Boendeområdet påverkar hur trygg du känner dig

2009-02-05
Boendesegregationen påverkar enskilda individers trygghet, oavsett vem man är.
Boendesegregationen påverkar enskilda individers trygghet, oavsett vem man är. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i rapporten Otrygghet och segregation som presenteras i dag.
— I Sverige har vi visserligen inte sett den typ av hypersegregation som finns i exempelvis amerikanska storstäder, men ändå finns det i dag stora skillnader mellan olika bostadsområden, säger Felipe Estrada, enhetschef på Brå.

Brå har i rapporten valt att fokusera på boendeområdet även om man sedan tidigare forskning vet att känslan av otrygghet framför allt beror på vem du är, och att grupper som kvinnor och äldre är mer rädda än andra för att utsättas för brott.

Resultaten visar tydligt att det har betydelse för otryggheten om bostadsområdet är resurssvagt. Oron för brott ökar i takt med att andelen resurssvaga hushåll stiger och är nästan 2,5 gånger högre för den som bor i ett socialt utsatt område jämfört med den som bor i en annan typ av område. Det gäller även efter kontroller för centrala faktorer som kön, ålder, resursstyrka, tidigare utsatthet för brott och om personerna har bevittnat våld eller har någon närstående som drabbats av brott.

— Att människor känner sig mer otrygga i resurssvaga bostadsområden beror inte bara på att det finns fler sårbara personer där, utan boendesegregationen har också en självständig effekt som gör att invånarna löper högre risk att känna sig otrygga på kvällen, säger Katarina Eriksson, författare av rapporten.

Delaktighet i samhället stärker tryggheten


I områden där invånarna är delaktiga i samhället är tryggheten högre. Det visar att inte bara invånarnas ekonomiska resurser har betydelse i sammanhanget, utan att också brist på sociala resurser är väsentliga för att förklara människors otrygghet.

— Otryggheten är högre i bostadsområden med lågt valdeltagande, oavsett den allmänna inkomstnivån. Åtgärder som ökar utsatta människors delaktighet i samhället kommer därför att ha positiva effekter på tryggheten, säger Katarina Eriksson.

Ökad trygghet kräver flera insatser


Det är framför allt tre faktorer som ökar den upplevda och faktiska tryggheten hos människor: en minskning av utsattheten för brott, ökad delaktighet i samhället och olika situationella åtgärder. Det kan handla om upplysta gångvägar, upprustning av gemensamma ytor, gemensamma trygghetsvandringar och kameraövervakning på parkeringsplatser.

— Det räcker inte att bara minska risken för utsatthet, det gäller att även öka människors delaktighet i samhället och att få dem att känna att de kan vara med och påverka sin egen trygghet, säger Felipe Estrada.