Brottsutvecklingen för egendomsbrott

2014-12-05

I en ny kortanalys över brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott bedömer Brå bland annat att utsattheten för bostadsinbrott planar ut efter några års ökning, främst bland villainbrotten.

De flesta drabbas någon gång i livet av ett egendomsbrott, en omfattande kategori brott som inrymmer många olika typer av händelser, från
bostadsinbrott till butikssnatterier.

I kortanalysen Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott till och med 2013 beskrivs utvecklingen för de egendomsbrott som efterfrågas i Brås nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa omfattar kortanalysen även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

Bostadsinbrotten planar ut

Antalet anmälda bostadsinbrott 1975–2013. Källa: Anmälningsstatistiken.

Brå bedömer att utsattheten för bostadsinbrott planar ut efter några års ökning, främst bland villainbrotten. NTU och anmälningsstatistiken visar på olika utvecklingskurvor. Enligt NTU har utsattheten för bostadsinbrott legat mer eller mindre stabil sedan den första mätningen 2006 bortsett från en liten ökning det senaste året, medan antalet anmälningar ökat under samma tid, bortsett från en liten minskning det senaste året. Skillnaden beror på att även inbrott i fritidshus och vissa andra utrymmen (till exempel förråd) i viss utsträckning kan fångas upp i NTU, men inte i anmälningsstatistiken, där sådana inbrott särredovisas. De inbrottstyperna har minskat under de senaste åren, vilket gör att utsattheten för alla typer sammantaget framstår som oförändrad.

Brås skolundersökning om brott (SUB) visar att ungdomar i årskurs nio begår inbrott i allt lägre utsträckning. Detta motsäger inte att det skett en ökning av framför allt villainbrotten, men pekar på att de begås av andra typer av gärningspersoner. Från polisiärt håll menar man att ökningen av framför allt antalet villainbrott beror på att ett ökat antal brott utförs av organiserade ligor (Polisen 2014).

Bilstölder och stölder ur och från fordon fortsätter att minska

Antalet anmälda bilstölder och stölder ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 1975–2013, samt antalet anmälda försäkringsfall av stöld av och ur fordon 1991–2013. Källa: Anmälningsstatistiken och Svensk Försäkring.

Samtliga studerade källor visar en samstämmig bild av utvecklingen för bilstöld och stöld ur och från fordon. Utsattheten har minskat kontinuerligt sedan slutet av 90-talet, då ett EU-direktiv (95/56/EC) infördes som innebär att alla nytillverkade bilar måste förses med ett elektroniskt stöldskydd. I takt med att bilparken byts ut finns allt färre bilar som kan stjälas utan tillgång till bilnyckel. Denna förklaring får också stöd i statistik från försäkringsbolag som visar att bilar som tillverkats före 1998 anmäls som stulna i högre grad än de som tillverkats senare. Vad gäller stölder ur och från fordon är minskningen troligen delvis en konsekvens av utvecklingen för bilstöld, eftersom brotten ofta begås vid ett och samma tillfälle (Brå 2008). Nytillverkade bilar har också inbyggd bilstereo, vilket omöjliggör att sådana stjäls, något som var en relativt vanlig typ av stöld ur fordon tidigare. En ytterligare förklaring kan vara att bilägare blivit bättre på att inte lämna värdefulla saker i sina bilar och att bilar mer sällan parkeras på oövervakade, offentliga platser. Användning av kameraövervakning på parkeringsplatser har till exempel blivit vanligare och har visat sig ha en brottsförebyggande effekt (Brå 2012).

Antalet cykelstölder relativt oförändrat

Skattat antal cykelstölder samt anmälda cykelstölder 2013, per 100 000 hushåll och uppdelat efter boendeort. Källor: NTU och anmälningsstatistiken.

Utsattheten för cykelstölder har varit relativt oförändrad, med en tendens till minskning under de senaste åren, enligt NTU, SUB och statistiken över anmälda brott. Detta trots att fler stöldbegärliga cyklar exponeras i och med att cyklandet ökat (Sifo 2012). Sett i ett längre perspektiv har det skett en utplaning i antalet anmälda brott från en tidigare minskning som var som störst under andra hälften av 90-talet. Det har tidigare konstaterats (Brå 2008) att minskningen i antalet anmälda brott berott både på en minskad faktisk utsatthet till följd av bättre lås och större försiktighet bland cykelägarna, men också på en minskad anmälningsbenägenhet på grund av förändrade försäkringsvillkor vid cykelstöld.

