Ekonomiskt stöd ger skjuts åt avhopparverksamhet


Foto: Mostphotos/kimson

Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. En verksamhet som fått stöd är Konsultationsteamet i Malmö som hjälper personer att lämna ett kriminellt liv.

– I samband med utvärderingen har vi utvecklat ett förslag för systematisk och kontinuerlig uppföljning av verksamheten framledes. På så sätt har stödet från Brå varit till hjälp för att vi ska kunna fortsätta arbeta kunskapsbaserat och sträva mot att förbättra resultaten, säger Helena Sjöman, sektionschef i Malmö stad.

Konsultationsteamet ger stöd till personer i Malmö som vill lämna ett kriminellt liv, en gängtillhörighet eller som lever under allvarliga hot. Den utvärdering som gjorts visar att av de individer som teamet har haft kontakt med sedan verksamhetens start och fram till och med 2014 har drygt 60 procent inte erhållit en ny påföljd samt att 56 procent varken förekommer i polisens påföljds- eller misstankeregister.

Utvärderingar sprider kunskapen

Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar, som ju är en viktig del av den kunskapsbaserade processen. Då blir det möjligt att sprida kunskapen till andra aktörer som ska välja insats i sitt område.

– Vi prioriterar lokala samarbetsprojekt när vi ger ekonomiskt stöd. Vi ser det också som väldigt positivt när universitet och högskolor på olika sätt är inkopplade i utvärderingarna. Det kan handla om expertkompetens när det gäller ämnet eller metodkunskap när det gäller utvärdering. Brå följer också och stödjer utvärderingsprojekten men det är den organisation som får ekonomiskt stöd som är utvärderingens huvudman, säger Karin Svanberg, chef för Brås enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Brå ekonomiska stöd

Här kan du läsa om hur man ansöker och om hur handläggningen går till. Du kan även hitta en mängd rapporter från tidigare projekt som fått stöd – en stor kunskapsbank om brottsförebyggande insatser. Nästa ansökningstillfälle är den 15 september.

Utvärderingen av Konsultationsteamet i Malmö stad

Konsultationsteamet är en verksamhet som Malmö stad sedan 2011 bedriver i nära samarbete med Polisområde Malmö samt Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse. Utvärderingen har utförts av institutionen för Kriminologi vid Malmö högskola som kontrakterades av Malmö stad. I utvärderingen beskrivs verksamhetens uppkomst, utveckling och innehåll med dokumentation av arbetet och intervjuer med både tjänstemän och klienter som underlag.  För att analysera resultaten har avidentifierade administrativa uppgifter från Malmö stad och Polisen använts.

Läs hela utvärderingen Pdf, 631 kB.