Intervju med kursledarna

Brås brottsförebyggande utbildningar har utökats under det senaste året med både fler utbildningstillfällen och en ny introduktions­utbildning. Utbildningsansvarige Anders Green och kursledaren Amandha Larsson Ek berättar här om nyheterna inom Brås utbildningsverksamhet.

Anders Green och Amandha Larsson Ek, Brottsförebyggande rådet

Utbildningsansvarige Anders Green och kursledare Amandha Larsson Ek. Foto: Brå

Anders, du har sedan flera år ansvarat för Brås utbildningsverksamhet. Hur har utvecklingen sett ut?

Anders: Webbaserad utbildning var en del av den satsning på brottsförebyggande arbete som påbörjades 2016. Inledningsvis skapade vi en basutbildning, men ganska snart märktes ett intresse för en påbyggnadsutbildning som vi började genomföra 2019. Och sedan hösten 2022 finns även en kortare introduktionsutbildning, vars syfte är att lite snabbare tillgodose ett förväntat utbildningsbehov.

Hur har arbetet med utbildningarna gått?

Anders: Överlag mycket bra! Fram till nu har vi sammantaget skickat ut närmare 500 kursintyg. Från början lade vi tid på att undersöka såväl möjliga deltagares kunskapsbehov som förutsättningar för att studera. Och vi hör ofta att deltagarna uttrycker att de har stor nytta av utbildningarna.

Varför sker det nu under 2023 en utbildningssatsning på Brå?

Amandha: Genom lagstiftningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete, som förväntas träda i kraft den 1 juli 2023, följer ett ökat behov av utbildning. Syftet är såklart att främst stärka kommunernas förutsättningar att arbeta praktiskt utifrån de krav som följer med lagstiftningen. Vår erfarenhet är att utbildning visat sig vara av stor betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

Kan du berätta lite mer om det utvecklingsarbete som pågår?

Amandha: Till att börja med är vi fler som arbetar med utbildningarna och kan därmed genomföra fler utbildningstillfällen. Men det handlar inte bara om antalet tillfällen, utan vi satsar nu också på att utveckla innehållet i utbildningarna. Framöver har vi dessutom planer på att skapa riktade utbildningar för specifika målgrupper. Det är alltså mycket på gång och känns väldigt spännande!