Nya prognoser över volymerna i rättskedjan


Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2015–2018. Prognoserna pekar åt att flödet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.

I rapporten Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan redovisar Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården prognoser för perioden 2015–2018. Prognoserna gäller volymer av ärenden in och ut från Polisen, via antalet brottsmisstankar i åklagarväsendet och antalet brottmål i tingsrätt till antalet klienter inom Kriminalvårdens tre verksamhetsområden (häkte, anstalt och frivård).

Prognoser för åren 2015-2018

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Polisen under perioden 2015–2018.

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Polisen under perioden 2015–2018. Klicka för att förstora.

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Åklagarmyndigheten under perioden 2015–2018.

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Åklagarmyndigheten under perioden 2015–2018. Klicka för att förstora.

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Ekobrottsmyndigheten under perioden 2015–2018.

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Ekobrottsmyndigheten under perioden 2015–2018. Klicka för att förstora.

Prognoser över verksamhetsvolymerna i Sveriges Domstolar under perioden 2015–2018.

Prognoser över verksamhetsvolymerna i Sveriges Domstolar under perioden 2015–2018. Klicka för att förstora.

Prognoser över verksamhetsvolymerna inom Kriminalvården under perioden 2015–2018.

Prognoser över verksamhetsvolymerna inom Kriminalvården under perioden 2015–2018. Klicka för att förstora.

Prognoserna pekar åt att flödet i rättsväsendet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.

  • Polisen: Prognosen är att antalet inkomna ärenden öka med cirka 2 procent. Antalet ärenden redovisade till åklagare prognosticeras minska med cirka 15 procent.
  • Åklagarmyndigheten: Prognosen är att antalet inkomna brottsmisstankar minskar med cirka 1 procent och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut ökar med cirka 1 procent.
  • Ekobrottsmyndigheten: Prognosen är att antalet inkomna ekobrottsärenden prognosticeras öka med cirka 6 procent och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut minskar med cirka 38 procent (Notera att 2014 års utfall var mycket högt - utfallet fördubblades jämfört med föregående år på grund av ett enskilt ärende om ca 9 000 brottsmisstankar).
  • Sveriges Domstolar: Prognosen är att antalet inkomna och avgjorda brottmål kommer vara oförändrat.
  • Kriminalvården: Prognosen är att medelantalet häktade minskar med cirka 1 procent. Medelantalet fängelsedömda prognosticeras minska med cirka 11 procent och medelantalet klienter i frivården minska med cirka 9 procent. Totalt prognosticeras medelantalet klienter i Kriminalvården minska med cirka 9 procent.

BAKGRUND/ Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Sedan 2008 samarbetar Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Sedan 2013 ingår även Ekobrottsmyndigheten i samarbetet. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att stödja de andra myndigheterna så att analysmetoderna håller hög kvalitet. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser.