Brottslighet och trygghet i storstäder kartlagd

Bilder från de tre städerna.
2012-05-24
Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet.
Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet. Det visar en kartläggning av brottslighet och trygghet i landets tre storstäder, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
På uppdrag av regeringen har Brå genomfört kartläggningen som fokuserar på tre huvudfrågor; skiljer sig Stockholm, Göteborg och Malmö åt när det gäller omfattning, karaktär och utveckling av brottslighet och trygghet? Generellt har de tre storstäderna en högre brotts- och otrygghetsnivå än landet i övrigt och Malmö ligger i topp.
 
— Malmö har en särskilt besvärlig social och ekonomisk grundsituation jämfört med Stockholm och Göteborg, säger Emma Ekström, utredare på Brå. I Malmö är andelen förvärvsarbetande lägre, barnfattigdomen är högre, andelen hemlösa är hög och det är fler personer som får ekonomiskt bistånd. Andelen unga i brottsaktiv ålder är ungefär lika hög i de tre städerna, men många unga i Malmö kan uppfatta sina livschanser som små vilket ökar risken för brottslighet.
 

Olika typer av brott dominerar i de olika städerna


När det gäller brottslighet och trygghet har Brå använt två datakällor som underlag för kartläggningen. Dels statistik över anmälda brott men även offerstudien Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför varje år. Brottsligheten ligger högt i alla tre städerna, men Stockholm ligger högst när det gäller anmälda brott. Kriminalstatistiken visar att det är flest fall av misshandel i Stockholm. Malmö utmärker sig när det gäller anmälda brott som har karaktären av instrumentella hot som utpressning och övergrepp i rättssak. Det skulle kunna vara ett tecken på att Malmö, i förhållande till sin storlek, är mer drabbat av brottslighet som har sin grogrund i organiserad brottslighet än de två andra storstäderna. Enligt NTU har dock inte allmänhetens utsatthet för brott generellt sett utvecklats negativt i de tre städerna under senare år. Och i vart fall i Stockholm och Malmö har trygghetsnivåerna till och med ökat.
 

Fler grupperingar och mer vapen ökar våldsamma konflikter


I Brå:s uppdrag ingick även att särskilt studera den organiserade brottsligheten. Datainsamlingen har gjorts bland annat genom intervjuer med ett sextiotal polisanställda. Intervjuerna visar att den organiserade brottsligheten i de tre städerna, ser ganska lika ut till karaktär och utveckling. De vanligaste brotten inom den organiserade brottsligheten är stöld, häleri, narkotikabrott och rån.
 
— Tröskeln för att begå våldshandlingar inom den kriminella miljön har blivit lägre, säger Daniel Vesterhav, utredare på Brå. Det beror på att fler personer i den kriminella miljön ansluter sig till grupperingar, beväpnar sig i högre grad och är måna om att upprätthålla sin status.
 
Malmö skiljer sig från de andra städerna genom att de kriminella befinner sig på en geografiskt liten yta. De får svårare att undvika varandra och det ökar risken för våldsamma möten samtidigt som tillgången på vapen är hög. De flesta skjutningar med koppling till den organiserade brottsligheten bedöms av de intervjuade poliserna bottna i personliga konflikter.
 
— Det handlar inte om gängkrig och marknadsandelar, säger Daniel Vesterhav.
Brå:s kartläggning visar på en tendens att nya former av organiserad brottslighet ofta dyker upp först i Malmö, innan den sprider sig till övriga städer. Det gäller till exempel vissa internationella broderskapsgrupperingar och storskaliga bedrägerier. Här kan Malmös geografiska läge ha betydelse med närhet till impulser från Danmark. Under senare år har dock den organiserade brottsligheten kommit att länkas till företagsverksamhet. Det kan handla om att starta egna verksamheter med svartarbete, bedrägerier och att utöva utpressning mot andra företag.
 
I rapporten presenteras några utvecklingsområden. Bland annat betonas vikten av skärpta insatser mot den organiserade brottsligheten samt att öka polisens kunskap om den typen av brottslighet. Det behövs även ökade insatser för att förhindra att fler ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Slutligen föreslås att fler åtgärder görs för att minska tillgången på vapen. Där är utredningen som ser över vapenlagstiftingen en viktig del.
 

Mer information:


Emma Ekström (brottslighet och trygghet generellt), tel: 08-401 87 24.
Daniel Vesterhav (organiserad brottslighet), tel: 08-401 87 41.
Lars Korsell (organiserad brottslighet), tel: 08-401 87 11.

Publikationer

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och GöteborgPDF