Sociala insatsgrupper (SIG/SSPF)

Samverkan runt unga som riskerar att hamna i en kriminell livsstil har utvecklats på många sätt det senaste decenniet. Bland annat finns arbetssätten SIG (social insatsgrupp) eller SSP (socialtjänst, skola, polis) och SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid). Genom att myndigheter, organisationer och föreningar samordnar sina åtgärder kring den unge, kan kriminalitet motverkas.

Brott i skolan

Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i skolan fyller flera syften, exempelvis att öka tryggheten och minska brottsligheten i skolmiljön

Fakta

Så arbetar sociala insatsgrupper

  • Samverkan sker på individnivå.
  • Samtycke till informationsöverföring mellan berörda myndigheter och aktörer är grundläggande.
  • Verksamheten sker inom respektive myndighets ordinarie verksamhet.
  • För varje ungdom upprättas en individuell åtgärdsplan.
  • I åtgärdsplanen ska det framgå vilka insatser som ska genomföras och vilken aktör som är ansvarig.

Stödmaterial

Handbok för sociala insatsgrupper

Denna handbok beskriver SIG:RBM (Sociala Insatsgrupper: Risk, Behov, Mottaglighet) , en arbetsmetod som har utvecklats av Socialtjänsten i Örebro och Örebro universitet med ekonomiskt stöd från Brå. Handboken innehåller bland annat checklistor för dig som arbetar med högriskungdomar för kriminalitet.

Sociala insatsgrupper i Tensta och Rinkeby – få mätbara effekter vad gäller minskad brottslighet men många upplever att de fått hjälp att komma ifrån sin kriminella livsstil

I stockholmsstadsdelarna Tensta och Rinkeby inriktas arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) mot unga vuxna som vill få hjälp att lämna den kriminella livsstilen bakom sig. I utvärderingen av verksamheten som hittills gjorts kan man inte se att brottsligheten har minskat men många deltagare upplever att insatserna gett positiva resultat för dem själva.

Publikation

Utvärdering av sociala insatsgrupper – effekter för individen

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att utvärdera arbetet i sociala insatsgrupper. Rapporten redovisar en utvärdering av effekter för ungdomar av samverkan i sociala insatsgrupper. Sex månader efter påbörjat arbete var effekterna positiva både för dem som deltog i grupperna och för ungdomar som fick insatser utan sådan samverkan. Arbetet pågick fortfarande med många av ungdomarna, särskilt i de sociala insatsgrupperna.

råd för framtiden 2018

Hur fungerar samverkan för unga med risk att hamna i en kriminell livsstil?

Tre aktörer som utvärderat SIG och SSP presenterar sina resultat i det här seminariet som filmades på konferensen Råd för framtiden i april 2018.

Praktiska erfarenheter

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, stöder arbetet kring etablering av sociala insatsgrupper och har tagit fram ett antal råd till kommuner eller stadsdelar som vill börja arbeta utifrån denna modell. I den här skriften beskrivs sju kommuner som arbetar på olika sätt.