Årsrapport för det brottsförebyggande arbetet

Brå tar, med start 2017, på uppdrag av regeringen årligen fram en rapport om det brottsförebyggande arbetet. Årsrapporten följer upp och ger en samlad rapportering av hur det brottsförebyggande arbetet sett ut under året samt beskriver vidare vilka utvecklingsbehov som finns.

Årsrapporten ska bland annat

  • beskriva Brås brottsförebyggande arbete och vilka insatser som utförts under året som gått.
  • ge en övergripande bild av hur det brottsförebyggande arbetet som har bedrivits på lokal, regional och nationell nivå i övrigt utvecklats.
  • beskriva vad de brottsförebyggande insatser som gjorts under året lett till.
  • lyfta fram de mest centrala utvecklingsbehoven inom det brottsförebyggande arbetet.

 

2017 års rapport för brottsförebyggande arbete publiceras den 31 mars 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare
Malin Jonsson malin.jonsson@bra.se
08-527 58 535