ETT WEBBINARIUM FRÅN BRÅ

Brås stöd till kommuner

Det här webbinariet vänder sig till dig som på något sätt arbetar med, eller kommer att arbeta med brottsförebyggande arbete i en kommunal kontext. Hur kan kommunerna anpassa sin verksamhet utefter den kommande lagstiftningen? Vilket stöd erbjuder Brå kommunerna? Hur kan stödet se ut? Vilken roll har Brå i det nationella brottsförebyggande arbetet?

Den 1 juli 2023 träder lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Lagen ger kommuner större mandat och ansvar i frågan om lokalt brottsförebyggande arbete. Brå välkomnar lagändringen, eftersom den innebär att landets kommuner kommer att kunna bedriva ett mer effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Även möjligheterna till samverkan mellan kommun, polis, länsstyrelser och andra aktörer på området ökar i och med att lagen träder i kraft.

Den kommande lagstiftningen ger direktiv för hur samtliga kommuner i landet ska bedriva sitt brottsförebyggande arbete. Däremot kan olika kommuners förutsättningar för att anpassa verksamheten enligt lagens krav skilja sig åt. Med anledning av detta har Brå upprättat stödfunktioner till kommunerna, i syfte att i högsta möjliga mån underlätta för att den kommunala verksamheten kan tillgodose lagens direktiv. På detta webbinarium presenterar vi på Brå vilka stödinsatser vi erbjuder och hur kommuner kan nyttja dessa.

Medverkande:

  • Anders Green, utredare, Brå
  • Marina Tjelvling, handläggare, Brå
  • Katarina Ramanius, utredare, Brå

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

20 Juni

09.00–10.00