Kriminalstatistik

På den här sidan presenteras ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Denna statistik som Brå ansvarar för har samlingsnamnet kriminalstatistik.

I statistiken över anmälda brott redovisas alla händelser som anmälts som brott.

Statistikrapporter

Tidsserier

Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är en specialstudie av anmälda brott gällande dödligt våld.

Statistikrapport

Tidsserier

I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet. Läs mer om statistiken

Sammanfattningar

Tidsserier

I statistiken över misstänkta personer redovisas de personer som efter avslutad utredning bedöms vara skäligen misstänkta för brott. Statistiken har reviderats 2017 och är därför uppdelad i två sektioner.

Misstänkta personer – tidigare statistik, t.o.m. 2015

Sammanfattning

Tidsserier

Misstänkta personer – statistik från och med 2016

Tidsserier

I statistiken över handlagda brottsmisstankar redovisas brottsmisstankar gällande personer som varit minst skäligen misstänkta för brott och där ett beslut för brottsmisstanken fattas under redovisningsåret som innebär att handläggningen av brottsmisstanken är avslutad.

Sammanfattning

Tidsserie

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de personer som befunnits skyldiga till brott genom lagföringsbeslut med fällande dom i tingsrätt, strafförelägganden eller åtalsunderlåtelser.

Statistikrapport

Tidsserier

Lagföringsbeslut efter lagföringstyp fr.o.m. 1975. Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter lagföringstyp fr.o.m 1995 Excel, 25 kB.
Lagföringsbeslut mot män efter lagföringstyp fr.o.m 1995 Excel, 25 kB.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd fr.o.m. år 1975. Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott fr.o.m. år 1975. Excel, 55 kB.
Antal lagföringsbeslut efter kön och antal per 100 000 invånare fr.o.m. 1975. Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut efter ålder och antal beslut per 100 000 invånare fr.o.m. 1975. Excel, 31 kB.
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter ålder och antal beslut per 100 000 invånare fr.o.m 1995 Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut mot män efter ålder och antal beslut per 100 000 invånare fr.o.m 1995 Excel, 28 kB.
Domslut med påföljd fängelse fr.o.m. 1975. Excel, 29 kB.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott de senaste tio åren. Excel, 57 kB.
Domslut efter tingsrätt de senaste tio åren. Excel, 23 kB.
Lagföringsbeslut efter region de senaste tio åren. Excel, 23 kB.
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter region fr.o.m. 2009 Excel, 23 kB.
Lagföringsbeslut mot män efter region fr.o.m. 2009 Excel, 23 kB.

I statistiken över kriminalvården redovisas uppgifter om de personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt, övervakade inom kriminalvårdens frivårdsorganisation eller intagna i häkte.

Statistikrapport

I statistiken över återfall i brott redovisas antalet och andelen personer som återfallit i brott inom 1, 2 och 3 år.

Statistikrapporter

Om kriminalstatistiken

På den här sidan presenteras ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Officiell statistik är sådan statistik som regleras i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Rättsstatistiken delas in i produkterna anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott. Dessa produkter som Brå ansvarar för har samlingsnamnet kriminalstatistik. Inom rättsstatistiken redovisas även statistik över domstolarnas verksamhet, denna produkt ansvarar Domstolsverket för att ta fram.

Kriminalstatistiken bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?

Om statistiken

Målsättningen är att statistiken ska publiceras så fort som möjligt. Men ibland måste Brå invänta vissa uppgifter. Det kan exempelvis ta fler månader innan uppgifter om dömda personer blir tillgängliga.

Tolka statistik

Det viktigaste att tänka på när man tolkar kriminalstatistiken är att bara den anmälda brottsligheten kommer med i statistiken.

Beställningar

Här kan du läsa om vad som gäller för att få ta del av uppgifter ur Brås register.

Bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?