Program mot mobbning fungerar

2009-02-01
Det är värt att satsa på program mot mobbning i skolan.
Apropå nr 1/2009

Det är värt att satsa på program mot mobbning i skolan. Det visar världens hittills mest omfattande vetenskapliga genomgång av anti-mobbningsprogram.

"Effectiveness to reduce school bullying" är en mycket omfattande systematisk forskningsgenomgång, där 593 utvärderingar av mobbningsprogram från USA, Kanada, ett flertal länder i Europa och Australien har identifierats. Av dem har 59 utvärderingar med särskilt hög kvalitet valts ut för att analyseras mer ingående.

Resultatet visar att anti-mobbningsprogram ofta är effektiva för att minska mobbning. Både antalet elever som mobbar och antalet elever som blir mobbade minskar. Enligt studien minskar andelen mobbare med i genomsnitt 23 procent och andelen mobbade med 17 procent på de skolor som använder sig av ett sådant program jämfört med andra skolor.

Anti-mobbningsprogram kan också fungera som en brottsförebyggande metod. Att förhindra mobbning kan förhindra senare kriminalitet. Tidigare mobbningsforskning har visat att 60 procent av de pojkar som mobbade under sin skoltid hade dömts för minst en kriminell handling vid 24 års ålder.

I genomgången nämns två nordiska program, norska Olweusprogrammet och finska KiVa. Studien redovisar inte effekter av enskilda program, men man har undersökt vilka delar i olika program — så kallade programkomponenter — som är viktiga för att lyckas minska mobbning.

Det är vanligt att antimobbningsprogram innebär att systematiskt skapa en policy för hela skolan där elever, lärare och föräldrar deltar i arbetet. Konkreta delar i programmen som är förknippade med en minskning av mobbning är bland annat föräldrautbildning, ökad tillsyn av skolgårdar, disciplinära åtgärder som kan innebära att ett oönskat beteende får en konsekvens, utbildningsvideor och en satsning på elever som kamratstödjare.

Av studien framgår också att andra faktorer, som att programmen bedrivs över en lång tid och intensivt engagerar både lärare och elever, är viktiga för att lyckas motverka mobbning.

Kunskapen i studien kompletterar annan internationell forskning på området. Det är sedan tidigare känt att programmens form och innehåll är viktiga för att framgångsrikt motverka mobbning. Men om arbetet med programmen inte implementeras på ett riktigt sätt kan man ändå misslyckas. Vissa forskare, till exempel australiensaren Ken Rigby, hävdar att arbetet med att förankra och föra in ett program har lika stor betydelse som själva innehållet i programmet för att minska mobbningen på en skola.

I mars gav Brå ut en svensk sammanfattning av studien, som även presenterar aktuell svensk lagstiftning och forskning om mobbning.

Text: Per Alvant