Ta fram en egen lägesbild

Att ta fram en lägesbild innebär att beskriva och samla information om aktuella förhållanden för att ha som underlag när man väljer och planerar åtgärder.

Börja inledningsvis med att sammanställa en översiktlig statistisk kartläggning för att identifiera brottsproblem, utsatta områden eller grupper. Identifiera även återkommande platser eller tider för brottsligheten.

Lägesbilden kan visa vilka problem som är vanligast, hur stor risken för utsatthet är eller hur utvecklingen ser ut över tid. Det är även intressant att undersöka om kommunen har speciellt stora problem jämfört med andra områden eller om det finns andra avvikelser.

En lägesbild kan också innehålla ett proaktivt tänkande genom att man förutser problem. En sådan bild kan till exempel bygga på omvärldsbevakning. Det kan vara planerade eller pågående plan- eller byggprojekt, etablering av verksamheter eller befolkningssammansättning.

Kartläggningen kommer sedan att byggas på och fördjupas under de gemensamma förberedelserna.

Intervju

Carl Gynne (Brå) om kartläggning

Carl Gynne, tidigare samordare för brottsförebyggande arbete i Enköpings kommun (numera utredare på Brå), berättar om vikten av att göra en kartläggning. Intervjun spelades in under Brås konferens Råd för framtiden 2019.

Stöd för kartläggning av lägesbilden

  • Varför valdes det här problemet?
  • Vilka informationskällor användes och vilka valdes bort?
  • På vilka sätt kan urvalet informationskällor begränsa kunskapen om problemet?
  • Vilken betydelse kan begränsningar i kunskapen ha haft eller komma att få på arbetet?
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Var noga med kartläggningen och analysen men fastna inte i den. Styrgruppen kan stödja kartläggnings- och analysarbetet genom att sätta en tidsram för när det ska vara färdigt.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-18

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan