Stöd till regionalt brottsförebyggande arbete

Sedan början av 2017 har Brå i uppdrag att stödja Sveriges länsstyrelser i deras brottsförebyggande arbete. Projektet med att starta upp arbetet pågår fram till och med 2019 och stödet kommer sedan ingå i Brås ordinarie verksamhet.

Projektet grundar sig i att från och med 2017 har länsstyrelserna fått i uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet enligt förordning (2016:1258). Den kunskap som Brå och andra myndigheter tar fram ska genom den regionala samordningen nå ut till och tillämpas av berörda verksamheter på lokal nivå, så som exempelvis polis och kommun.

Brottsförebyggande rådet ska bistå länsstyrelserna i deras arbete med att inrätta och utveckla regionala samordnare. Brås stöd till länsstyrelserna ska bidra till utvecklingen av ett kunskapsbaserat regionalt och lokalt hållbart brottsförebyggande arbete.

Projektet pågår fram till och med 2019 och ska sedan ingå i Brås ordinarie verksamhet.

Brå ska under projektets gång bland annat

  • genomföra nätverksträffar och ha en kontinuerlig dialog med länsstyrelsernas regionala samordnare
  • genomföra kartläggning kring vilket behov av stöd och kunskap som finns, både på regional och lokal nivå
  • ta fram förslag på en stödstruktur gentemot länsstyrelsernas fortsatta samordning och samverkan av det brottsförebyggande arbetet från 2019.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare
Linda Lindblom linda.lindblom@bra.se
08-527 58 536