Informationsmaterial

Vårt informationsmaterial vänder sig till dig som arbetar lokalt med brottsförebyggande arbete. Du arbetar exempelvis inom kommun eller polis. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få fler medborgare att engagera sig i det brottsförebyggande arbetet i sitt lokalområde.

Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide

En guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus. Vi tror att du som läser den arbetar på strategisk nivå eller har ett övergripande ansvar för att utveckla trygghet och säkerhet i något eller flera bostadsområden.

Information på andra språk

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde.

Arrangörsmaterial för att förebygga återfall i brott

Samverka för att förebygga återfall i brott är ett material som ger stöd för att genomföra seminarier för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer – personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd. Materialet omfattar dels en konkret, steg för steg-handledning till dig som projektledare, dels allt material du behöver för att tillsammans med en arbetsgrupp kunna genomföra ett utvecklingsseminarium.

Fler publikationer från Brå om brottsförebyggande arbete


 • Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

   |  2019  | 
  Nuläge och utvecklingsbehov 2020
  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklings­­behov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019.

 • Dödligt våld i Sverige 1990–2017

   |  2019:6  | 
  Omfattning, utveckling och karaktär
  I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldets karaktär och utveckling under perioden 1990–2017. Rapporten beskriver även vilket förebyggande arbete som pågår på området, samt hur man kan gå vidare för att förhindra fler fall av dödligt våld.

 • Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

   |  2019  | 
  Nuläge och utvecklingsbehov 2019
  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

 • Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?

   |  2018  | 
  Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat
  Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter. Brå har låtit göra en metastudie, baserad på den starkaste forskningen på området, världen över, som sammanställt de sammantagna effekterna.

 • Polisens arbete med medborgarlöften

   |  2018:14  | 
  Fallstudier från fyra områden i Sverige
  Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden.

 • Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2018  | 
  Detta är en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

 • Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

   |  2018  | 
  Nuläge och utvecklingsbehov 2018
  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

 • Arbeta förebyggande mot...

   |  2017  | 
  Här hittar du våra faktablad om olika brottstyper och förebyggande åtgärder.

 • Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2017  | 
  Milstolpar och exempel 1993–2016
  Denna bok beskriver det brottsförebyggande arbetets utveckling och framväxt i Sverige sedan 1993. Sedan dess har både det nationella och det lokala brottsförebyggande arbetet förändrats och utvecklats. Här kan du läsa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

 • Kostnader för brott

   |  2017:8  | 
  En litteraturöversikt över metoder, resultat och utmaningar i forskningen om kostnader för brott
  Denna rapport innehåller en litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. I rapporten återges exempel ur såväl den internationella som den svenska forskningen.

 • Information om brottsförebyggande arbete på olika språk

   |  2017  | 
  Grannsamverkan och trygghetsvandringar

 • Årsrapport för det brottsförebyggande arbetet 2016

   |   | 
  År 2016 innebar stora utmaningar för svenska myndigheter: polisens omorganisation, det rådande säkerhetsläget och den ökade migrationen till Sverige, för att nämna några. Här beskrivs några av de initiativ som påverkade arbetet under 2016 och resultat från några nya granskningar av det brottsförebyggande arbetet som genomförts.

 • Insats Fenix

   |  2016:24  | 
  En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet
  Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

 • Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

   |  2016:20  | 
  En kunskapsöversikt
  Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

 • Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning - en antologi.

  Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning

   |  2016  | 
  Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – en antologi.
  Det har gått 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i denna antologi.

 • Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2016  | 
  Reviderad utgåva 2016
  Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.

 • Skriften Börja med en kartläggning! handlar om arbete i utsatta områden.

  Börja med en kartläggning!

   |   | 
  Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden
  Den här skriften är till för att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet, där en kartläggning av situationen i ett område är den självklara utgångspunkten.

 • Omslaget till rapporten Brott begågna av barn

  Operationerna Alfred och Selma

   |  2014:13  | 
  Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014
  Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och Polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma.

 • Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

  Utvecklingsseminarium

   |  2014  | 
  Samverka för att förebygga återfall i brott
  Utvecklingsseminariet Samverka för att förebygga återfall i brott är en kombinerad utbildnings- och arbetsdag för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer, personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd.

 • Omslaget till rapporten Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

  Kameraövervakning på
  Stureplan och Medborgarplatsen

   |  2014:12  | 
  Delrapport 2
  Sedan 2012 bedriver Polisen kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. I denna andra rapport i Brås utvärdering följer vi upp projektet utifrån de mål som Polisen hade förhoppningar att uppnå med kamerornas hjälp.

 • Omslag till rapporten Gå på pengarna, föreställande en äldre lyxbil

  Gå på pengarna

   |  2014:10  | 
  Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning
  Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området tillgångsinriktad brottsbekämpning.

 • Omslaget till rapporten Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots"

  Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots”

   |  2014:5  | 
  Resultat och erfarenheter från två projekt mot personrån och misshandel
  Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brå. I Stockholm har projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus. Målet var att minska brottsligheten genom ett polisiärt arbete som är förankrat i aktuell forskning om vad som fungerar.

 • Polisers syn på brottsförebyggande arbete

   |  2013:21  | 
  Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
  Studien har gjorts för att få en bild av hur en grupp poliser som arbetar brottsförebyggande uppfattar det brottsförebyggande arbetet, vilka problem de ser som störst i detta arbete, samt vilka förbättringsmöjligheter de identifierar.

 • Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

   |  2013:13  | 
  Brå har följt upp det första året av polisens försök med kameraövervakning vid Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm.

 • Omslaget till skriften Upprepad utsatthet

  Upprepad utsatthet

   |  2013  | 
  Vissa drabbas oftare än andra
  En sammanställning av den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet som är tänkt att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

 • Omslag_Polisens_utredningar_av_butiksrån

  Polisens utredningar av butiksrån

   |  2013:6  | 
  Kan fler brott klaras upp?
  Brå har vid olika tillfällen analyserat polisens utredningsarbete för olika brott, för att hitta vägar till en högre uppklaring. I föreliggande rapport är det utredningsarbetet vid butiksrån som analyseras.

 • Omslag: Samverkan mellan polis och kommun

  Samverkan mellan polis och kommun

   |  2013:5  | 
  Nästan alla kommuner i landet har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig.

 • Idéskrift 20. Samverka för att förebygga återfall i brott

   |  2012  | 
  Att lyckas förebygga ett återfall kan ge både individen och samhället stora vinster, även om den mest brottsaktiva kategorin kriminella ofta har många och kostsamma behov.

 • Förebygga illegal utförsel av kulturföremål

   |  2012:10  | 
  Tillståndsansökningarna för utförsel av äldre kulturföremål tenderar att minska. Brå har studerat utförselregleringen i syfte att ge förslag för att öka ansökningarna.

 • Omslaget till rapporten Att förebygga brott och problembeteenden i skolan (Idéskrift nr 19)

  Idéskrift 19. Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

   |  2012  | 
  Presentation och analys av tre lokala projekt
  Den här idéskriften visar hur skolor kan arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott. En metod som beskrivs är att identifiera särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot spots och göra konkreta insatser på dem för att minska problem.

 • Lokala poliser

   |  2011:13  | 
  Hinder och möjligheter med lokala poliskontor
  I Lokala poliser följer vi femton områden runt om i Stockholms län. Gemensamt för dem är att de har sina egna poliser.

 • Polisens strategiska brottsförebyggande arbete

   |  2011  | 
  Återrapportering av regeringsuppdrag
  En beskrivning av Polisens brottsförebyggande arbete och förslag på hur det kan utvecklas. Utgiven i samarbete med Rikspolisstyrelsen.

 • Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide

   |  2011  | 
  En guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus. Vi tror att du som läser den arbetar på strategisk nivå eller har ett övergripande ansvar för att utveckla trygghet och säkerhet i något eller flera bostadsområden.

