Skärp tillsynen av begagnade varor


Polisen bör fortsätta att utöva tillsyn över handeln med begagnade
varor, däremot kan kontanter och checkar med fördel förbjudas som
betalningsmedel vid handel med metallskrot. Dessutom bör det krävas tillstånd för att driva skrothandel. Det skriver Brå i ett
remissyttrande i dag.

Den statliga utredningen Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72) har haft i uppdrag att se över lagstiftningen vad gäller handel med begagnade varor, samt hanteringen av kontanter i skrothandeln. Brå har fått utredningens betänkande på remiss.

I sitt yttrande avstyrker Brå förslaget om att upphäva regleringen av handeln med begagnade varor. Tvärtom bör tillsynen skärpas och Polisen i högre grad rikta in sig mot hälerimarknaden, mot vilken denna reglering har stor betydelse. Brå tillstyrker förslaget om att införa ett kontantförbud i skrothandeln. Brå föreslår dock att kontantförbudet kombineras med krav på tillstånd att driva skrothandel. Tillståndskravet bör förenas med vandelsprövning.

Brå ställer sig tveksam till om Skatteverket är det lämpligaste valet av myndighet för att utöva tillsyn över det föreslagna kontantförbudet. Förutom Polisen är ett alternativ kommunen, som redan utövar miljötillsyn. För bilskrotarna föreligger dessutom ett tillståndskrav med kommunen som beslutande och kontrollerande organ.

Läs hela remissyttrandet Pdf, 82 kB.