Trygg miljö

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande trygg miljö.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Utvärdering av Huskurage

Inkom oktober 2021.
Kategorier: Våld i nära relation, Samverkan, Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1012 kB.

Huskurage är en av kommunens prioriterade aktiviteter för målet om Gävle - en kommun fri från våld. Syftet med att använda Huskurage är att skapa trygghet genom att öka medvetenhet om våld i nära relation bland invånarna samt att öka benägenheten att agera och hjälpa vid oro för att någon i den nära omgivningen utsätts för våld i nära relation. Hittills har Huskurage införts i tre stadsdelar i Gävle. Gävle högskola har utvärderat insatsen och resultatet visar att Huskurage kan bidra till en ökad benägenhet att ingripa vid oro för att någon i bostadsområdet är utsatt för våld. Vidare visar resultatet att samverkan, engagemang och kommunikation är viktigt för att lyckas med arbetet.

Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats

Inkom oktober 2021.
Kategorier: Samverkan, Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 687 kB.

Sedan 2018 använder länsstyrelser samrådsyttranden för att ge kommuner råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv i planärenden. I den här uppföljningen undersöks om dessa samrådsyttranden har gett effekt i Hallands län och Jämtlands län. Resultatet visar att länsstyrelsernas råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv i samrådsyttranden har gett effekt, samt att teoretiska perspektiv på brott och trygghet behandlas i högre omfattning.

För ett tryggt och säkert Stockholm – En utvärdering av Stockholms stads mobila ordningsvakter

Inkom maj 2021.
Kategorier: SamverkanTrygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Sedan maj 2018 har Stockholm stad i en pilotverksamhet använt sig av mobila ordningsvakter i så kallade LOV3-områden. Ordningsvakterna är ett komplement och ska fungera som brygga till polis, räddningstjänst, fältassistenter och trygghetsvärdar. Syftet med utvärderingen är att vinna kunskap om och på vilket sätt, mobila ordningsvakter kan påverka såväl brottslighet som trygghetsupplevelse i berörda stadsdelar. En framgångsfaktor i arbetet har varit ordningsvakternas arbetsmetodik, där bland annat patrulleringen riktats mot mikroplatser där sannolikheten att förebygga risker är som störst. Insatsen har utvärderats av en konsultfirma, på uppdrag av Stockholms stad. De generella resultaten från trygghets­undersökningarna tyder på en avsaknad av förändringar. Det kan inte heller utläsas någon påverkan på statistiken för anmälda brott.

Trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter i Järva, Fastighetsägare i Järva

Inkom mars 2021.
Kategorier: Samverkan, Trygg miljö, Bostadsinbrott, Klotterförebyggande

Ladda ner slutrapporten Pdf, 844 kB.

Fastighetsägare i Järva arbetar med områdesutveckling i Järvas stadsdelsområden genom brottsförebyggande förvaltning och trygghetsåtgärder. Ett sådant exempel är trygghetsbesiktning av fastigheter, som resulterar i konkreta förslag på fysisk områdesutveckling och förvaltningsrutiner för att förebygga brott. Urban utveckling har utvärderat effekten av de trygghetsbesiktningar i bostadsfastigheter som genomförs av Fastighetsägare i Järva. Vidare analyseras åtgärder som vidtagits samt hur brottsstatistik och upplevd trygghet utvecklats över tid för berörda fastigheter. Utvärderingen visar att fullbordade bostadsinbrott har minskat kraftigt under mätperioden och trygghetsmätningar indikerar att tryggheten har ökat i flera kategorier.

Lokala insatser för att minska brottsligheten bland ungdomar i Bjuvs kommun

Inkom januari 2021.
Kategorier: Barn, Ungdomar, Samverkan, Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 5 MB.

Bjuvs kommun har under sommarmånaderna 2018 och 2019 arbetat systematiskt med anordnandet av en väktarbil för att motverka skadegörelse och annan brottslighet på kommunens skolfastigheter och fritidsområden. Urban Utveckling och Samhällsplanering AB har utvärderat insatsen. Resultatet visar överlag på positiva erfarenheter av väktarbilarna, men också att det är svårt att belägga ett entydigt resultat.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 625 kB.

Bilagor

Bilaga 1. Enkät Pdf, 166 kB.

Bilaga 2. Mätperiod Pdf, 61 kB.

Bilaga 3. Insatser Pdf, 115 kB.

Utvärderingen syftar till att undersöka om de lokala brottsförebyggande insatser som genomförts i Rinkeby under hösten 2018 och våren 2019 nått avsedda mål. Ett ytterligare syfte med utvärderingen är att vid behov undersöka hur de lokala insatserna i området kan utvecklas.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1 MB.

Umeå har sett tendenser till social oro och erhållit medel för att utvärdera om deras arbete har effekt - Umeå växer, tryggt och säkert (UVTS). I den här rapporten redovisas UVTS, hur satsningen är tänkt att fungera och utsikterna att satsningen ska kunna nå önskade effekter samt hur den kan utvecklas.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1 MB.

Studiens syfte är att undersöka vad det innebär för ett område när det får ett ökat tillskott av ordningsvakter enligt LOV §3. En av studiens centrala frågor handlar om tryggheten påverkas, varav en fråga i denna kontext berör om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelse. Vidare fokuseras i vilken utsträckning LOV §3 leder till en s.k. displacement, med innebörden att problemen endast flyttar.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 4 MB.

