Mer resurser och fokus på medborgarna


Rikspolischef Dan Eliasson. Foto: Lars Hedelin.

Rikspolischef Dan Eliasson. Foto: Lars Hedelin.

Mer resurser till lokalt polisarbete och medborgarlöften som utgår från människors syn på vad som är problem. Man kommer att märka att Polismyndigheten satsar på den lokala nivån och trygghetsskapande arbete, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Det finns organisatoriska och ekonomiska skäl bakom ombildningen av 21
polismyndigheter till Polismyndigheten. Men en tydlig inriktning är att
polisen ska komma närmare medborgarna. Den nye rikspolischefen Dan Eliasson ser den lokala nivån som utgångspunkten för den nyskapade Polismyndigheten.

Polisens arbete ska i fortsättningen i än högre utsträckning utgå från lokala problembilder, lokala mål och en levande dialog med medborgarna.

– Det lokala arbetet är en central hörnsten i vårt arbete. En mycket stor del av den ombildning som nu genomförs gör vi för att främja det lokala arbetet. 

Enligt rikspolischefen händer det något just nu i svensk statsförvaltning.

– Inom de ramar vi har så diskuterar vi mer med medborgarna om deras uppfattning. Det offentliga respekterar att människors subjektiva uppfattning styr mer och mer av vårt arbete.

Två hörnstenar

Han ser två hörnstenar i satsningen på det lokala planet och det trygghetsskapande arbetet.

– Den ena är att vi ska ha medborgarlöften. När löftena tas fram av polisen och andra lokala aktörer ska medborgarna involveras. Löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Jag tror på att stämma av med medborgarna om vad som skapar trygghet.

Han nämner att trygghetsundersökningar och trygghetsinspektioner där polisen deltar är ett par av flera sätt att kunna föra dialog med medborgarna. 

Dan Eliasson ser medborgarlöftena som en vidareutveckling av de samarbetsavtal som redan i dag finns i majoriteten av landets kommuner. I det långa perspektivet ser han också kopplingar till 1990-talets nationella brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar, som då var utgångspunkt för de lokala brottsförebyggande råden.

Den andra hörnstenen i satsningen handlar enligt Dan Eliasson om att flytta mer resurser till den lokala nivån. Det kommer enligt honom att märkas redan under vinterhalvåret, trots att den geografiska ombildningen av Polismyndigheten inte kommer att formaliseras förrän kring årsskiftet 2015/2016.

– Lokalpolisområdena har nu drygt 40 procent av resurserna och att vi ska röra oss mot minst 50 procent.

Åtgärder ska tas fram lokalt

Exakt vilka trygghetsskapande åtgärder som den lokala polisen ska arbeta med vill inte Dan Eliasson precisera.

– Det är ju vad hela rörelsen i svensk polis handlar om just nu, att bygga nerifrån, från en lokal problembild. Då ska inte jag komma och säga exakt vad man ska göra lokalt eller gentemot vissa grupper av utsatta.

Den enskilde polisen, liksom de aktörer som polisen samverkar med lokalt, kommer dock att märka en skillnad.

– Som lokal polis kommer du att få större frihet att utforma verksamheten utifrån lokala behov.  Under 2015 och 2016 kommer du också att märka att resurserna kommer att öka.

Medborgarna och andra lokala aktörer kommer från sitt perspektiv märka att polisen arbetar med medborgarlöften, blir mer tillgänglig och ”förhoppningsvis mer synlig”.

För att säkerställa att den nya inriktningen följs har rikspolischefen skapat en grupp vid sitt kansli som ska följa utvecklingen.

– Vi genomför just nu en nollmätning i det vi kallar för förändringsbarometern. Vi vill kunna se hur ombildningen får genomslag och hur resurser flyttas ut lokalt.

Enhetlighet vägs mot särart

Ett annat av syftena med omorganisationen till en polismyndighet är att skapa enhetlighet. Dan Eliasson säger att det är en fin balansgång mellan nationell enhetlighet och lokal särart.

– Det är klart att den nya organisationen skapar nya förutsättningar för ett enhetligare sätt att jobba. Men det får inte bli för mycket krut på enhetlighet att vi urvattnar det lokala perspektivet.

Det finns vissa saker som bekymrar honom. Till exempel tycker han att samhället ligger efter när det gäller brott mot demokratiska värden och fri- och rättigheter.

– Jag är oroad när det gäller brott mot grundläggande rättigheter och friheter. Vi ska inte ha hatbrott, brott mot förtroendevalda eller brott mot journalister. Där behöver den nationella och den lokala nivån samverka för att snabbt komma framåt.

Om fem år ser han att arbetet med medborgarlöften är utvärderat. Det har skapats något slags medborgarlöften 2.0. Exakt vad det är kan han inte sia om.

– Men jag är övertygad om att det här arbetet har lett till positiva framsteg på lokal nivå, avslutar Dan Eliasson.


Text: Susanne Eriksson


Anmäl dig

Rikspolischef Dan Eliasson håller, tillsammans med justitieminister Morgan Johansson, öppningsanförandet på konferensen Råd för framtiden i Sundsvall i mars.

Råd för framtiden 24-25 mars