 • Rapportomslag för Hot spots för brott i sex svenska städer

  Hot spots för brott i sex svenska städer

   |  2011:17  | 
  En studie av förutsättningarna för platsbaserat polisiärt arbete i Sverige
  Brott sker inte slumpmässigt i tid och rum. På vissa platser sker fler brott än på andra. På samma sätt är det också fler brott som sker vid vissa tidpunkter än vid andra. Det finns underliggande orsaker till att det ser ut på det viset. För polisen är detta positivt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det ger nämligen möjligheter att ta fram och genomföra insatser som angriper de underliggande orsakerna och som kan fokuseras till vissa platser och vissa tidpunkter.

 • Dokumentation från Råd för framtiden 2011

   |  2011  | 
  Dagens ungdom - problem eller lösning? För tolfte gången genomfördes konferensen Råd för framtiden, denna gång i Uppsala. Datum för konferensen var den 17 och 18 oktober 2011. Årets tema var Dagens ungdom - problem eller lösning.

 • Rapportomslag Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2011  | 
  Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tänka stort och nytt, vara lyhörd och prestigelös, men även kunna ställa krav.

 • ECPA 2010

   |  2010  | 
  Fyra bidrag till den svenska uttagningstävlingen
  ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2010 var temat för  tävlingen Brott i hemmiljö — förverkligandet av det säkra hemmet.

 • Dokumentation från Råd för framtiden 2010

   |  2010  | 
  Det är inte gratis men det lönar sig! Konferensen Råd för framtiden genomfördes i Umeå 2010. Under konferensen diskuterades bland annat kostnaderna för att inte förebygga.

 • Rapportomslag Trygghetsvandring - En vägledning

  Trygghetsvandring - en vägledning

   |  2010  | 
  En skrift för dig som planerar att ordna en trygghetsvandring. En trygghetsvandring kan vara ett viktigt steg för ett mänskligare samhälle. Genom att arrangera en vandring kan du vara med och skapa förutsättningar för lustfyllda möten, vänliga miljöer och trygghet i ditt område.

 • Rapportomslag Trygghetsvandringar - Tankar på vägen

  Trygghetsvandring - tankar på vägen

   |  2010  | 
  En skrift till stöd för dig som ska gå med på en trygghetsvandring. Genom att delta i en trygghetsvandring kan du vara med och skapa förutsättningar för lustfyllda möten, trivsamma miljöer och trygghet i ditt område.

 • Rapportomslag Platsens betydelse för polisarbete

  Platsens betydelse för polisarbete

   |  2010:11  | 
  Empiriskt stöd och policyrekommendationer
  I den här rapporten sammanfattar professor David Weisburd och hans kolleger resultaten från ett spännande och relativt nytt forskningsfält.

 • Rapportomslag Lokal organiserad brottslighet

  Lokal organiserad brottslighet

   |  2010  | 
  En handbok om motåtgärder
  Organiserad brottslighet finns mitt ibland oss: smuggelcigaretter, svartsprit, droger, stöldgods och häleri, organiserat svartarbete, människohandel och koppleri. Men det som finns här och nu går också att förändra. Det är vad den här handboken handlar om.

 • ECPA 2009

   |  2009  | 
  Nio bidrag till den svenska uttagningstävlingen
  ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2009 var temat för  tävlingen Förebyggande av brott och viktimisering bland barn och ungdomar.

 • Dokumentation från Råd för framtiden 2009

   |  2009  | 
  Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden hölls 2009 i Västerås stad. På konferensen fanns plats för både erfarenhetsutbyte och mer teoretisk kunskap.

 • Rapportomslag Upptäck och åtgärda otrygghet

  Upptäck och åtgärda otrygghet

   |  2009  | 
  Om trygghetsvandringar
  Trygghetsvandringar är en strukturerad metod som involverar människor i lokalsamhället för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms som osäkra.

 • Förebyggande av våld i offentlig miljö

   |  2009  | 
  Slutrapport
  Enligt ett regeringsuppdrag 2006 skulle Brå, i samverkan med Rikspolisstyrelsen (RPS), ägna sig åt kunskaps- och metodutveckling avseende arbetsmetoder för att förebygga våld i offentlig miljö. RPS skulle tillse att arbetsmetoderna genomfördes av lämpliga polismyndigheter varefter de skulle utvärderas av Brå. Uppdraget delredovisades för regeringen 2008 och uppdraget slutredovisas i och med denna rapport i juni 2009.

 • Rapportomslag Våldsam politisk extremism

  Våldsam politisk extremism

   |  2009:15  | 
  Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten
  Demonstranter drabbar samman med motdemonstranter, poliser utsätts för stenkastning och myndigheter och småföretagare drabbas av skadegörelse. Det är allt exempel på våldsam politisk extremism.

 • Rapportomslag Motverka otillåten påverkan

  Motverka otillåten påverkan

   |  2009  | 
  En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption. Uppdaterad februari 2009.
  Tjänstemän möter trakasserier, hot och våld i arbetet. De utsätts också för mutförsök. Dessa former av otillåten påverkan är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan inverkar också på myndigheternas funktionssätt och är därför i förlängningen en demokratifråga. I denna handbok behandlas det som vi kallar otillåten påverkan.

 • Rapportomslag Kameraövervakning i Landskrona

  Kameraövervakning i Landskrona

   |  2009:14  | 
  En utvärdering
  Traditionellt sett har kameraövervakning främst använts till att förebygga stöld och skadegörelse på exempelvis parkeringar, men har under senare år allt oftare använts för att förebygga brott i stadskärnor. I denna rapport utvärderas ett svenskt exempel, Landskrona, på övervakning som syftar till att förebygga våld i stadsmiljö.

 • Kort om kameraövervakning

   |  2009  | 
  Kameraövervakning kan förebygga brott, när den används på rätt sätt.

 • Rapportomslag Effekter av anti-mobbningsprogram - Vad säger forskningen?

  Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen?

   |  2009  | 
  Anti-mobbningsprogram är effektiva instrument för att minska mobbning. Det visar den hittills mest omfattande genomlysningen i världen av utvärderingar av anti-mobbningsprogram.

 • Rapportomslag Grövre våld i skolan

  Grövre våld i skolan

   |  2009:6  | 
  Mot bakgrund av dödskjutningen på Jokelaskolan i Finland år 2007, då åtta människor sköts till döds, och andra grova våldsbrott i skolor, fick Brå i uppdrag från Utbildningsdepartementet att kartlägga grövre våldsbrott i skolan.

 • Rapportomslag Idéskrift 18: Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

  Idéskrift 18. Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

   |  2009  | 
  Organiserad brottslighet — begreppet för tankarna till något skrämmande, stort och avlägset. I själva verket är den organiserade brottsligheten inte särskilt långt borta. Den finns här och nu - i lokalsamhället.

 • Rapportomslag Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention

  Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention

   |  2007:28  | 
  Det är ofta svårt att orientera sig i den ständigt växande mängden forskning och på egen hand dra slutsatser. Bland annat gäller det forskningen om vilka effekter olika åtgärder har på brottsligheten. En teknik för att hitta rätt i forskningsfloran är systematiska metastudier.

 • Rapportomslag Barn som begått brott

  Barn som begått brott

   |  2008:11  | 
  Socialtjänstens och polisens åtgärder
  I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga och kan alltså inte dömas till en påföljd för sitt brott. Men innebär då det att samhället inte alls reagerar på deras handling? Det är den frågan som belyses i föreliggande rapport.

 • Rapportomslag Mentorskaps inverkan på återfall i brott

  Mentorskaps inverkan på återfall i brott

   |  2008:7  | 
  Mentorskap som metod för att förebygga brott och annat destruktivt beteende tilldrar sig allt större intresse. Metoden innebär vanligtvis att en erfaren person ger en ung person med särskilda behov stöd, råd och vägledning i syfte att förbättra den unges möjligheter i livet. Men hur väl fungerar det?

 • Rapportomslag Grannsamverkans effekter på brottsligheten

  Grannsamverkans effekter på brottsligheten

   |  2008:9  | 
  En systematisk forskningsgenomgång
  Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att boende ser över den egna bostadens skydd och hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området. Men hur väl fungerar det?

 • Rapportomslag Idéskrift 17 - Topplistor

  Idéskrift 17. Topplistor

   |  2008  | 
  Introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier mot brott
  Den här idéskriften ger en introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier. Bakgrunden är att den svenska polisen använder allt mer proaktiva insatser för att förebygga brott.

 • Rapportomslag Tillgångsinriktad brottsbekämpning

  Tillgångsinriktad brottsbekämpning

   |  2008:10  | 
  Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott
  Logiken bakom en stor del av brottsligheten är ekonomisk. Det handlar om pengar. Hur kan rättsväsendet då bli effektivare med att bekämpa brottsligheten? Genom att gå på pengarna, förstås!

 • Rapportomslag Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen

  Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen

   |  2008:8  | 
  Om ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad brottslighet
  Den här rapporten handlar om otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption, mot brottsoffer och vittnen. Rapporten bygger på intervjuer, analyser och enkäter och avslutas med förslag till brottsförebyggande strategier och metoder.

 • Rapportomslag Idéskrift 16 - Trygghetsvandringar

  Idéskrift 16. Trygghetsvandringar

   |  2008  | 
  Trygghetsvandringar är en flexibel metod för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra.

 • Rapportomslag Kameraövervakning och brottsprevention

  Kameraövervakning och brottsprevention

   |  2007:29  | 
  Denna rapport går igenom ett antal studier om kameraövervakning från olika länder.

 • ECPA 2007

   |  2007  | 
  Sju bidrag till den svenska uttagningstävlingen
  ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2007 var temat för  tävlingen Våld i nära relationer (domestic violence).

 • Rapportomslag Idéskrift 15 - Brottsoffer

  Idéskrift 15. Brottsoffer

   |  2007  | 
  Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet
  Vem som helst kan drabbas av brott och den som utsätts påverkas på flera olika sätt. Många behöver ett kvalificerat stöd för att bearbeta det som hänt.

 • Rapportomslag Arbetsformer för goda resultat i brottsförebyggande arbete

  Arbetsformer för goda resultat i brottsförebyggande arbete

   |  2006  | 
  På uppdrag av regeringen har Brå undersökt vilka arbetssätt som gett bäst resultat i det lokala brottsförebyggande arbetet.

 • ECPA 2006

   |  2006  | 
  Åtta bidrag till den svenska uttagningstävlingen
  ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2006 var temat för  tävlingen Förebygga alkohol- och/eller drogrelaterat våld, annan kriminalitet och oordning.

 • Minska bilbrott

   |  2006  | 
  Nationella åtgärder mot bilbrott: Slutredovisning av ett regeringsuppdrag
  Slutrapport för det treåriga regeringsuppdrag som Brottsförebyggande rådet fick tillsammans med Rikspolisstyrelsen 2003.

 • Rapportomslag Stalkning i Sverige

  Stalkning i Sverige

   |  2006:3  | 
  Omfattning och åtgärder
  Att det finns människor som blir upprepat trakasserade eller förföljda av någon som hotar dem, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger på telefon och skickar brev eller e-post med kränkande innehåll har blivit allt mer uppmärksammat under de senaste åren.

 • Rapportomslag Ett steg på väg

  Ett steg på väg

   |  2005:15  | 
  Kartläggning av de lokala brottsförebyggande råden
  En viktig uppgift för Brå är att stödja och stärka lokalt brottsförebyggande arbete. Materialet som denna rapport bygger på är en enkätundersökning som genomfördes hösten år 2004 av Brås Enhet för lokalt brottsförebyggande arbete.

 • Rapportomslag Design mot brott

  Design mot brott

   |  2005  | 
  Introduktion till brottsförebyggande design
  Vanliga föremål och miljöer kan, förutom att användas till det de är tänkta för, också användas i brottsliga sammanhang. En genomtänkt design kan förebygga dessa brott.

 • Rapportomslag Idéskrift 14 - Minska bilbrott i bostadsområden

  Idéskrift 14. Minska bilbrott i bostadsområden

   |  2005  | 
  Två praktiska exempel
  Bilbrott utgör en stor del av vardagsbrotten. Samhällets kostnader för denna typ av brottslighet är mycket höga. Den som drabbas hårdast är dock den enskilda bilägaren.

 • Rapportomslag Idéskrift 13 - Klotterförebyggande åtgärder

  Idéskrift 13. Klotterförebyggande åtgärder

   |  2005:1  | 
  Klotter är ett stort problem på många platser runtom i landet. En nedklottrad miljö uppfattas av många som förslummad och otrygg och leder dessutom till stora kostnader för samhället.

 • Rapportomslag Idéskrift 12 - Brottsförebyggande arbete i praktiken: 19 lokala projekt

  Idéskrift 12. Brottsförebyggande arbete i praktiken

   |  2004:6  | 
  19 lokala projekt
  I takt med att det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas, ökar behovet av ny kunskap och fler idéer om hur arbetet kan bedrivas. I denna skrift presenteras nationella och internationella brottsförebyggande projekt och åtgärder på lokal nivå.

 • Rapportomslag Säkrare parkeringsplatser

  Säkrare parkeringsplatser

   |  2004  | 
  Handbok med checklista som hjälper dig att förebygga bilbrott
  År 2003 gav regeringen Brå i uppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten i landet. I strategin ingår bland annat att verka för att bilbrott på parkeringsplatser minskar.

 • Effektiva polisiära åtgärder mot brott

   |  2004  | 
  År 2003 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att, i samråd med Rikspolisstyrelsen, göra en sammanställning av vilka polisiära åtgärder mot olika typer av brott som forskning eller beprövad erfarenhet har visat fungerar i Sverige. Sammanställningens syfte är att den ska kunna användas av polisen i projekt för att förebygga brott.

 • En nationell strategi för att minska bilbrotten

   |  2004  | 
  Delrapport 1
  År 2002 presenterade Brå ett förslag till en nationell strategi för att reducera den bilrelaterade brottsligheten. Denna rapport är en plan för hur strategin ska genomföras.

 • Råd för framtiden 6

   |  2004  | 
  Dokumentation
  I april 2004 anordnade Brå konferensen Råd för framtiden 6 på temat Åtgärder i praktiken. Nedan finns en dokumentation med artiklar om föreläsningarna och seminarierna. Tanken är dels att deltagarna ska få ta del av de seminarier man inte deltog i, dels att sprida kunskapen till dem som inte hade möjlighet att närvara vid konferensen.

 • Råd för framtiden 5

   |  2003  | 
  En dokumentation
  En dokumentation från Brå:s konferens för lokala brottsförebyggande aktörer.

 • Rapportomslag Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

  Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

   |  2003:11  | 
  Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar. Under 1990-talet har antalet övervakningskameror troligen mer än dubblerats i Sverige.

 • Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet

   |  2003  | 
  Brå fick i november 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av de brottsförebyggande frågornas betydelse inom ramen för storstadsarbetet. Uppdraget omfattade en kartläggning av de brottsförebyggande insatser som gjorts och en analys av det brottsförebyggande storstadsarbetet med fokus på hur det lämpligen skulle kunna utvecklas i framtiden. Detta är den andra delen, själva analysen.

 • Rapportomslag Klotter

  Klotter – en inventering av förebyggande åtgärder

   |  2003  | 
  Klotter är ett stort problem på många platser runtom i landet. En nedklottrad miljö uppfattas av många som förslummad och otrygg och leder dessutom till stora kostnader för samhället.

 • Rapportomslag Idéskrift 10 - Föräldrastöd i teori och praktik

  Idéskrift 10. Föräldrastöd i teori och praktik

   |  2003:6  | 
  Flertalet vetenskapliga studier har visat att det finns ett samband mellan barns och ungdomars upplevelser i familjen och utvecklingen av en kriminell livsstil. Föräldrastödjande verksamhet har blivit ett samlingsnamn för de åtgärder och projekt där föräldrar är delaktiga i arbetet med att förhindra sociala problem hos sina barn.

 • Rapportomslag Idéskrift 11 - Tio lokala brottsförebyggande råd

  Idéskrift 11. Tio lokala brottsförebyggande råd

   |  2003:13  | 
  Sedan mitten av 1990-talet har antalet lokala brottsförebyggande råd, eller liknande organisationer, ökat från ett tjugotal till omkring 270 år 2003. I den här skriften beskrivs verksamheten i tio lokala brottsförebyggande råd från olika delar av landet och där både arbetssätt och förutsättningar skiljer sig åt.

 • Rapportomslag Brottsförebyggande insatser i utsatta områden

  Brottsförebyggande insatser i utsatta områden

   |  2003  | 
  Brå fick i november 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av de brottsförebyggande frågornas betydelse inom ramen för storstadsarbetet. Uppdraget omfattade en kartläggning av de brottsförebyggande insatser som gjorts och en analys av det brottsförebyggande storstadsarbetet med fokus på hur det lämpligen skulle kunna utvecklas i framtiden. Detta är den första kartläggningen. Den följande analysen heter Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet.

 • Lugna gatan

   |  2002:3  | 
  En granskning av tunnelbane- och juniorverksamheterna
  Lugna Gatan i Stockholm är ett exempel på en verksamhet där unga engageras i syfte att skapa trygghet för andra, samtidigt som de själva får möjlighet att utvecklas i positiv riktning.

 • Det går att reducera bilbrottslighet

   |  2002  | 
  Ett idédokument vars förslag till organisation och arbetssätt är inspirerat av liknande strategier i framför allt Nederländerna och Storbritannien. Där samarbetar myndigheter, näringsliv, organisationer och branschföreningar mot ett gemensamt mål — att minska antalet bilbrott.

 • Rapportomslag Butiksstölder

  Butiksstölder

   |  2002  | 
  Problembild och åtgärder
  Butiksstölder är ett mycket vanligt brott, som de flesta butiksägare drabbas av. Dessa stölder skadar butiker och konsumenter ekonomiskt och skapar dessutom otrivsel och otrygghet bland både butikspersonal och kunder.

 • Rapportomslag Idéskrift 9

  Idéskrift 9. Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

   |  2002:8  | 
  Våld och kränkningar mot kvinnor är ett allvarligt och till stora delar dolt problem. Antalet brott som anmäls till polisen har ökat kraftigt de 20 senaste åren. Samtidigt har insatserna för att förebygga och bekämpa brottsligheten blivit mer omfattande.

 • Rapportomslag Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

  Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

   |  2002  | 
  En brottsförebyggande strategi bör innehålla flera olika infallsvinklar för att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten. En naturlig del i en sådan strategi bör vara att beakta det brottsförebyggande perspektivet vid planering, utformning och förvaltning av bebyggelseområden och enskilda byggnader.

 • Rapportomslag Upprepad utsatthet för brott

  Upprepad utsatthet för brott

   |  2001:3  | 
  Genom att rikta åtgärder specifikt mot personer eller platser som redan blivit drabbade av brott kan man minska den totala brottsligheten.

 • Rapportomslag Hur - var - närpolis

  Hur - var - närpolis

   |  2001:5  | 
  En granskning av närpolisreformen
  Närpolisreformen beslutades 1993 och har sedan dess genomförts successivt. Vissa polismyndigheter började reformarbetet redan 1993, medan det i andra dröjde till åren 1997-98.

 • Rapportomslag Idéskrift 7 - Brottsförebyggande arbete i skolan

  Idéskrift 7. Brottsförebyggande arbete i skolan

   |  2001:9  | 
  Skolan har en viktig och självklar plats i det brottsförebyggande arbetet. I denna skrift presenteras åtgärder som prövats på olika håll.