Bagarmossen startup syftar till att öka trygghet och trivsel i stadsdelen, skapa social hållbarhet och att insatserna ska leva vidare genom lokalt engagemang efter projektets slut. Utvärderingen undersöker om projektet har stärkt den kollektiva förmågan, samt om insatserna har haft en påverkan på trygghet och brottslighet. Resultatet visar på en positiv utveckling både vad gäller otrygghet, samt upplevd kollektiv förmåga.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Helsingborgs stad har utvärderat om tekniska hjälpmedel på otrygga platser kan kombineras med traditionella insatser för att stärka tryggheten och förebygga brott. Utvärderingen fokuserar på om Internet-of-things (IoT) teknik och sensorer gör det möjligt att detektera skadegörelse i form av klotter. Resultatet visar bland annat på en signifikant minskning av antal klotter under mätperioden. Vidare visar studien svårigheter med att automatiskt detektera beteenden som klotter. Utvärderingen är genomförd av Lunds tekniska högskola.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1 MB.

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat hur akustisk design och musik kan användas som brottsförebyggande åtgärd. Fastighetsägare har använt sig av akustisk design och musik i bostads- och centrumgarage samt skolfastigheter i Sverige. Detta för att motverka bland annat skadegörelse orsakat av ungdomsgäng.

De akustiska metoderna som har utvärderats är högfrekvenslarm, s.k. mosquito, som utgör en signal som inte ska uppfattas av personer över 25 år och högtalare som spelar klassisk eller annan instrumentell musik för att överrösta människoröster och skapa en trivsam och trygg miljö. Resultaten av ljudinstallationerna har varierat beroende på bland annat typ av fall och område. I vissa fall har det också införts andra typer av situationella brottsförebyggande insatser som exempelvis kameraövervakning och skalskydd. Vidare visar utvärderingen att brottsutvecklingen sannolikt påverkas av andra faktorer än miljöns ljudbild, men att akustisk design och musik kan bidra till minskad brottslighet och öka upplevelsen av trygghet under vissa omständigheter.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 343 kB.

Syftet med utvärderingen var att belysa och analysera hur projekt Stärka värdegrund och stabilitet på Råslätt bidrar till att civilsamhällets aktörer i samverkan med kommunala verksamheter utvecklar ungdomsarbete i avsikt att främja ungdomars integration och delaktighet samt förebygga brott. Utvärderingen lägger tonvikten vid projektets samverkansinriktning (planering, etablera samsyn och strategisk utveckling). Resultat visar att det i Råslätt pågår ett omfattande främjande- och förebyggande arbete kring målgruppen barn och unga. Det finns dock skäl att diskutera hur långsiktighet i ett arbete som i så hög grad vilar på människors frivilliga engagemang ska säkerställas.

Ordningsvakter – en brottsförebyggande och trygghetsskapande aktör?

Inkom oktober 2019.
Kategorier: Trygg miljö, Organisation

Ladda ner slutrapporten Pdf, 4 MB.

I mars 2018 påbörjade Järfälla kommun och lokalpolisområde Järfälla en försöksverksamhet med ett så kallat LOV3-förordnande kring stationsområdet i kommundelen Jakobsberg, där det finns problem med narkotikaförsäljning samt oro kopplat till krog/nattliv. Utvärderingen av detta visar att den organisatoriska styrningen mot målbilden om att minska brottsligheten och öka tryggheten försvårades av en bristande kontinuitet i bemanningen av ordningsvakter. På grund av detta har det saknats förutsättningar för att utveckla strategiska relationer mellan berörda parter. Trots detta ger rapporten kunskaper om ordningsvakters funktion och implementering av LOV3-förordnande.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 353 kB.

Utifrån trygghetsbesiktningar av tågstationerna i Hässleholm och Lund 2016 rekommenderades en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna gällde bland annat områdena information och social kontroll. Arbetet har nu utvärderats för att se om insatserna haft någon effekt på brott och otrygghet. Därutöver har man tittat på om de åtgärder som rekommenderades har genomförts. Resultaten visar att det varierar mellan orterna, där man i Lund genomfört dem i större utsträckning än i Hässleholm. Någon större brottsförebyggande effekt kan inte utläsas även om Lund har förbättrat sitt så kallade trygghetsindex 2018 jämfört med 2016.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Stöldskyddsföreningen har gjort en utvärdering av Grannsamverkan med ekonomiskt stöd av Brå. Resultatet är överlag positivt och tydligast effekt ser man framför allt i flerfamiljshus. Rapporten redogör också för hur Grannsamverkan bedöms påverka även annan brottslighet än inbrott.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 750 kB.

Rapportens fokus ligger på att belysa och analysera förutsättningarna för att skapa en känsla av både delaktighet och sammanhang bland barn och ungdomar. Och hur det avspeglas i Fryshusets mobila teams arbete i stadsdelen Östberga i Stockholm. Därtill tas det upp hur det mobila teamets ledare har organiserat arbetet men också hur samverkansvillkoren ser ut mellan ser ut mellan Fryshusets mobila team och övriga aktörer i området som på olika sätt också jobbar för att skapa bättre livsvillkor för barn och unga i Östberga. Rapporten kommer fram till att det mobila teamets arbete är föredömligt och att de processer som satts igång borde utvecklas vidare.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund som särskilt utsatt område efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på anmälda brott samt hur kameraövervakningen används och upplevs av poliser i operativt arbete. Även tryggheten bland boende och näringsidkare berörs. Resultatet visar att kameraövervakningen har haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen både vid ingripandeverksamheten, utredning och lagföring. Studiens resultat ställs även i relation till tidigare forskning i ämnet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 5 MB.

