Tidigare reformer bör hinna slå igenom innan man ändrar straffen för allvarliga våldsbrott

2014-09-04

Regeringen tillsatte i fjol en utredning för att se över straffen för allvarliga våldsbrott. Brå har bidragit med en expert i arbetet och delar bedömningen att förslagen bör genomföras först när man har kunnat följa upp effekterna av tidigare reformer.

– Brå delar utredningens bedömning att genomförande av förslagen bör ske först efter det att utfallet av tidigare reformer kunnat följas upp ytterligare, säger Annika Eriksson, enhetschef på Brå, har deltagit som expert i utredningen Straffskalorna för allvarliga våldsbrott.

Svårt att utvärdera verkan efter kort period

Brå har tidigare utvärderat vilket genomslag straffmätningsreformen haft. (Brå 2014:6). Den studien visade att straffmätningsreformen totalt sett fått genomslag för de allra grövsta våldsbrotten – framför allt grov misshandel, men i viss mån även för mord och dråp och försök därtill samt för grovt vållande till annans död och grov utpressning. Samtidigt konstaterade Brå att det tar tid innan ändringarna slår igenom fullt ut samt att den korta perioden gör det svårt att följa upp vilken effekt de skärpta straffen har haft.

Stränga straff betonar brottets allvar – men avskräcker inte

– Ett av skälen som framhållits för att skärpa straffen är att synen på allvarliga våldsbrott blivit strängare i samhället och att detta tydligare behöver speglas i straffen. Det är alltså inte främst brottsförebyggande aspekter som motiverar ändringarna, och det finns heller inget i forskningen som tydligt pekar på att skärpta straff för våldsbrott har en preventiv verkan, säger Annika Eriksson.

Till förslagen hör att straffskalan för dråp skärps samtidigt som den begränsas till fängelse mellan åtta och tio år. Dessutom föreslår utredningen att ett nytt brott införs i brottsbalken, dråp under förmildrande omständigheter, vilket skulle ersätta det nuvarande brottet barnadråp. Förslagen innebär relativt omfattande ändringar av brott som på något sätt innefattar uppsåtligt dödande. Brå framhåller att man ska invänta uppföljningen av de ändringar som redan gjorts innan man genomför ytterligare förändringar av brott som rör uppsåtligt dödande.

Straffen för könsstympning kan skärpas redan nu

Utredningen föreslår att straffet för brott mot könsstympning skärps väsentligt och att straffskalorna utformas efter mönster från andra allvarliga våldsbrott. Brå anser att denna anpassning kan genomföras i ett eget spår, för att undvika fördröjningen i väntan på utfallet av övriga reformer.

Läs betänkandet: Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18)

Läs remissyttrandet från Brå