 • Rapportomslag Idéskrift 8 - LUPP

  Idéskrift 8. LUPP

   |  2001:13  | 
  En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott
  I problemorienterat polisarbete (POP) behöver polisen ha tillgång till instrument för att kunna kartlägga och analysera brottsligheten. Mot den bakgrunden har Brå tagit fram Lokal uppföljnings- och prognosprocedur, förkortat lupp.

 • Rapportomslag Strategiska brott

  Strategiska brott

   |  2000:3  | 
  Det är mycket vanligt att framför allt unga människor någon gång begår ett brott. En central fråga för det brottsförebyggande arbetet är därför att med någorlunda säkerhet kunna identifiera de personer som löper risk att fastna i brottsligt eller asocialt beteende.

 • Rapportomslag Idéskrift 4

  Idéskrift 4. Utvärdering & dokumentation

   |  2000:5  | 

 • Brott och otrygghet i Örebro

   |  2000  | 
  Bakgrunden till denna rapport om brott och otrygghet i Örebro är att Brå under år 1998 startade så kallade ramprojekt, varav Örebro är ett. Syftet var att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet i vissa områden, vanligtvis kommuner. Erfarenheterna från projekten ska spridas.

 • Rapportomslag Idéskrift 3

  Idéskrift 3. Brottsförebyggande åtgärder i praktiken

   |  2000:1  | 
  I Sverige liksom i många andra länder pågår ett engagerat och initiavtivrikt brottsförebyggande arbete på lokal nivå. Bristande dokumentation gör dock att många lärdomar från olika projekt riskerar att gå förlorade.

 • Brott och otrygghet i Skarpnäck

   |  2000  | 
  Denna rapport om brott och trygghet i närpolis- och stadsdelsområdet Skarpnäck i Stockholm ingår i en serie lokala undersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört inom så kallade ramprojekt.

 • Brott och otrygghet i Borlänge

   |  2000  | 
  Huvudsyftet är att resultaten ska kunna användas i planeringen av det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Borlänge.

 • Rapportomslag Idéskrift 6 - Grannsamverkan

  Idéskrift 6. Grannsamverkan

   |  2000:22  | 
  Grannar har i alla tider samverkat för att skapa trygghet och motverka brott i sitt gemensamma bostadsområde. I dagens samhälle måste man dock ofta organisera samarbetet för att det ska fungera.

 • Rapportomslag Idéskrift 5

  Idéskrift 5. Brott på karta

   |  2000:14  | 
  Att presentera brott på karta är ett utmärkt sätt att få kunskap om den lokala brottslighetens struktur och orsaker. Den moderna datatekniken har också öppnat helt nya möjligheter för analyser av det här slaget.

 • Svensk polis i förändring

   |  1999  | 
  En granskning av närpolisreformen
  Under 1990-talet har polisen i Sverige genomgått flera större förändringar. En viktig förändring är genomförandet av närpolisreformen. Reformen innebär bland annat att polisen i stället för att i huvudsak bedriva reaktiv och händelsestyrd utryckningsverksamhet ska arbeta med att förebygga brott. Målsättningen med närpolisreformen är därför att polisens organisation och verksamhet bör vara lokalt anpassad.

 • Rapportomslag Idéskrift 1

  Idéskrift 1. Bygga upp brottsförebyggande arbete

   |  1999:5  | 
  Ett lokalt engagemang är nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt. Det betonas särskilt i regeringens nationella brottsförebyggande program. Denna första idéskrift är tänkt som vägledning för dem som bygger upp det brottsförebyggande arbetet lokalt.

 • Idéskrift 2. Kartläggning, problemanalys & prioriteringar

   |  1999  | 
  I skriften beskrivs hur man i lokalt brottsförebyggande arbete kan bygga upp och använda kunskap om lokala problem och förhållanden. Den behandlar källor och metoder och beskriver hur den samlade kunskapen kan användas för prioriteringar. Detta är den andra delen i en serie idéskrifter, vars syfte är att ge vägledning till dem som engagerar sig i lokalt brottsförebyggande arbete.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-20