I denna studie kartläggs åtta svenska kommuners klotterförebyggande arbete. Utvärderingen berör olika metoder och förhållningssätt såsom snabb sanering, öppna graffitiväggar och nolltolerans. Underlag till studien har bl.a. hämtats via enkäter med klotter/graffitimålare och tjänstemän på kommunerna. Det klotterförebyggande arbetet i kommunerna visar sig vara relativt lika och samtliga efterfrågar mer samverkan mellan olika aktörer.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 13 MB.

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum i Stockholm. De förortscentrum som har utvärderats är Liljeholmen, Skärholmen, Sätra, Högdalen, Huddinge, Farsta, Fruängen, Bredäng, Tensta och Tumba. Utvärderingen fokuserar både på hur inomhus- och utomhuscentrum samt andra faktorer i den fysiska miljön i förortscentrum påverkar trygghet och brottsförebyggande.

Utvärderingen visar att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien att inkludering och exkludering inte bara påverkas av huruvida centrumet är beläget inomhus eller utomhus utan att många andra faktorer också har betydelse för om miljön upplevs som exkluderande eller inkluderande.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Arriva AB har utvärderat ett projekt med kroppsburna kameror på tågvärdar. Projektet har genomförts i områdena Järva och Pågatågen i Skåne, och utvärderingen har utförts i samarbete med Malmö högskola. Syftet med utvärderingen var att sammanställa kunskaperna om vad kroppsburna kameror på Arrivas personal innebär för hot/våld och trygghet i kollektivtrafiken. Utvärderingen visar att kroppskamera på tågvärdar har en förebyggande effekt på hot- och våldssituationer och ökar personalens upplevda trygghet. Samtliga av de som deltog i pilotprojektet uppger också att de enbart fått positiva reaktioner och kommentarer från resenärer när de burit kameran.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Modellen ”Samhällssamverkan” syftar till att förebygga brott genom att förbättra kommunikation och samverkan mellan boende, företagare och lokala trygghetsorganisationer med hjälp av digital teknik. Brås ekonomiska stöd har använts till en utvärdering av den digitala kommunikationsplattformen. Målet med utvärderingen var att mäta huruvida trygghetsappen Tryggve bidrar till att påverka den upplevda tryggheten. Utvärderingen har genomförts i tre kommuner med skilda trygghetsutmaningar. Prioriterade utmaningar för ”Samhällssamverkan” har varit stöldbrott i offentliga miljöer samt inom handeln, bostadsinbrott och ungdomsrelaterad brottslighet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 530 kB.

Under 2015 gjordes ett stort antal anmälningar om sexuella ofredanden på allmän plats i Kalmar. Som en del i det förebyggande arbetet anställde kommunen två extra ordningsvakter som skulle vistas i Kalmars centrala delar på helgkvällar enligt 3§ ordningsvaktslagen. Närvaron av ordningsvakter skulle öka tryggheten, framförallt hos flickor. Kalmar beviljades ekonomiskt stöd för en utvärdering som rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet genomfört på uppdrag av kommunen. Syftet med utvärderingen var främst att undersöka om insatsen påverkat den upplevda tryggheten i Kalmars centrala delar, men också att undersöka om brottsligheten minskat. Utvärderingen undersökte också om insatsen haft andra effekter än de avsedda och i sådana fall vilka.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 7 MB.

Huddinge kommun har följt upp om känslan av otrygghet kan påverkas genom att ungdomar bidrar med utsmyckning av den fysiska miljön. I kommundelarna Skogås och Trångsund fanns gång- och cykeltunnlar som upplevdes som otrygga. En orsak till detta kunde vara att platserna också var utsatta för klotter och skadegörelse. För att minska skadegörelsen och på så sätt öka tryggheten engagerades ungdomar för att dekorera tunnlarna. Brås ekonomiska stöd användes för att följa upp om insatsen påverkat trygghetsupplevelsen bland de som brukar tunnlarna samt att granska de egna arbetsprocesserna.

Tillsammans för(orten) Pdf, 3 MB.

Slutrapporterad februari 2017.
Kategorier: Ungdomar, Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 3 MB.

Huddinge kommun har med hjälp av en extern utvärderare följt upp om sommarjobb med skötsel och upprustning av den fysiska miljön kan göra lokala ungdomar mer engagerade och delaktiga i området och om det i sin tur kan inverkar på skadegörelse och upplevelsen av trygghet i området. Utvärderingen domineras av intervjuer med deltagande ungdomar som kompletterats med observationer.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 3 MB.

Ladda ner kortversion Pdf, 311 kB.

Malmö högskola har utvärderat effekterna av ett så kallat BID arbete (Business Improvement District) som lokala fastighetsägare driver i Sofielund, Malmö. Fokus för utvärderingen ligger på BID-arbetets ambitioner gällande tryggt och säkert, samt rent och snyggt. Utvärderingen studerar upplevd otrygghet och brottslighet, lokal problemnivå, kollektiv styrka och förtroende för och kontakt med lokala myndigheter.

Studien är ett viktigt bidrag till kunskaperna om möjliga resultat av BID-arbete i Sverige. Den ger en fördjupad förståelse för vilka faktorer som kan påverka resultatet, samt värdefulla teoretiska beskrivningar som visar hur kopplingen mellan vissa insatser, vars primära syfte inte är brottsbekämpning, ända kan vara relevanta för det brottsförebyggande arbetet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1 MB.

Syftet med denna rapport är att följa upp ett antal utvecklingsindikatorer för stadsdelen Gamlestaden sedan Fastighetsägare i Gamlestaden inledde sitt arbete år 2001. Den mest omfattande undersökningen som ligger till grund för rapporten är en boendeenkät genomförd i maj-juni 2015. 

Ladda ner slutrapporten Pdf, 5 MB.

Många kommuner i Sverige har som en förlängning av Samverkan mot brott/Grannsamverkan satsat på patrullerande grannstödsbilar som bemannas med volontärer. Järfälla kommun har bedrivit denna form av brottsförebyggande verksamhet sedan december 2007 med syfte att stärka arbetet med grannsamverkan i bostadsområden. 

Ladda ner slutrapporten Pdf, 11 MB.

Många kommuner i Sverige har som en förlängning av Samverkan mot brott/Grannsamverkan satsat på patrullerande grannstödsbilar som bemannas med volontärer. Järfälla kommun har bedrivit denna form av brottsförebyggande verksamhet sedan december 2007 med syfte att stärka arbetet med grannsamverkan i bostadsområden. 

Ladda ner utvärderingen Pdf, 2 MB.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 107 kB.

Luleå kommun har låtit utvärdera ”Ansvarsfull alkoholservering i Luleå”. Luleå kommun har sedan hösten 2007 arbetat med metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS). Syftet med arbetet har bland annat varit att minska våldbrottsligheten utomhus. Bedömningen utifrån brottstatistik och trygghetsundersökningar är att arbetet gett positiva resultat och det ska nu bli en del i kommunens och polisens ordinarie verksamhet. Inför övergången från att varit en del i samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis till ordinarie verksamhet har Luleå kommun med hjälp av Luleå tekniska högskola gjort en processutvärdering.  Utvärderingen visar att det finns en samvariation med införandet av AAS och en minskning av antalet våldsbrott.

Ladda ner utvärderingen Pdf, 82 kB.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 570 kB.

Malmö Stad har utvärderat Konsultationsteamet för avhoppare. Arbetet bedrevs i samverkan med Socialtjänsten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Polisen. Utvärderingen avsåg området livsstilskriminella/avhoppare med fokus på samverkansfrågor och beskriver verksamhetens uppkomst, utveckling och innehåll. Som en del av utvärderingen har en workshop genomförts för att formulera syfte och mål för Konsultationsteamet, identifiera kritiska faktorer för resultat samt att skapa en åtgärdslista för att komma vidare i konkret målarbete. Utvärderingens resultat visar att de individer som Konsultationsteamet har haft kontakt med sedan verksamhetens start och fram till och med 2014 har drygt 60% inte erhållit ny påföljd samt att 56% varken förekommer i polisens påföljds- eller misstankeregister.

Ladda ner utvärderingen Pdf, 1 MB.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 110 kB.

Huddinge kommun har låtit utvärdera Huddinge kommuns arbete mot organiserad brottslighet – Fokus på att förhindra och förebygga kriminalitet bland unga. Utvärderingen har mätt effekter av insatsen och den samverkan som utvecklats. Arbetet för att förebygga nyrekrytering till kriminalitet har skett genom att pröva modellen sociala insatsgrupper. För fyra av tio ungdomar har inga nya polisanmälningar eller orosanmälningar inkommit efter att insatsen påbörjats. FoU Södertörn fick uppdraget att utvärdera projektet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 101 kB.

Ladda ner handboken Pdf, 1 MB.

Polismyndigheten i Örebro län har beviljats stöd till dokumentation och uppföljning av "ÖDT-modellen - Örebro län för en drogfri trafik". Metoden som utvecklats och praktiserats av Örebropolisen sedan 2006 syftar till att minska brottslighet och droganvändning, öka tryggheten för allmänheten och förbättra trafiksäkerheten. Utgångspunkten för metoden är att upptäcka personer som kan misstänkas för rattfylleri, drograttfylleri eller ringa narkotikabrott. Metoden bygger på fem steg, från upptäckt av polisen till samtal på landstingets Beroendecentrum. Aktiviteten har resulterat i en handbok om SMADIT (Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken) som kommer att användas i utbildningssammanhang i Örebro och kan efter vissa modifieringar användas i hela landet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 3 MB.

Motala kommun har fått stöd att arbeta enligt Brås bok ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete” i fyra kommundelar. Syftet med aktiviteten var att utveckla samverkansprocessen i det brottsförebyggande arbetet.  Fokus var på dokumentationen i processen. Detta är ett viktigt verktyg för ansvars- och arbetsfördelning när det gäller både brottsförebyggande aktiviteter såväl som för uppföljning och utvärdering. Arbetssättet visade sig inte fungera i samtliga kommundelar. Resultatet av projektet blev att kommunen valde att skapa en ny organisation för det brottsförebyggande arbetet och i högre grad än tidigare samordna det med ANDT-förebyggande arbetet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 282 kB.

Ladda ner kunskapsöversikten Pdf, 677 kB.

Stockholms stads socialförvaltning har gjort en kartläggning som är inriktad på forskning och erfarenheter av arbete med gruppen livsstilskriminella unga vuxna och grupper som skapar social oro. Detta arbete har resulterat i en forsknings- och kunskapsöversikt som har spridits under 2013.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 478 kB.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad har följt upp projektet och tagit fram en arbetsmodell avseende hanteringen av avhopp från kriminella gäng och kriminella nätverk. Arbetet har utförts i nära samverkan med staden, statliga myndigheter, Västra Götalandsregionen och den ideella sektorn. Målgruppen för projektet var personer över 18 år som signalerar att de vill lämna sin kriminella livsstil. En riktlinje för avhopparverksamhet i Göteborg har tagits fram och i den framgår vilket gemensamt ansvar man har för att frågan ges prioritet samt vad respektive aktör åtar sig utifrån sina enskilda uppdrag.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 524 kB.

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset har arbetat med projektet Passus sedan 2010 för att stödja individer som vill bryta med sina tidigare liv som gängkriminella. Passus har nu gjort en kartläggning av det klientarbete som gjorts. Ny kunskap har samlats in genom att sammanställa den dokumentation som finns och genom djupintervjuer med personal och klienter. Syftet var att få tydlig och väl underbyggd kunskap som kan vara till nytta när nya avhopparverksamheter ska startas. En processmall har tagits fram som hjälpmedel för att förstå när en insats ska användas. Resultatet av kartläggningen ska spridas till myndigheter, offentlig sektor, ideell sektor samt näringslivet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 708 kB.

Sundsvalls kommun, Kultur & Fritid har arbetat för att utveckla arbetssätt utifrån ett främjande/förebyggande perspektiv i förhållande till alla åldersgrupper i samhället. Trygghetsdagar har genomförts för att bygga kunskap och ge inspiration till de nybildade trygghetsgrupperna och det nybildade Trygghetsrådet (TRÅ).  Från kommunen har barn och utbildning, kultur och fritid, Socialtjänst och Räddningstjänst deltagit. Andra aktörer är Polisen, Landstinget, Svenska kyrkan, bostadsföretag, näringsliv och föreningar.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 302 kB.

Flens kommun, Socialförvaltningen har genomfört ett projekt med syfte att få ett tryggare centrum i Flen samt att fler personer med beroendeproblematik ska bli motiverade att förändra sina liv. Projektet har skapat en mötesplats för drogberoende personer, där det erbjudits samtalsstöd och aktiviteter. Planeringen framöver är att utöka aktiviteter och öka motivationen för personerna att gå i behandling på Nova öppenvård. Projektets aktörer har varit Samordnare mot missbruk, Brottsförebyggare, Arbetsmarknads- och utbildningsenheten samt IOGT-NTO.

Ta det lugnt Pdf, 233 kB.

Inkom januari 2013.
Kategorier: Ungdomar, Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 233 kB.

Vimmerby kommun har genomfört ett projekt med syfte att minska störande buskörning med bilar och epatraktorer samt den skadegörelse som följer i spåren av detta. I projektets inledningsfas har koncentrationen lagts på att nå ungdomarna och påbörja en dialog. Kontinuerliga träffar har hållits med ungdomar mellan 17-25 år. Kontakter har också tagits med lokal motorsportklubb och man har genomfört flera studiebesök mm. Aktörer såsom intresseorganisationer, föreningar, företag, polis har inbjudits vid två tillfällen. Resultatet har redovisats genom polisens trygghetsundersökning.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen har genomfört ett projekt i syfte att förhindra brott och kränkningar på nätet. Kommunen har kartlagt behovet av att "nätvandra" och undersökt var på nätet ungdomar rör sig. Man har kartlagt befintlig forskning, startat en fokusgrupp, genomfört temadagar, tagit fram informationsmaterial, medverkat vid föreläsningar och genomfört en enkät. Avsikten med projektet var att undersöka möjligheten att starta upp en typ av hjälpverksamhet för unga på nätet. Aktörer i projektet har varit ungdomsenheten, skolan, socialtjänsten och polisen.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 998 kB.

Syftet med projektet har varit att engagera ungdomar i arbetet med att öka tryggheten i Landskrona stad genom en demokratisk process. Projektet har använt sig av den så kallade workshopmetoden "digital storytelling". Ungdomar från högstadiet och gymnasiet har skapat egna digitala berättelser i två workshops. Huvudansvarig för projektet har varit Landskrona stads utbildningsförvaltning. Ideella föreningen VäL och Rotary med flera har också deltagit i projektet.

Databas för gemensam lägesbild Pdf, 329 kB.

Slutrapporterat juni 2012.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 329 kB.

Södertälje kommun har beviljats stöd till förstudien, "Databas för gemensam lägesbild". Förstudien har syftat till att ta fram en modell för en effektiviserad insamling, bearbetning och analys av data som berör brottslighet och trygghet i Södertälje. Aktörer som deltagit i förstudien är Södertälje kommun, polismyndigheten i Södertälje, Södertörns brandförsvarsförbund, privata och kommunala fastighetsägare samt väktarbolag.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 37 kB.

Projektet skulle leda till en minskad kontanthantering vilket skulle bidra till minskat antal person- och butiksrån. Information har getts till pensionärsorganisationer, invandrarorganisationer, butiksägare och butikspersonal. En del av projektets resultat har mätts kvantitativt, exempelvis hur stor andel av alla köp görs med kort.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 111 kB.

Helsingborgs Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, har genomfört projektet i syfte att skapa en tryggare miljö i centrala Helsingborg. Målet var att arbeta både preventivt och operativt mot brottsligheten genom åtgärder som övervakningskameror, nödbelysning, extra poliser och allmän upprustning. Projektet har genomförts i samverkan med lokala BRÅ, fastighetsägare, krögare, polisen och Cityföreningen.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 532 kB.

Projektets syfte var att vetenskapligt utvärdera grannsamverkan mot brott i två bostadsområden med flerfamiljshus och dokumenterad problematik (Sörse i Varberg och Andersberg i Halmstad). Utvärderingsarbetet som har pågått i två år har gjorts i samverkan med polismyndigheten, bostadsbolagen, Länsförsäkringar samt Högskolan i Halmstad. Den brottslighet som undersökts är brott mot egendom (främst inbrottsstöld), brott mot person (misshandel och hot) samt skadegörelse. Förutom gruppens gemensamma informationsinsamling och diskussioner har också antal anmälda brott använts för utvärderingen. Därutöver har en surveyundersökning med 503 respondenter genomförts och man har också gjort 48 intervjuer. Enligt utvärderingen har brottsligheten minskat, mest i Sörse, men också i Andersberg finns det en positiv utveckling. Rapporten beskriver också arbetsprocessen i de bägge områdena och analyserar även problem och framgångsfaktorer. 

