Två av tre återfaller i brott – nu ska samverkan mellan myndigheter utvecklas

2013-08-23

Samverkan behöver startas tidigt, redan under påföljden och bli betydligt mer effektiv i samband med frigivningen. Det är två slutsatser som kommit fram ur Brås serie av regionala utvecklingsseminarier på temat samverkan för att förebygga återfall i brott.

Samverkan behöver startas tidigt, redan under påföljden och bli betydligt mer effektiv i samband med frigivningen. Det är två slutsatser som kommit fram ur Brås serie av regionala utvecklingsseminarier på temat samverkan för att förebygga återfall i brott.

Under våren har chefer och verksamhetsutvecklare från kommun, landsting, kriminalvård, polis, kronofogden, försäkringskassan och arbetsförmedlingen i Stockholm och Halland deltagit vid två seminarier för att diskutera samverkan för att förebygga återfall i brott. Övergripande slutsatser som samstämmigt lyfts fram är att parterna behöver starta upp samverkan redan i ett tidigt skede under påföljden, ibland redan under häktestiden. Man identifierade även behovet av en betydligt effektivare samverkan i samband med frigivningen. En fråga som bland annat diskuterades i Stockholm var hur man i samband med en frigivning kan involvera polisen i samverkan.

– Att kombinera vård- och stödinsatser med en polisiär övervakning är relativt nytt i Sverige. Det finns forskning som pekar på att återfallen minskar när man kombinerar dessa insatser för de mest frekventa återfallarna. Därför kan ett utvecklat samarbete mellan polis och frivård i samband med en villkorlig frigivning eller frivårdspåföljd för den kategorin bidra med gynnsamma resultat säger Erika Sallander, utredare på Brå.

I Halland vill man utveckla samarbetet mellan landstinget och kriminalvården, så att klienterna får bättre vård under anstaltstiden. Parterna ansåg också att de behöver göra en gemensam kartläggning av hur det fungerar på de olika kriminalvårdsenheterna.

För att driva arbetet vidare menade deltagarna att det behövs samverkansstrukturer på kommunal och regional nivå. Exempelvis ville deltagarna driva frågan i de lokala brottsförebyggande råden och även verka för att lägga in arbetet med att förebygga återfall i brott i samverkansöverenskommelserna mellan kommun och polis. Socialtjänsten skulle lyfta frågan till en politisk nivå i kommunen.

Strategier för att vässa samverkan

En effektiv samverkan mellan myndigheter är nödvändigt för att förebygga återfall i brott. För att gynna utvecklingen av ett kunskapsbaserat återfallsförebyggande arbete har Brå initierat en serie regionala utvecklingsseminarier. Seminarierna har arrangerats i samverkan med Kriminalvården. Syftet är att deltagarna tillsammans ska ta fram strategier för att utveckla det regionala och lokala samarbetet till att bli mer effektivt mot återfall.

Kenth Ahlin är kriminalvårdschef i Halland.

Kenth Ahlin är kriminalvårdschef i Halland.

– Vi vill att samverkan ska öka efter den här seminariedagen, säger Kenth Ahlin som är kriminalvårdschef i Halland. Om vi optimerar våra resurser och fördelar dem på rätt sätt så kan vi med samma pengar som vi har idag uppnå synergieffekter och bättre resultat. Ska vi lyckas med detta så måste vi sluta tänka stuprör och se individerna och vilket stöd varje enskild person behöver.

Målgruppen för samverkan är kriminalvårdens klienter. Det är personer som ofta har behov av flera olika vård- och stödinsatser både under påföljden och direkt efter frigivningen. Tidigare studier har visat att det ofta saknas övergripande samverkansstrukturer mellan de ansvariga organisationerna och kunskapen om individen är ofta fragmentiserad. Brister samordningen runt individen hamnar klienter lätt mellan stolarna.

Under seminariedagarna har deltagarna genomfört kartläggningar av hur det lokala och regionala återfallsförebyggande arbetet fungerar idag. De har även arbetat med case och tidslinjer, för att undersöka när i förloppet deras specifika kunskaper och resurser behövs bäst. Mot slutet av dagarna har man kunnat ta fram förslag på åtgärder som de olika aktörerna kan genomföra för att förbättra samarbetet i regionen. Frågor och verksamhetsområden som speciellt diskuterats är boendet, vården (speciellt missbruk och psykiatrin), sysselsättning, ekonomi, socialt stöd och tillsyn/övervakning.

Arbetet går vidare

Allt kan inte lösas på en dag, utan det krävs att det påbörjade arbetet får en fortsättning. De lokala aktörerna måste ta på sig ansvaret att driva frågan vidare. Vid båda dessa seminarier var deltagarna eniga om att de måste driva frågan i sina egna organisationer och att de skulle följa upp arbetet med återträffar.

I höst blir det ett till seminarium i Östergötland. Därefter ska Brå göra ett första uppföljning av seminariedagarna.  

– Vi vill ta reda på om seminariedagarna fungerar som ett bra metodstöd för Brås målgrupper och om dagarna bidragit till en lokal och regional utvecklingsprocess i det återfallsförebyggande arbetet, säger Erika Sallander.

Röster från seminariedagarna


Kom det fram några nya utvecklingsområden som ni kan arbeta vidare med i er region?

Ett utvecklingsområde som vi vet är viktigt är klienternas ekonomi. Många har stora skulder och detta har visat sig vara ett av de mest angelägna och känsliga områdena för klienterna att tala om. Det är mycket viktigt att ta itu med detta område för att öka klientens motivation att påbörja en anställning och inte uppleva sig ha ett skuldberg som inte går att komma igenom. Under seminariedagen blev det tydligt att Kronofogden kan göra väldigt mycket för klienter redan under påföljdstiden. Även socialtjänsten behöver finnas med här i ett tidigt skede då det ofta är de som hanterar klientens ekonomi under övervakning och efter frigivning.
Birgitta Nytell, programexpert på Kriminalvårdens regionkontor i Stockholm.

Vad kan utvecklingsseminarierna betyda för polisen?

Det är bra att Brå tagit initiativ till seminariedagar utifrån idéskriften Samverka för att förebygga återfall i brott. Det hjälper oss att rent konkret utveckla samverkan med de organisationer som är nödvändiga för vårt gemensamma uppdrag att förebygga återfall. Vi kan inte jobba i stuprör och försöka lösa frågorna på vår egen kammare; vi behöver mötas och hitta lösningarna tillsammans. Vår framgång på det här området är helt avhängigt en bra samverkan.
Ralf Hedin, polismästare och ordförande för nationella arbetsgruppen för polisens satsning på livsstilskriminella.

Vad kan de lokala brottsförebyggande råden göra för att driva frågan vidare lokalt?

Jag tror att de lokala Brottsförebyggande råden kan bidra med kunskap om och en rutin av att samordna brottspreventiva arbetsmetoder. Vi har en vana vid att samarbeta och samverka med många aktörer och är vana vid den rollen. Dessutom kan vi förebygga återfall i brott genom att använda vår överenskommelse mellan kommun och polis – mål om att förebygga återfall i brott och handlingsplan kan läggas in i samverkansöverenskommelsen om alla parter är överens.
Camilla Tjernberg, utvecklare på Brottsförebyggande rådet i Kungsbacka kommun.