CPTED

Förebygga brott genom arkitektur och stadsplanering

En inriktning av situationellt brottsförebyggande arbete, som handlar om hur fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället, kallas Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Metoden bygger precis som övrig situationell prevention på att en specifik plats eller situation kan påverka en person att begå brott.

Förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Om CPTED

CPTED bygger precis som övrig situationell prevention på att en specifik plats eller situation kan påverka en person att begå brott.

Genom att bygga på rätt sätt, företrädesvis genom att ha med dessa aspekter redan i planeringsfasen, eller genom att förändra den fysiska omgivningen via olika åtgärder kan man försvåra för potentiella gärningspersoner och på så sätt förebygga brottslighet. CPTED kan handla om till exempel arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om mindre förändringar så som att skymmande buskage tas bort eller att belysningen förbättras på en otrygg eller brottsdrabbad plats.

Haninge: CPTED i praktiken

Handen, den regionala stadskärnan i Haninge, genomgår en stor ombyggnad och förtätning, och förväntas vara en byggarbetsplats under många år. För att motverka att ombyggnaderna skapar folktomma och otrygga miljöer, har kommunen bland annat utgått från principerna i andra generationens CPTED för att göra de offentliga miljöerna och platserna trygga och attraktiva att vistas på även under byggtiden. I videon berättar Haninges stadsarkitekt Andreas Paulson mer om kommunens arbete (2019).

Platsers betydelse i brottsförebyggande arbete

Karin Svanberg, enhetschef på Brå, tar bland annat upp de sex principerna som är grunden för CPTED. Videon är från konferensen Tryggare kan ingen vara? som hölls på ArkDes i Stockholm den 15 februari 2019.

Inspiration

Utvärderade insatser

Brå ger ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Du hittar fler utvärderingar i vår erfarenhetsbank.

De sex principerna

CPTED bygger ursprungligen på sex olika principer om hur miljöer bör utformas för att minska risken för brott.

 • Territorialitet
  De boende i ett område känner ansvar för en plats och de aktiviteter som utförs där. Genom att individer och grupper känner ansvar för platsen minskar också incitamenten för potentiella gärningspersoner att begå brott där. Upplevelsen av territorialitet kan ökas genom exempelvis fysiska eller symboliska barriärer så som markerade ingångar som skiljer privata, offentliga och semioffentliga miljöer men också genom att platsen används för sociala aktiviteter. Genom att man avlägsnar skräp, klotter och andra tecken på social oordning signalerar miljön att det finns personer som känner ansvar och kontrollerar eventuella försök att begå brott eller andra oönskade aktiviteter.
 • Tillträdeskontroll
  Tillträdet till byggnader eller platser begränsas vilket försvårar för individer med uppsåt att begå brott. Exempel på detta är användande av porttelefoner eller koder för tillträde till byggnader.
 • Övervakning
  En plats övervakas på olika sätt för att öka tryggheten och försvåra för den som har för avsikt att begå brott. Övervakningen kan vara informell genom att byggnader designas med fönster vända mot exempelvis en parkeringsplats så att bilar och personer som befinner sig där kan ses av dem i bygganden. Det kan också innebära att man förbättrar belysningen eller reducerar buskage och liknande för att få öppna siktlinjer och naturlig övervakning. Övervakningen kan också vara mer formell med väktare och polis eller genom att övervakningskameror används.
 • Försvårande av brottsgenomförande
  Användning av exempelvis lås, staket, inbrottslarm och liknande åtgärder som minskar möjligheterna att begå brott.
 • Image
  Man skapar platser som är attraktiva att vara på och som signalerar ordning. Exempel på detta är att ta bort skräp, reparera trasig belysning eller sönderslagna fönster, ta bort brända bilar och liknande
 • Aktivitetsstöd
  Man genomför åtgärder som uppmuntrar till användning av platsen för positiva aktiviteter. Exempel på detta är att man kan skapa lekplatser, caféer eller andra typer av mötesplatser. Man kan också planera så att busshållplatser, uttagsautomater och taxistationer hamnar på platser där man vill öka aktiviteten och genomströmningen av människor.

Publikation

Andra generationens CPTED

Med tiden har CPTED utvecklats till att även handla hur man gör platser attraktiva och hur man uppmuntrar till ett positivt användande av det offentliga rummet. I det som ibland kallas andra generationens CPTED kompletteras ovanstående metoder för fysisk planering med att stärka grannskapssammanhållning och den gemensamma känslan av samhörighet i exempelvis ett bostadsområde. Tanken är att en starkare sammanhållning och gemensam känsla för sitt bostadsområde i förlängningen leder till minskad brottslighet och ökad trygghet.