Kyrkoprojektet Pdf, 318 kB.

Slutrapporterat 2011.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 318 kB.

Syftet med projektet var att skapa en uppdaterad inventarieförteckning över kyrkornas lösöre i en gemensam databas. I projektet har man begränsat sig till Örebro län. Genom denna åtgärd finns möjlighet att skydda församlingar som potentiella offer och härleda stöldgods till eventuella gärningsmän. Aktörer som deltagit är Sensus, lokala brottsförebyggande rådet , Rikspolisstyrelsen, Svenska Kyrkan och Arbetsförmedlingen. En utvärderingsblankett har skickats till församlingarna som deltagit för att få vetskap om vad man tyckt om samarbetet och om man är nöjd med resultatet.

Grannsamverkan i Hofors Pdf, 257 kB.

Slutrapporterat februari 2011.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 257 kB.

Syftet med projektet var att minska bilinbrott, klotter, skadegörelse i allmänhet, misshandel, nerskräpning och därmed få ett tryggare bostadsområde. Informationsträffar för de boende har skett i samarbete med Hyresgästföreningen och polisen. Man har kontinuerligt följt brottsutvecklingen i bostadsområden i Hofors såväl i allmännyttan som i områden med bostadsrätter.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 109 kB.

Projektets syfte har varit att stärka närheten mellan de boende och öka förståelse för kulturella skillnader. Detta ville man åstadkomma genom grannsamverkan och trygghetsvandringar. För att få igång grannsamverkan har man genomfört enkäter och arrangerat informationsmöten. Trygghetsvandringar har planerats till hösten 2010. Samarbetspartners till Vimmerby kommun har varit fastighetsbolaget Vimarhem, Hyresgästföreningen och polisen.

Skara – trygg och snygg stad Pdf, 214 kB.

Slutrapporterat maj 2011.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 214 kB.

Målet med projektet var att halvera snatteri och skadegörelse i Skara centrum. Utbildning och trygghetsvandringar är de metoder som använts för att nå uppsatta mål. Utvärderingen som bygger på anmälda snatteri- och skadegörelsebrott, medborgarundersökning samt rapporter från näringsidkare har visat på nedgång av brott från tidigare år.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1 MB.

Trygghetsprojekt som genomfördes av i Hyresgästföreningen i Karlstad. Syftet har varit att göra riktade insatser under sommaren 2010 för att minska brottslighet såsom skadegörelse, överfall, fylleri samt stöld i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Ungdomar som bor i stadsdelen och tidigare varit aktiva i nattvandringsverksamhet arbetade som samhällsvärdar i projektet. De har närvarat i samband med tillställningar där ungdomar och alkohol förekommit, ledsagat boende från busshållplatser, samarbetat med myndigheter och andra aktörer i trygghetsrelaterade frågor. Den primära målgruppen var ungdomar men även övriga målgrupper omfattades av insatserna. Mätbara effekter var minskat antal brott år 2010 jämfört med år 2009 i området.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 499 kB.

Projektet ville skapa bra arbetsmetoder för att engagera ungdomar att delta aktivt i trygghetsarbetet i stadsdelen. En trygghetsundersökning har genomförts bland stadsdelens högstadieskolor. Tillsammans med ungdomar har man nu tagit fram förslag på åtgärder som kan höja tryggheten i stadsdelen. Detta har gjorts genom utbildning i brottsförebyggande arbete, startat brottsförebyggande projekt, information, workshops och utbildning i presentationsteknik.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 3 MB.

Syftet med insatsen var att minska brottsligheten och öka tryggheten i Skellefteå kommun. Målet var att starta upp verksamheten inom tre olika former av boende – villaområde, flerfamiljshus och fritidsområde bland annat genom föreläsningsdagar med utbildning och studiebesök i en jämförbar kommun. Läs mer i slutrapporten om hur det gått i de olika områdena.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 4 MB.

Syftet med analysen har varit att ta fram en modell som visar på de socioekonomiska effekterna av våld mot huvudet på unga utifrån ett individperspektiv. Målgrupperna för analysen har varit offer för gatuvåld, gärningsmännen, vittnen och anhöriga/närstående. Under projektets andra och tredje år ska man även ta fram en modell för effekter på samhällsnivå samt en modell för både individ- och samhällsnivå. Projektet har avrapporterat till Brå efter första året med rapporten Gatuvåldets ekonomi — Individer och förlopp.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 3 MB.

En utvärdering av ett samverkansprojekt mellan Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Majornas stadsdelsförvaltningen samt stor grupp boende i olika åldrar. Målet var både att erbjuda ungdomar aktiviteter som alternativ till missbruk och brottslighet samt att involvera allmänheten i ett trygghetsbefrämjande arbete. Uppbyggnad av allaktivitetshus, idrottsplats, sommarläger.

Utveckling av grannsamverkan Pdf, 83 kB.

Slutrapporterat december 2010.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 83 kB.

Projektet i Hallstahammars kommun har utvecklat en informationskanal mellan i första hand polisen och kontaktombud för att på så sätt säkra och utveckla metoden grannsamverkan både när det gäller villaområden och flerfamiljshus. Detta har man åstadkommit genom att man uppdaterat kontaktpersonlistor, nyrekryterat kontaktpersoner, använt ny teknik (SMS, e-mail, webbportal (under uppbyggnad)). I förlängningen vill man också registrera kontaktombud på en webbaserad karta. Samarbetspartners har varit närpolisen, villa- och hyresgästföreningar samt bostadsbolag.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 451 kB.

