Tre snabba frågor om utbildningen

Den 1 juli 2023 trädde lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Som en följd av detta har behoven av utbildning ökat. Utbildningsansvarige Anders Green berättar här om det pågående utvecklingsarbetet av verksamheten.

Anders Green, utbildningsansvarig

Utbildningsansvarige Anders Green. Foto: Brå

Anders, du har sedan flera år ansvarat för Brås utbildningsverksamhet. Hur har utvecklingen sett ut?

Webbaserad utbildning var en del av den satsning på brottsförebyggande arbete som påbörjades 2016. Inledningsvis skapade vi en basutbildning, men ganska snart märktes ett intresse för en påbyggnadsutbildning som vi började genomföra 2019. Och sedan hösten 2022 finns även en kortare introduktionsutbildning, vars syfte är att lite snabb-bare tillgodose ett förväntat utbildningsbehov.

 

Hur har arbetet med utbildningarna gått?

Överlag mycket bra! Från början lade vi tid på att undersöka såväl möjliga deltagares kunskapsbehov som förutsättningar för att studera. Och vi hör ofta att deltagarna ut-trycker att de har stor nytta av utbildningarna.

 

Kan du berätta lite mer om det utvecklingsarbete som pågår?

I fokus är såklart att främst stärka kommunernas förutsättningar att arbeta utifrån de krav som följer med lagstiftningen. Utöver att vi ska genomföra fler utbildningar har vi dessutom planer på att skapa riktade utbildningar för specifika målgrupper. Så både mer av det vanliga och en del nytt.