Bedrägerierna ökar

Antalet anmälda bedrägerier 1975–2013. Källa: Anmälningsstatistiken.

Brå bedömer att utsattheten för bedrägeri ökat under de senaste åren. Det gäller utsattheten hos privatpersoner, men också bland företag, som inkluderas i statistiken över anmälda brott. Ökningen i utsattheten för bedrägeri beror till stor del på att internetanvändningen ökar och att den tekniska utvecklingen bidrar till att allt fler typer av bedrägeri kan begås. Det medför också att brott kan begås mot ett stort antal personer samtidigt. Detta märks inte minst av att det är antalet anmälningar om datorbedrägeri och bedrägerier med hjälp av internet som ökar mest. På en övergripande nivå kan man tala om en tendens till att brottsligheten i stort går från stöldbrott till bedrägeribrott och att bedrägerier därför utgör en ny typ av vardagsbrottslighet.

Osäkerhet kring utvecklingen av skadegörelse

Andelen niondeklassare som uppger att de utfört någon typ av skadegörelse 1995–2011. Källa: SUB.

SUB visar en stadig minskning i brottsdeltagande bland niondeklassare sedan 1995 (till den senaste mätningen 2011), samtidigt som Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (ULF) visar en ökning i upplevd förekomst, åtminstone enligt den senaste noteringen (2012–2013), och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) skolundersökning likaså (2014). Det faktum att ULF och CAN inte visar samma utveckling över längre tid behöver inte vara en motsägelse, eftersom ULF mäter upplevd förekomst av skadegörelse i hela befolkningen (16–84 år) och CAN:s undersökning endast bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs två. ULF har emellertid genomgått metodmässiga förändringar som innebär en osäkerhet i tolkningen av resultatet över tid.

Brå gör ingen sammantagen bedömning av brottsutvecklingen kring skadegörelse i stort.  Det är dock troligt att brottsdeltagandet bland ungdomar minskat sedan 1995 (SUB) och att den upplevda förekomsten av skadegörelse bland ungdomar ligger på ungefär samma nivå i dag som 2007 när CAN:s skolundersökning startade.

Användningen av narkotika oförändrad

Andelen i olika åldrar som uppger att de någon gång använt narkotika (årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, CAN), använt cannabis under de senaste tolv månaderna (årskurs 9, SUB) eller någon gång använt cannabis (åldrarna 16–84, Fohm) 2000–2014. Källa: CAN, FHI och SUB.

Självdeklarationsundersökningar tyder på att narkotikaanvändningen i befolkningen varit relativt oförändrad under de senaste åren. Att antalet anmälda narkotikabrott samtidigt ökat kontinuerligt beror på att rättsväsendets myndigheter lägger alltmer resurser på att upptäcka dem. Det syns bland annat på att antalet timmar som polisen ägnar åt narkotikabrott ökar kontinuerligt (Brå 2013).

Ingen tydlig trend för utvecklingen av rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott och antalet genomförda utandningsprover 1975–2013. Källa: Anmälningsstatistiken och Polisens årsredovisningar.

Brå bedömer att rattfylleriet minskade något under andra halvan av 00-talet, men att det därefter inte går att utläsa någon tydlig trend. Bedömningen baseras främst på uppgifter om omkomna alkoholpåverkade personbilsförare, vars andel av samtliga omkomna personbilsförare såväl ökat som minskat under de senaste åren.

Förändringar från förra årets bedömningar

Denna kortanalys är en uppdatering av förra årets kortanalys Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, narkotikabrott och rattfylleri. För de flesta brottstyper kvarstår bedömningen från förra året, men för två brottstyper görs en annan bedömning utifrån mer aktuella uppgifter.

Bostadsinbrott bedömdes öka vid den förra genomgången. Eftersom 2013 års uppgifter från anmälningsstatistiken visar en fortsatt oförändrad nivå, bedöms bostadsinbrotten nu istället ha planat ut.

Rattfylleriet bedömdes minska vid den förra genomgången. Aktuella uppgifter kring antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare visar också på en minskning jämfört med förra året. Den sammantagna bedömningen är dock att det inte finns någon tydlig trend för utvecklingen av rattfylleriet under de senaste åren.


Kontakt

Om du vill veta mer om kortanalysen, kontakta Jonas Öberg, utredare på Brå, tfn. 08-401 87 81