Bostadsområdena Tensta och Hjulsta i Stockholm har under flera års tid haft problem med lägenhetsinbrott. För att få ned antalet inbrott har stadsdelsförvaltningen tillsammans med andra aktörer arbetat med grannsamverkan och grannstödsbil.

Grannsamverkan i Kungsmarken Pdf, 775 kB.

Slutrapporterat januari 2011.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 775 kB.

Hyresgästföreningen har drivit ett projekt för att stärka banden mellan de boende, öka de boendes engagemang och känsla av samhörighet för att på så sätt öka tryggheten i området. Detta har skett genom trapphusträffar med sammanlagt över 2000 hyresgäster i miljonprogramområdet Kungsmarken i Karlskrona. Kontaktpersoner har utsetts för varje trapphus och de har utbildats om grannsamverkan av försäkringsbolag, närpolis, Svenska stöldskyddsföreningen och det lokala brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring och nattvandring har ingått i projektet. Projektet utökades senare att även innefatta områdena Marieberg och Kronotorp i Karlskrona.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Projektets syfte var att ungdomarna i och runt Ungdomens hus på Frölunda Torg skulle känna ökad trygghet. Detta skulle uppnås genom att stadsdelsförvaltningen vidareutvecklade de delar i det trygghetsfrämjande arbetet som varit särskilt värdefulla i tidigare beviljat stöd. I det nya projektet har tjugosex ungdomar utbildats till trygghetsvärdar och nio trygghetsvärdar har utbildats till mentorer. Ungdomarna har både föreläst och ordnat föreläsningar om trygghetsarbete och har blivit en naturlig grupp att vända sig till för många som vill veta ungdomarnas syn på olika frågor.

Gränby — ett tryggare boende Pdf, 608 kB.

Slutrapporterat mars 2010.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 608 kB.

Syftet med projektet var att hyresgästerna i bostadsområdet Gränby skulle känna ökad trygghet och trivsel i sitt boende genom grannsamverkan. Det har skett genom utbildning i grannsamverkan enligt polisens material och riktlinjer. Projektet har genomfört informationsmöten och cirka tjugo personer har gått ut i området och informerat sina grannar om grannsamverkan. Utvärderingen har skett med hjälp av en kundenkät som gjorts före och efter införd grannsamverkan. Där information om grannsamverkan gjorts har den personliga tryggheten ökat från 47 procent till 73 procent och där man inte bedrivit grannsamverkan alls, ökade den personliga tryggheten från 53 procent till 54,5 procent. Bostadsföretaget har samarbetat med hyresgästföreningen, polisen, skolan, kommunen, svenska kyrkan och föreningar.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 221 kB.

I Klockaretorpet bedrivs ett bostadsområdesarbete, Agenda Klockaretorpet, och stadsdelen ingår i det så kallade storstadsarbetet. En strategisk stadsdelsplan och en samverkansöverenskommelse om urbant utvecklingsarbete togs fram år 2009. Det utvecklingsarbetet behövde kompletteras med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Projektet införde metoder för trygghetsskapande arbete i skolorna med bland annat utbildning om lag och rätt och uppmuntring av "rastpolarna" som arbetar mobbningsförebyggande. Projektet har även genomfört föreläsningar, nattvandrat, startat en trygghetslinje och påbörjat arbetet med grannsamverkan i flerfamiljshus. Uppföljningen visade att trenden att välja bort skolorna i Klockaretorpet har vänt, elevernas genomsnittliga betyg har ökat, antalet anmälda brott har gått ner och skadegörelsen har sjunkit på skolorna.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 877 kB.

Resurscentrum för Brottsprevention och Brottsbekämpning (RBB) på Linköpings universitet avsåg att utveckla ett arbetssätt för att skapa enighet och struktur i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. En handlingsplan för säkerhets- och trygghetsfrågor inom nöjeslivet i Linköping har utformats och enligt slutrapporten har misshandelsfallen minskat i området kring nöjesgatan Ågatan.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 5 MB.

År 2001 bildade kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i tre stadsdelar i Göteborg lokala partnerskap. Det gemensamma intresset att stärka stadsdelarnas attraktivitet motiverade samarbetet som inriktades mot att öka tryggheten och minska brottsligheten i bostadsområdena. De beviljade medlen avsåg en utvärdering av detta samarbete. Utvärderingen har bland annat visat minskad bostadsrelaterad brottslighet och positiv utveckling av den upplevda tryggheten.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 82 kB.

De senaste trygghetsmätningarna som gjordes i Kalmar visar på en ökning i andelen invånare som avstod från att åka buss på grund av rädsla för att utsättas för brott.  Projektet Request stop var en försöksverksamhet som syftade till att pröva möjligheterna att öka tryggheten för ensamåkare och bussförare på vissa kvällsturer. Det innebar att ensamma resenärer på bussar fick möjlighet att stiga av mellan två hållplatser via de främre dörrarna medan de bakre hölls stängda. Inom projektet har bussförare och ledningspersonal fått utbildning i att hantera och tolka olika situationer. Verksamheten ska permanentas då erfarenheterna av försöket enligt slutrapporten har varit mycket positiva.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1 MB.

Syftet med projektet var att säkerhetscertifiera butikerna i Söderort i Stockholm enligt 13-punktsprogrammet.  I projektet har en kartläggning och analys av butiksrån i stadsdelarna i Söderort genomförts. Vidare har vissa utbildningar genomförts men fokus har legat på att utveckla ett samarbete med butiksägare och säkerhetsansvariga för butikskedjorna.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 466 kB.

