Arbeta med unga vuxna i utanförskap

2013-05-31
Mycket av kommunernas brottsförebyggande arbete är inriktat på barn och ungdomar. På senare tid har intresset för insatser för unga vuxna ökat.
Mycket av det brottsförebyggande arbetet som kommunerna i Sverige bedriver till vardags är inriktat på barn och ungdomar. På senare tid och med samverkan mellan olika aktörer har intresset för insatser för unga vuxna ökat.
Utvecklingsenheten vid socialförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram en kunskapsöversikt om insatser för livsstilskriminella och avhoppare med ekonomiskt stöd från Brå. 

I kunskapsöversikten beskrivs pågående och avslutade insatser för kriminella vuxna i åldrarna 18 till 30 år som exempelvis arbetet med sociala insatsgrupper för 20–29-åringar i Stockholm och mentorprogram för unga vuxna i Malmö. I kunskapsöversikten finns inte bara beskrivningar av pågående arbeten utan också tips på "what-works-litteratur" som har stor betydelse för både det pågående arbetet och för kommande insatser på området.

Insatser måste ske direkt


Resultaten av insatserna är beroende av en fungerande samverkansstruktur. Det är många aktörer som måste hjälpas åt för att en ung vuxen ska få boende, arbete och eventuellt missbruksvård. En persons motivation till avhopp eller vilja att bryta med sin kriminella livsstil är en färskvara och insatser måste genomföras direkt. Svårigheten i arbetet med unga vuxna i riskzon är att ingen lokal aktör har det uttalade ansvaret och behövda insatser kan därför dröja. 

Det är svårt att bedöma effekterna av samverkan. För att bidra till en mer omfattande kunskap kring arbetet med unga vuxna i riskzon behövs fler uppföljningar och utvärderingar — gärna kombinationer av processutvärderingar och utvärderingar kring insatsernas effekter. För att utveckla brottsförebyggande arbete fördelar Brå varje år ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar av lokala insatser eller åtgärder.

Nästa ansökningstillfälle för det ekonomiska stödet är den 13 september 2013.