Skapa en organisation för arbetet

Det är viktigt att det finns en grupp med beslutsmandat som strategiskt leder och utformar arbetet. I annat fall riskerar samverkan att stagnera.

Det är nödvändigt att de samverkande parterna är jämbördiga. Alla parter måste känna engagemang och se vinsten med samverkan och det är inte bara en part som ska bestämma arbetets inriktning eller bild av problemen. 

Det är de lokala omständigheterna och parterna som avgör hur arbetet bäst ska organiseras.

För att få struktur på verksamheten är ett förslag att skapa en styrgrupp, en beredningsgrupp och arbetsgrupper.

Organisationskarta över samverkansarbetet.
Organisationskarta över samverkansarbetet.

Styrgruppen skapar förankring och mandat

Styrgruppen ger förutsättningar för samverkan, förankrar och ger mandat för arbetet. Styrgruppen ska också ansvara för att visioner bryts ned till realiserbara, konkreta mål och delmål och se till att åtaganden genomförs. Styrgruppen kan bestå av chefen för lokalpolisområdet, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

Beredningsgruppen arbetar strategiskt

Beredningsgruppen, som är en länk mellan ledningens beslut och utförandet, ska arbeta strategiskt med planering, utformning och uppföljning av arbetet. Gruppen kan bestå av chefer från respektive avdelning eller förvaltning som berörs av de prioriteringar som styrgruppen gör. Det kan i praktiken betyda att polisen deltar med kommunpolisen, medan kommunen deltar med olika förvaltningschefer och kommunens samordnare av brottsförebyggande arbete. Det lokala brottsförebyggande rådet kan utgöra en sådan grupp.

Beredningsgruppen ansvarar för att tillsätta arbetsgrupper som utför de arbetsuppgifter som samverkansbesluten kommer att innehålla. Arbetsgrupperna sätts samman utifrån vad som ska göras och är tidsbegränsad

Arbetsgrupper utför åtgärder

Många gånger berör brottsförebyggande åtgärder fler förvaltningar eller organisationer. För att förenkla arbetet är det bra om berörda parter bildar enskilda arbetsgrupper för specifika uppdrag eller använder befintliga utförargrupper. Läs mer om arbetsgrupper i Steg 4 Genomförande.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

I brottsförebyggande arbete tar det ofta lång tid innan man ser stora förändringar. Av den anledningen är det viktigt att organisationens utformning och sammansättning säkrar deltagarnas medverkan på lång sikt.

Kommunens samordnare och kommunpolisen har en viktig roll

Samverkan förutsätter att det finns en funktion som håller ihop och driver på arbetet. Kommunpolisen arbetar med dessa frågor på uppdrag av chefen för lokalpolisområdet. Kommunen kan behöva utse en samordnare, men det är också vanligt att det redan finns en brottsförebyggande samordnare som kan hålla i arbetet. Samordnaren måste få tydliga mandat från kommunledningen. Det ska stå klart att arbetet är prioriterat.

Kommunpolisen och den kommunala samordnaren bör ha förmåga att analysera och bedöma brottsligheten och att välja passande arbetsmetoder. De bör dessutom ha så kallad samverkanskompetens, det vill säga en förmåga att hantera formella och informella svårigheter i samarbetet. Det kan handla om att hitta sätt att förankra arbetet i den egna organisationen eller att kunna hantera professionella eller kulturella skillnader mellan polis och kommun.

Kommunpolisen och samordnaren ska också ha förmågan att engagera och involvera medborgarna i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Stöd inför samordnaruppdraget

  • Vad exakt ska jag göra?
  • Vilket ansvar har jag för arbetet?
  • När ska jag vara klar?
  • Hur ska arbetet redovisas och hur ska det användas?
  • Vilket mandat har jag fått av min chef?
  • Har jag rätt resurser i form av tid, pengar, material och kunskap?
  • Är mitt uppdrag förankrat i organisationen?

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-04

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan