Brottstyper som ökade och minskade under 2022

Ett urval av anmälda brottstyper som ökade och minskade under 2022. Preliminär statistik.

Brottstyper som ökade och minskade under 2022

Ett urval av anmälda brottstyper som ökade och minskade under 2022. Preliminär statistik.

Antalet anmälda brott minskade under 2022

Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022.

För andra året i rad minskade antalet anmälda brott. Trots det har antalet anmälningar totalt sett ökat med tre procent jämfört med för tio år sedan. Antalet ökade fram till 2020, men har därefter minskat och ligger nu på ungefär samma nivå som 2014.

Bland brott mot person märks under 2022 minskningar av bland annat antalet anmälningar om sexuellt ofredande (−9 %), och antalet anmälda våldtäkter (−1 %). Däremot ökade anmälningar om misshandel (+2 %).

Av de anmälda våldtäkterna 2022 utgjordes 8 530 brott av våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 632 anmälda brott avsåg våldtäkt mot män eller pojkar. Jämfört med 2021 är det en minskning för våldtäkt mot kvinnor (−11 %) medan våldtäkt mot män ökade (+3 %). De anmälda våldtäkterna har, totalt sett, ökat de senaste 10 åren (+56 %). Jämfört med 2013 har anmälningar om våldtäkt mot kvinnor ökat med 55 procent medan anmälda våldtäkter mot män har ökat med 59 procent under samma period. Det ökade antalet anmälningar de senaste 10 åren kan delvis kopplas till förändringar i sexualbrottslagstiftningen som innebär att fler gärningar än tidigare, bedöms som våldtäkt.

Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda misshandelsbrott varierat mellan 79 861, år 2013 och 87 995 brott, år 2016. År 2022 hade antalet anmälda misshandelsbrott ökat med 4 procent (+3 300 brott) jämfört med 2013. Ökningen märks för misshandel mot kvinnor och flickor (+14 %), medan misshandel mot män och pojkar har minskat (−3 %)

För anmälda misshandelsbrott mot kvinnor var det vanligast att brottet begicks av en person som brottsoffret var bekant med (79 %).

– Det handlar om närstående relationer som par och inom familj eller släkt, såväl som andra typer av relationer, säger Stina Söderman, statistiker, Brå.

Det omvända gäller för män som anmäler misshandel, där var det vanligast att misshandeln begicks av en obekant gärningsperson (58 %). Av dessa brott skedde de flesta utomhus (69 %).

Personrånen minskade totalt sett under 2022 (−11 %), jämfört med 2021. En majoritet (72 %) var riktade mot vuxna (3 594 brott), och minskade med 11 procent jämfört med 2021. Totalt 1 428 anmälda brott, eller 28 procent av rånen 2022, var riktade mot barn (under 18 år), och de anmälningarna minskade med 12 procent jämfört med året innan.

År 2022 anmäldes 195 502 bedrägeribrott, vilket var oförändrat jämfört med 2021. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten dock ökat (+33 %).

– Bedrägerier genom social manipulation har ökat, medan andra typer av bedrägerier har minskat. Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där någon tar kontakt med en person och förmår den, genom att utnyttja en förtroenderelation, att göra något som syftar till att ge gärningspersonen ekonomisk vinning, säger Stina Söderman, statistiker, Brå.

En stor del (62 %) av bedrägeri genom social manipulation riktar sig mot äldre. Ett vanligt tillvägagångssätt är att en bedragare utger sig för att vara till exempel en banktjänsteman, eller myndighetsperson. I det senare fallet kan det även bli fråga om brottet föregivande av allmän ställning som är ett brott mot allmän verksamhet (17 kap. BrB). Anmälningar om övriga brott mot allmän verksamhet, där föregivande av allmän ställning ingår, har ökat med 4 019 brott (+294 %) till 5 387 brott under 2022.

I databasen över anmälda brott kan du själv välja brott, områden och perioder som ska ingå i tabellen eller i diagrammet. Här hittar du även statistik per månad och brott på kommun- och stadsdelsnivå.

Skjutningar och sprängningar

På Polisens webbplats hittar du månadsvis statistik över antalet bekräftade skjutningar samt sprängningar.

Statistik över skjutningar och sprängningar

Anmälda brott 2022

 • Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket innebar en minskning med 34 505 brott (−2 %) jämfört med året innan.
 • Den brottskategori som minskade mest var brott mot person (−6 %). Minskningen inom kategorin gällde främst olovlig identitetsanvändning och ofredande.
 • Den kategori som ökade var stöldbrott (+1 %). Den största ökningen inom stöldbrott gällde brottstyperna fickstöld och tillgrepp av annat icke-motordrivet fordon än cykel och båt.

Några av brotten som minskade 2022

De anmälda brotten minskade med 84 400 brott (−5%) under 2021, jämfört med året innan. Här är de brottstyper som har haft störst påverkan på minskningen. Preliminär statistik.

*) 6 b § **) 7 § ***) Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, annan cykel än elcykel ****) 1, 2, 4 §

Brott mot person

Under 2022 anmäldes cirka 284 319 brott mot person, vilket innebar en minskning med 17 143 brott (−6 %) jämfört med 2021.

Misshandel

Under 2022 anmäldes 83 161 misshandelsbrott, vilket var en ökning med 1 537 brott (+2 %) jämfört med 2021. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor var minskade med 82 brott (±0 %), till 28 819 anmälda brott. Anmälda misshandelsbrott mot män ökade med 1 414 brott (+5 %), till 30 154 brott. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år ökade med 205 brott (+1 %), till 24 188 brott, jämfört med 2021. 

En majoritet (79 %) av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och andra bekanta gärningspersoner. Motsvarande andel för misshandel mot män var 42 procent. Av de anmälda misshandelsbrotten mot män utgjorde drygt hälften (58 %) misshandel av en obekant. Motsvarande andel för misshandelsbrotten mot kvinnor var betydligt lägre (21 procent).

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Under 2022 anmäldes 991 brott om grov fridskränkning, vilket innebar en minskning med 18 procent (−214 brott) jämfört med 2021. Av de anmälda brotten om grov fridskränkning var majoriteten (74 %) brott mot barn (0–17 år). År 2022 anmäldes 823 fall av grov fridskränkning mot barn (0–17 år), vilket innebar en minskning med 24 procent (−231 brott) jämfört med 2021.

Totalt anmäldes 158 grova fridskränkningsbrott mot kvinnor, vilket var en ökning med 16 brott (+11 %) jämfört med 2021. Antalet anmälda brott om grov fridskränkning mot män var 104 brott, vilket var 1 brott mer (+1 %) än 2021. Merparten av de anmälda brotten om grov fridskränkning mot kvinnor (70 %) och mot män (79 %) hade begåtts i en närstående parrelation.

Under 2022 anmäldes 1 234 fall av grov kvinnofridskränkning, vilket var 136 brott färre (−10 %) än 2021.

Våldtäkt

Under 2022 anmäldes 9 162 våldtäkter, vilket innebar en minskning med 75 brott (−1 %). Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor låg på 4 692 brott, vilket var 560 brott färre (−11 %) än 2021. De anmälda våldtäktsbrotten mot män ökade med 8 brott (+3 %) till 287 brott.

Under 2022 ökade antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) med 477 brott (+13 %), till 4 183 anmälda brott. Ett stort ärende med många enskilda brott har registrerats under 2022 gällande våldtäkt mot barn.

En tredjedel (33 %) av de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor avsåg våldtäkter av närstående i en parrelation. Motsvarande andel för våldtäkt mot män var 18 procent.

Sexuellt ofredande

Under 2022 anmäldes 10 027 fall av sexuellt ofredande (inkl. exhibitionism), vilket innebar en minskning med 992 brott (−9 %). Antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot kvinnor minskade med 546 brott (−10 %) till 5 050 brott. Antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot män minskade med 113 brott (−19 %) till 471 brott. Under 2022 minskade antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn (0–17 år) med 269 brott (−6 %), till 4 398 anmälda brott.

Övriga brottskategorier

Bedrägeri

Under 2022 anmäldes cirka 195 502 bedrägeribrott (exkl. bidragsbrott). Det var en minskning med 19 brott (±0 %) jämfört med 2021.

Rattfylleri

År 2022 anmäldes totalt 23 080 rattfylleribrott, vilket innebar en ökning med 90 brott (±0 %) jämfört med 2021. Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drograttfylleri, minskade med 14 procent till 12 700 anmälda brott.

Narkotika

År 2022 anmäldes cirka 112 984 narkotikabrott, vilket innebar en minskning med 4 procent jämfört med 2021. Av de anmälda narkotikabrotten utgjordes hälften av innehav, som ökade med 3 procent jämfört med 2021. Däremot minskade antalet anmälda brott om eget bruk (−10 %), och de utgjorde 42 procent av de anmälda narkotikabrotten. Minskade gjorde även antalet anmälda brott om framställning av narkotika (−34 %) och antalet brott om överlåtelse med mera som minskade med 12 procent.

Stöld- och tillgreppsbrott

Under 2022 anmäldes 392 537 stöld- och tillgreppsbrott, vilket innebar en ökning med 1 procent (+4 499 brott) jämfört med året innan.

Inbrott

År 2022 anmäldes 69 195 inbrottsstölder, vilket innebar en minskning med 3 696 brott (−5 %), jämfört med 2021. De anmälda bostadsinbrotten låg på 10 970 anmälda brott, en minskning med 1 562 brott (−12 %). Av dessa utgjorde 5 932 villainbrott, vilka minskade med 599 brott (−9 %), och 5 038 lägenhetsinbrott, vilka minskade med 963 brott (−16 %).

Rån

Från 2021 till 2022 minskade antalet personrån med 11 procent, till 5 512 anmälda brott. Av dessa gällde 5 022 rån mot någon annan än en äldre eller funktionsnedsatt person. Rån mot vuxna minskade med 11 procent, till 3 594 brott. Rån mot barn minskade med 12 procent, till 1 428 brott. Totalt begicks 550 personrån med skjutvapen 2022, vilket var 18 procent färre än 2021. Merparten (71 %) av rånen med skjutvapen begicks mot vuxna.

Från 2021 till 2022 minskade antalet anmälda butiksrån med 6 procent, till 402 brott, och antalet anmälda bankrån minskade med 6 brott, till noll (0) anmälda brott.

30 Mars

Slutlig statistik

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2022 publiceras den 30 mars 2023. Då publiceras även statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2022 samt handlagda brott 2022.

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
 • Hela Sverige
 • Polis­region Nord
 • Polis­region Bergslagen
 • Polis­region Mitt
 • Polis­region Väst
 • Polis­region Öst
 • Polis­region Syd
 • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1783 {fill: #add2d4 !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k1498 {fill: #add2d4 !important;}.k1492 {fill: #add2d4 !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k1272 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a3cccf !important;}.k0461 {fill: #abd1d3 !important;}.k2480 {fill: #a3cccf !important;}.k1465 {fill: #abd1d3 !important;}.k2321 {fill: #abd1d3 !important;}.k2583 {fill: #abd1d3 !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k1782 {fill: #abd1d3 !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1278 {fill: #abd1d3 !important;}.k1257 {fill: #abd1d3 !important;}.k0763 {fill: #abd1d3 !important;}.k1430 {fill: #abd1d3 !important;}.k1315 {fill: #abd1d3 !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k0481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k2180 {fill: #a3cccf !important;}.k0665 {fill: #abd1d3 !important;}.k1984 {fill: #abd1d3 !important;}.k1270 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k1281 {fill: #a3cccf !important;}.k1484 {fill: #abd1d3 !important;}.k0884 {fill: #abd1d3 !important;}.k0127 {fill: #a1cbce !important;}.k1273 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a1cbce !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k0126 {fill: #a1cbce !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1462 {fill: #abd1d3 !important;}.k1380 {fill: #a1cbce !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1471 {fill: #abd1d3 !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k0181 {fill: #9fcacd !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k0488 {fill: #abd1d3 !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k0580 {fill: #9fcacd !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k0484 {fill: #9fcacd !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9cc8cb !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9cc8cb !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1283 {fill: #9ac7ca !important;}.k1880 {fill: #98c6c9 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k1081 {fill: #abd1d3 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k1082 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k1441 {fill: #aad0d2 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k2184 {fill: #aad0d2 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k2581 {fill: #aad0d2 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k1499 {fill: #aad0d2 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k0883 {fill: #aad0d2 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k0683 {fill: #aad0d2 !important;}.k0115 {fill: #aad0d2 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k0583 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1383 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k0381 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #7db7bb !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k1080 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1293 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k1488 {fill: #a6ced0 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a6ced0 !important;}.k0191 {fill: #a6ced0 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a6ced0 !important;}.k2380 {fill: #a6ced0 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k2580 {fill: #a4cdcf !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k0780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k1780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k0182 {fill: #a4cdcf !important;}.k0880 {fill: #a4cdcf !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k1480 {fill: #58a3a8 !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}
.k1783 {fill: #77b4b8 !important;}.k1435 {fill: #80b9bd !important;}.k0331 {fill: #89bec1 !important;}.k0862 {fill: #5fa7ab !important;}.k1419 {fill: #91c3c6 !important;}.k1498 {fill: #7eb8bc !important;}.k1492 {fill: #79b5b9 !important;}.k2023 {fill: #68acb0 !important;}.k1862 {fill: #5da6ab !important;}.k1421 {fill: #89bec1 !important;}.k1272 {fill: #77b4b8 !important;}.k2281 {fill: #5da6ab !important;}.k0461 {fill: #6daeb3 !important;}.k2480 {fill: #79b5b9 !important;}.k1465 {fill: #63a9ad !important;}.k2321 {fill: #70b0b4 !important;}.k2583 {fill: #509ea3 !important;}.k0184 {fill: #42969c !important;}.k1782 {fill: #5ca5aa !important;}.k0861 {fill: #76b3b7 !important;}.k1278 {fill: #83bbbe !important;}.k1257 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0763 {fill: #6daeb3 !important;}.k1430 {fill: #5ca5aa !important;}.k1315 {fill: #5ca5aa !important;}.k1486 {fill: #74b2b6 !important;}.k0136 {fill: #509ea3 !important;}.k0481 {fill: #6aadb1 !important;}.k1982 {fill: #72b1b5 !important;}.k2180 {fill: #57a2a7 !important;}.k0665 {fill: #7bb6ba !important;}.k1984 {fill: #76b3b7 !important;}.k1270 {fill: #72b1b5 !important;}.k1490 {fill: #5fa7ab !important;}.k1281 {fill: #6aadb1 !important;}.k1484 {fill: #74b2b6 !important;}.k0884 {fill: #7bb6ba !important;}.k0127 {fill: #42969c !important;}.k1273 {fill: #6aadb1 !important;}.k0680 {fill: #70b0b4 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k0126 {fill: #57a2a7 !important;}.k0330 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2262 {fill: #83bbbe !important;}.k1264 {fill: #7db7bb !important;}.k1462 {fill: #6fafb4 !important;}.k1380 {fill: #499aa0 !important;}.k2481 {fill: #5ca5aa !important;}.k1471 {fill: #64aaae !important;}.k1060 {fill: #63a9ad !important;}.k1463 {fill: #40969b !important;}.k1291 {fill: #83bbbe !important;}.k1961 {fill: #77b4b8 !important;}.k2161 {fill: #82babd !important;}.k2083 {fill: #6fafb4 !important;}.k2422 {fill: #95c5c7 !important;}.k0128 {fill: #79b5b9 !important;}.k2514 {fill: #6fafb4 !important;}.k1256 {fill: #68acb0 !important;}.k0181 {fill: #369096 !important;}.k2523 {fill: #77b4b8 !important;}.k1214 {fill: #64aaae !important;}.k2062 {fill: #85bcbf !important;}.k0488 {fill: #64aaae !important;}.k0860 {fill: #5ca5aa !important;}.k1785 {fill: #66abaf !important;}.k1267 {fill: #70b0b4 !important;}.k1266 {fill: #66abaf !important;}.k0382 {fill: #87bdc0 !important;}.k2403 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0765 {fill: #74b2b6 !important;}.k0580 {fill: #6aadb1 !important;}.k0764 {fill: #7db7bb !important;}.k0484 {fill: #2f8c92 !important;}.k1263 {fill: #87bdc0 !important;}.k1861 {fill: #63a9ad !important;}.k2584 {fill: #82babd !important;}.k1262 {fill: #87bdc0 !important;}.k0360 {fill: #7bb6ba !important;}.k1470 {fill: #5ca5aa !important;}.k2418 {fill: #93c4c6 !important;}.k0482 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1265 {fill: #6fafb4 !important;}.k0687 {fill: #6aadb1 !important;}.k1083 {fill: #61a8ac !important;}.k1284 {fill: #8abfc2 !important;}.k1277 {fill: #57a2a7 !important;}.k1260 {fill: #53a0a5 !important;}.k1230 {fill: #85bcbf !important;}.k0581 {fill: #45989e !important;}.k0562 {fill: #76b3b7 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1491 {fill: #80b9bd !important;}.k0686 {fill: #5da6ab !important;}.k2282 {fill: #5ca5aa !important;}.k0125 {fill: #89bec1 !important;}.k1980 {fill: #499aa0 !important;}.k2283 {fill: #5da6ab !important;}.k2084 {fill: #72b1b5 !important;}.k2513 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0882 {fill: #80b9bd !important;}.k1495 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1233 {fill: #98c6c9 !important;}.k0685 {fill: #82babd !important;}.k0305 {fill: #6fafb4 !important;}.k2425 {fill: #76b3b7 !important;}.k2417 {fill: #9ac7ca !important;}.k1885 {fill: #70b0b4 !important;}.k2085 {fill: #7bb6ba !important;}.k0881 {fill: #5fa7ab !important;}.k1283 {fill: #348f95 !important;}.k1880 {fill: #3b9399 !important;}.k1276 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1784 {fill: #76b3b7 !important;}.k0662 {fill: #80b9bd !important;}.k1762 {fill: #90c2c5 !important;}.k0380 {fill: #68acb0 !important;}.k1381 {fill: #70b0b4 !important;}.k1440 {fill: #82babd !important;}.k2182 {fill: #66abaf !important;}.k2582 {fill: #70b0b4 !important;}.k1231 {fill: #45989e !important;}.k1415 {fill: #6fafb4 !important;}.k2183 {fill: #6aadb1 !important;}.k1261 {fill: #7db7bb !important;}.k0586 {fill: #6fafb4 !important;}.k1781 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0767 {fill: #80b9bd !important;}.k0781 {fill: #6baeb2 !important;}.k1881 {fill: #4e9da2 !important;}.k1983 {fill: #61a8ac !important;}.k1081 {fill: #6baeb2 !important;}.k1760 {fill: #87bdc0 !important;}.k1286 {fill: #74b2b6 !important;}.k2506 {fill: #61a8ac !important;}.k1981 {fill: #4e9da2 !important;}.k1082 {fill: #70b0b4 !important;}.k1493 {fill: #519fa4 !important;}.k0682 {fill: #6baeb2 !important;}.k1441 {fill: #87bdc0 !important;}.k2280 {fill: #4c9ca2 !important;}.k2184 {fill: #79b5b9 !important;}.k1883 {fill: #61a8ac !important;}.k1438 {fill: #89bec1 !important;}.k2581 {fill: #80b9bd !important;}.k0560 {fill: #93c4c6 !important;}.k1499 {fill: #68acb0 !important;}.k2463 {fill: #519fa4 !important;}.k0883 {fill: #70b0b4 !important;}.k2303 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0683 {fill: #68acb0 !important;}.k0115 {fill: #66abaf !important;}.k0117 {fill: #85bcbf !important;}.k0186 {fill: #85bcbf !important;}.k2401 {fill: #9dc9cc !important;}.k2521 {fill: #93c4c6 !important;}.k1445 {fill: #90c2c5 !important;}.k2518 {fill: #76b3b7 !important;}.k1292 {fill: #79b5b9 !important;}.k2181 {fill: #6fafb4 !important;}.k1494 {fill: #70b0b4 !important;}.k1489 {fill: #72b1b5 !important;}.k2460 {fill: #a6ced0 !important;}.k1444 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0120 {fill: #79b5b9 !important;}.k1401 {fill: #6aadb1 !important;}.k2101 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0139 {fill: #4e9da2 !important;}.k2510 {fill: #7bb6ba !important;}.k2505 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0486 {fill: #64aaae !important;}.k0192 {fill: #43979d !important;}.k1285 {fill: #57a2a7 !important;}.k1487 {fill: #68acb0 !important;}.k1287 {fill: #76b3b7 !important;}.k1402 {fill: #66abaf !important;}.k1482 {fill: #79b5b9 !important;}.k0604 {fill: #93c4c6 !important;}.k0162 {fill: #4c9ca2 !important;}.k2021 {fill: #90c2c5 !important;}.k2404 {fill: #80b9bd !important;}.k0483 {fill: #4e9da2 !important;}.k0509 {fill: #7db7bb !important;}.k2305 {fill: #87bdc0 !important;}.k0563 {fill: #95c5c7 !important;}.k1447 {fill: #77b4b8 !important;}.k2284 {fill: #7db7bb !important;}.k2080 {fill: #82babd !important;}.k2026 {fill: #a4cdcf !important;}.k0138 {fill: #6fafb4 !important;}.k2421 {fill: #7db7bb !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1864 {fill: #61a8ac !important;}.k0834 {fill: #8abfc2 !important;}.k1439 {fill: #83bbbe !important;}.k1446 {fill: #89bec1 !important;}.k1382 {fill: #64aaae !important;}.k1904 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0583 {fill: #58a3a8 !important;}.k0160 {fill: #8abfc2 !important;}.k1383 {fill: #82babd !important;}.k1765 {fill: #9cc8cb !important;}.k0381 {fill: #5da6ab !important;}.k0513 {fill: #9cc8cb !important;}.k1960 {fill: #93c4c6 !important;}.k1280 {fill: #2d8b91 !important;}.k2560 {fill: #89bec1 !important;}.k0114 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2409 {fill: #7db7bb !important;}.k2326 {fill: #80b9bd !important;}.k2034 {fill: #7eb8bc !important;}.k0584 {fill: #80b9bd !important;}.k1080 {fill: #76b3b7 !important;}.k1763 {fill: #9dc9cc !important;}.k1384 {fill: #89bec1 !important;}.k1293 {fill: #58a3a8 !important;}.k2121 {fill: #9cc8cb !important;}.k1282 {fill: #499aa0 !important;}.k0642 {fill: #7db7bb !important;}.k1814 {fill: #89bec1 !important;}.k0980 {fill: #68acb0 !important;}.k1496 {fill: #5fa7ab !important;}.k1962 {fill: #5fa7ab !important;}.k1884 {fill: #95c5c7 !important;}.k1485 {fill: #5fa7ab !important;}.k2081 {fill: #53a0a5 !important;}.k2462 {fill: #6baeb2 !important;}.k0183 {fill: #55a1a6 !important;}.k1863 {fill: #6fafb4 !important;}.k1481 {fill: #70b0b4 !important;}.k0821 {fill: #58a3a8 !important;}.k1860 {fill: #58a3a8 !important;}.k1443 {fill: #8abfc2 !important;}.k2482 {fill: #72b1b5 !important;}.k1761 {fill: #aad0d2 !important;}.k0760 {fill: #87bdc0 !important;}.k1407 {fill: #9cc8cb !important;}.k2082 {fill: #91c3c6 !important;}.k0561 {fill: #93c4c6 !important;}.k0617 {fill: #85bcbf !important;}.k1497 {fill: #83bbbe !important;}.k2260 {fill: #82babd !important;}.k1488 {fill: #55a1a6 !important;}.k1460 {fill: #82babd !important;}.k1427 {fill: #80b9bd !important;}.k2061 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2031 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2039 {fill: #64aaae !important;}.k2132 {fill: #80b9bd !important;}.k0480 {fill: #4a9ba1 !important;}.k0191 {fill: #348f95 !important;}.k1764 {fill: #79b5b9 !important;}.k0188 {fill: #55a1a6 !important;}.k2380 {fill: #519fa4 !important;}.k1715 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1466 {fill: #79b5b9 !important;}.k0163 {fill: #61a8ac !important;}.k2313 {fill: #89bec1 !important;}.k1730 {fill: #6daeb3 !important;}.k1907 {fill: #7db7bb !important;}.k2361 {fill: #7db7bb !important;}.k1452 {fill: #89bec1 !important;}.k0140 {fill: #87bdc0 !important;}.k2309 {fill: #98c6c9 !important;}.k0684 {fill: #87bdc0 !important;}.k2104 {fill: #74b2b6 !important;}.k0761 {fill: #6aadb1 !important;}.k0319 {fill: #74b2b6 !important;}.k1766 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1473 {fill: #6daeb3 !important;}.k1442 {fill: #85bcbf !important;}.k1461 {fill: #6daeb3 !important;}.k2580 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2029 {fill: #98c6c9 !important;}.k0780 {fill: #70b0b4 !important;}.k0582 {fill: #91c3c6 !important;}.k1780 {fill: #6fafb4 !important;}.k0428 {fill: #68acb0 !important;}.k0182 {fill: #79b5b9 !important;}.k0880 {fill: #47999f !important;}.k1737 {fill: #7bb6ba !important;}.k1882 {fill: #7bb6ba !important;}.k1480 {fill: #28888f !important;}.k0885 {fill: #74b2b6 !important;}.k1275 {fill: #499aa0 !important;}.k0840 {fill: #91c3c6 !important;}.k1290 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0123 {fill: #55a1a6 !important;}.k1472 {fill: #76b3b7 !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.

Om statistiken

Detta är den preliminära statistiken över anmälda brott 2022. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar de brott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

För mer information:

statistik@bra.se