Genomför åtgärderna

Genomförandet handlar om att skapa och vidmakthålla en fungerande organisation, det vill säga att avsätta resurser och att kunna hantera plötsliga organisatoriska förändringar.

Samverkansöverenskommelsen ska fungera som ett stöd vid genomförandet men den är inte ett juridiskt bindande dokument. Styrgruppen har ansvar för att planerade åtgärder verkställs, men ansvaret ligger också hos beredningsgruppens eller det lokala brottsförebyggande rådets medlemmar – mellanchefer, förvaltningschefer, kommunpolis och kommunens samordnare.

Styrgruppen, inte mellanchefer eller utförare, kommer under arbetets gång med stor sannolikhet att behöva fatta nya beslut om åtgärder och avsätta resurser beroende på organisatoriska förändringar, förändringar i omvärlden eller brister som upptäcks i planeringen. Ibland kan man behöva ompröva arbetet och komplettera.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Bilda arbetsgrupper

Många gånger berör brottsförebyggande åtgärder flera förvaltningar eller organisationer. För att förenkla arbetet är det bra om berörda parter bilder enskilda arbetsgrupper.

Ett sätt att organisera ett mer permanent operativt arbete i bostadsområden är modellen Effektiv samordning för trygghet (EST). EST innebär i korthet att lokala rapportörer (personer som är verksamma i bostadsområdet) varje vecka eller var fjortonde dag skickar in information till ett antal nyckelfunktioner inom kommun, polis och fastighetsföretag utifrån en checklista.

Nyckelfunktionerna sammanfattar i sin tur situationen till en gemensam lägesbild som skickas ut till berörda aktörer. Samtidigt sker en första analys av vad händelserna kan bero på och om det behövs olika åtgärder för att hantera dem.

Om problemen kvarstår under en längre tid, kan kvartals eller tertialanalyser ställas samman som underlag för beslut om strategiska åtgärder av beredningsgruppen eller styrgruppen.

Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Ett annat exempel på operativ samverkan som kan vara mer temporär är Kronobergsmodellen. Polis, socialtjänst, frivillig­organisationer, Systembolaget och andra arbetar systematiskt med åtgärder mot unga och langare för att minska tillgången på alkohol bland ungdomar och på så sätt minska våldsbrotten. Polisen systematiska dokumentation förverkandeprotokoll är en viktig del i arbetet mot langare. I protokollet görs en anteckning om mängden och typen av alkohol som förverkats eller beslagtagits och personuppgifter på den person som alkoholen tagits från.

Lokala lägesbilder kan förtydliga att det lokala brottsförebyggande arbetet berör även andra aktörer, exempelvis fastighetsägare, centrumutvecklare, föreningsliv, trossamfund eller frivården.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-02

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan