Ta fram en kartläggning och lägesbild

Det här stödet beskriver kartläggning och lägesbild som en process men uppdelat i två delar, för att det ska bli så tydligt som möjligt. I praktiken ligger dock många gånger arbetet med kartläggning, lägesbild och orsaksanalys nära varandra, och som utförare kan man behöva röra sig fram och tillbaka mellan de olika delarna.

Med kartläggning avses en systematisk datainsamling om ett geografiskt område, ett brottsproblem eller en befolkningsgrupp. I kartläggningen samlas information om vad, hur mycket, hur ofta, på vilket sätt och under vilka förutsättningar som brottsligheteten sker eller uppträder.

En lägesbild är en sammanställning kartläggningens resultat. Den är en samlad bedömning om var problemen är som störst, hur situationen ser ut jämfört med referensdata och hur utvecklingen sett ut över tid. En mer avancerad lägesbild kan också innehålla prognoser eller fördjupningar kring vissa brottstyper. Lägesbilden fungerar sedan som underlag när man väljer och planerar åtgärder.

Kartläggning är att samla in information om brottslighet. Lägesbilden är en sammanställning och sammanvägning av kartläggningens resultat.

 Börja inledningsvis med att sammanställa en översiktlig statistisk kartläggning för att identifiera brottsproblem, utsatta områden eller grupper. Identifiera även återkommande platser eller tider för brottsligheten.

Lägesbilden kan visa vilka problem som är vanligast, hur stor risken för utsatthet är eller hur utvecklingen ser ut över tid. Det är även intressant att undersöka om kommunen har speciellt stora problem jämfört med andra områden eller om det finns andra avvikelser.

En lägesbild kan också innehålla ett proaktivt tänkande genom att man förutser problem. En sådan bild kan till exempel bygga på omvärldsbevakning. Det kan vara planerade eller pågående plan- eller byggprojekt, etablering av verksamheter eller befolkningssammansättning.

Kartläggningen och lägesbilden kommer sedan att byggas på och fördjupas under de gemensamma förberedelserna.

Fördjupning

Det finns fördjupningsavsnitt gällande kartläggning och lägesbild att ta del av. Du hittar dem på följande sidor:

»Börja med statistik

»Identifiera mönster

WEBBINARIUM

Hur kan kartläggningar och lägesbilder utformas och användas?

Se vårt webbinarium om samverkan med kartläggningar och lägesbilder – nycklar till ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Hur kan ni anpassa ert kartläggnings- och lägesbildsarbetet efter era förutsättningar? Från den 25 maj 2021.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Var noga med kartläggningen och analysen men fastna inte i den. Styrgruppen kan stödja kartläggnings- och analysarbetet genom att sätta en tidsram för när det ska vara färdigt.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan