Handlagda brott

Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

Personuppklarade brott

Handlagda brott

Fr. o. m helåret 2014

I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

I statistiken redovisas de handlagda brotten dels efter om utredning har bedrivits för brottet eller om de har direktavskrivits, dels efter om minst en skäligen misstänkt person har varit registrerad för brottet eller ej, dels efter anmälningsår.

I samband med publiceringen av den officiella statistiken över handlagda brott 2017 har tidigare publicerad statistik för 2013-2016 korrigerats. För mer information se rapporten: Korrigering av statistik 2013-2016 Pdf, 2 MB.

Halvårsstatistik över handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller ej och typ av beslut (tabell 301)
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller om brotten har direktavskrivits, typ av beslut (t ex väckt åtal), lagföringsprocent och personuppklaringsprocent, och efter brottstyp. (Fr.o.m. halvåret 2015)
Halvårsstatistik över Handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej och typ av beslut (tabell 311)
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej, typ av beslut (t ex väckt åtal), och efter brottstyp. (Fr.o.m. halvåret 2015)

Handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller ej och typ av beslut (tabell 300)
Tabeller som visar årlig statistik över handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller om brotten har direktavskrivits, typ av beslut (t ex väckt åtal), lagföringsprocent och personuppklaringsprocent, och efter brottstyp. (Fr.o.m. helår 2014)
Handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej och typ av beslut (tabell 310)
Tabeller som visar årlig statistik över handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej, typ av beslut (t ex väckt åtal), och efter brottstyp. (Fr.o.m. helår 2014)
Handlagda brott efter anmälningsår (tabell 320)
Tabeller som visar årlig statistik över samtliga handlagda brott, personuppklarade brott samt övriga handlagda brott efter anmälningsår, och efter brottstyp. (Fr.o.m.hel år 2014)

Revidering av statistiken

Från och med helåret 2014 publicerar Brå ny statistik över handlagda brott. Den nya statistiken är en revidering av statistiken över Uppklarade brott och ersätter därmed denna. Revideringen innebär bland annat att statistiken från och med redovisningsåret 2014 omfattar samtliga anmälda brott där ett beslut har fattats under året, istället för som tidigare ett urval av de beslutade brotten. Från och med den 1 januari 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner.

Läs mer om förändringar i statistiken

Uppklarade brott

T. o. m. första halvåret 2014

I statistiken över uppklarade brott redovisas de anmälda brott som polisen, tullen och åklagarna klarlagt och åtgärdat under ett kalenderår.

Ett klarläggande behöver dock inte betyda att man har bundit en gärningsperson till brottet utan anger endast att ett brott har fått ett "polisiärt klarläggande". I statistiken redovisas de uppklarade brotten efter uppklaringsgrund och brottstyp.

Halvårsstatistik över uppklarade brott efter brottstyp och typ av beslut
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över uppklarade brott efter brottstyp, typ av beslut (t ex beslut om att väcka åtal), personuppklaring och uppklaring. (Fr.o.m. år 2005 med undantag för 2007. Under år 2007 togs inte halvårsstatistiken fram på grund av införande av nytt ärendehanteringssystem hos Åklagarmyndigheten.)
Halvårsstatistik över tekniskt uppklarade brott
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över tekniskt uppklarade brott där misstänkt person inte finns, totalt och efter brottstyp samt efter beslut/nedläggningsbeslut. (Fr.o.m. år 2010.)
Uppklarade brott efter brottstyp och typ av beslut
Tabeller som visar årlig statistik över uppklarade brott efter brottstyp, typ av beslut (t ex beslut om att väcka åtal), personuppklaring och uppklaring. (Fr.o.m. år 1995 och i länen fr.o.m. 1998.)
Tekniskt uppklarade brott
Tabeller som visar årlig statistik över tekniskt uppklarade brott där misstänkt person inte finns, totalt och efter brottstyp samt efter beslut/nedläggningsbeslut. (Fr.o.m. år 1995 och i länen fr.o.m. 1997.)
Uppklarade brott som anmälts under redovisningsåret samt under tidigare år
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott och andel uppklarade brott som anmälts dels under redovisningsåret, dels under föregående år och efter brottstyp. (Fr.o.m. år 1995 och i länen fr.o.m. 1996.)
Brottsdeltaganden
Tabeller som visar årlig statistik över antal brottsdeltaganden (antal brott per misstänkt person), totalt samt efter brottstyp och beslut i åtalsfrågan. (Fr.o.m. år 1995 och länen fr.o.m. 1997.)

Statistikrapport

Läs mer