Projektet var en uppföljning av en undersökning från 2006 om utsatthet för brott, kränkningar och upplevd otrygghet i två skolor vardera i kommunerna Tyresö, Nacka och Värmdö. Projektet har identifierat förekomsterna av brott, kränkningar och otrygghet. Åtgärder har vidtagits och även en uppföljning har gjorts av dessa.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 506 kB.

Projektet syftade till att påverka den totala problembilden, minska brottsligheten, öka den upplevda tryggheten och minska antalet brottsoffer under sommaren 2008 jämfört med sommaren 2007. Genom en synlig polis och ett ökat samarbete mellan brottsförebyggande aktörer minskade, enligt slutrapporten, den totala brottsligheten med 14 % under sommarmånaderna.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 43 kB.

Projekt i Skövde som syftade till att genom seminarier kring olika teman utbilda fastighetsskötare och fastighetsförvaltare i hur man förebygger brott. Föreläsare kom från polisen, försäkringsbolag, belysningstillverkare, lås- och larmföretag, Brottsförebyggande rådet i Skövde och Fastighetsägarna. En rad goda exempel på utförda åtgärder förevisades och flera workshops kring praktiska frågor anordnades.

Trygghet i Strömsund Pdf, 44 kB.

Slutredovisat mars 2007.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 44 kB.

Projektet bestod av en kartläggning av invånarnas upplevelse av trygghet tillsammans med statistik över inbrott, stölder och snatterier. Projektet vände sig såväl till företagare som till enskilda och satsade bl a på nätverk för näringslivet, butiker och företag. SMS-nätverk för snabb information mellan olika parter.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 49 kB.

Se även en c-uppsats som beskriver projektet (från Linköpings universitet) Pdf, 271 kB.

Redovisning av trygghetsmätningar i Motala samt vidtagna åtgärder däremellan. Detta för att komma tillrätta med skadegörelse och busliv i centrum. följande redogörelsen.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 125 kB.

Se även handlingsplanen från Katarina-Sofia std Pdf, 50 kB.

Södermalm i Stockholm upplevdes som en mötesplats för klottrare och därför startade Stockholms stad ett projekt i syfte att minska nyrekryteringen av klottrare i stadsdelen. Avsikten var att ta fram en strukturerad handlingsplan för att tydliggöra ansvar och behandlingsvägar.

Gullingeparken Pdf, 87 kB.

Slutrapporterat juni 2006.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 87 kB.

Projekt bedrivet av Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm, i avsikt att återskapa informell kontroll i en park som dominerats av olika typer av kriminell verksamhet. Projektet innebar att stimulera torghandel, starta café, tillhandahålla brädspel och på andra sätt skapa en fysisk och social miljö som invånarna vill vistas i. Utvärderat och anses som framgångsrikt.

Trygg natt Pdf, 42 kB.

Slutrapporterat januari 2007.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 42 kB.

Projekt i Vetlanda kommun som syftade till att minska bilbrottsligheten i kommunen. Genom att öka kunskapen hos de nattarbetande, exempelvis hemtjänstpersonal, lättare ska uppmärksamma och anmäla misstänkta situationer och personer. Projektet hade också till avsikt att öka kunskapen hos bilägare om hur man bäst minskar risken för bilstöld.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 41 kB.

Polisens trygghetsundersökning i Västra Götalands län 2005 visade att 26 procent av invånarna i Tidaholm och 25 procent av invånarna i Hjo upplevde problem med "buskörning" med moped/mc. Ett annat problem var att många ungdomar låtit trimma sina mopeder. En trafiksäkerhetsdag anordnades för 250 elever i årskurs 8 i Hjo och Tidaholms kommuner. Den föregicks också av föräldrainformation. En utvärdering visade att eleverna var nöjda och uppfattningen är att buskörning och mopedtrimning har minskat.

Brå-seniorerna i Falkenberg Pdf, 96 kB.

Slutrapporterat juni 2007
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 96 kB.

Kartläggning, information och åtgärder med fokus på äldre.

Trygghetscenter i Karlstad Pdf, 161 kB.

Slutrapporterat juni 2007.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 161 kB.

Se även utvärderingen från Karlstads kommun Pdf, 41 kB.

Utvärdering av uppbyggnaden av ett lokalmässigt samlat trygghetscenter i centrum. Ett samarbete mellan kommunens förvaltningar, polisen, brottsofferjouren och lokaltrafiken.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 539 kB.

En vetenskaplig utvärdering av resultatet av ett antal samordnade insatser i Landskrona centrum för att minska gatubråk och kriminalitet och öka invånarnas känsla av trygghet. Polis och kommun i samverkan. Resultatet visar på färre gatubråk men kanske inte någon ökad känsla av trygghet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 383 kB.

En studie av ett års kameraövervakning på Kasernplan i Landskrona. Samarbete mellan kommun och polis. Vetenskaplig utvärdering som visar på visst positivt resultat av kameraövervakning.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 54 kB.

Samarbetsprojekt för att motverka skadegörelse, stölder och hot. För att utveckla samverkansarbetet mellan socialtjänst, skola och polis samt det kommunala bostadsbolaget EBO samlades representanter till ett tvådagars internat. Målen var att gå igenom förutsättningar och lagstiftning för respektive aktör (skola, socialtjänst, polis och EBO), upprätta årsplan för 2007 samt träffas och umgås tvärsektoriellt för ökad framtida samverkan.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 5 MB.

Kommunerna i norra Örebro län har gemensamt bedrivit kunskapsuppbyggnad med målet att lära sig hur trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete och hälsa kan omsättas i den fysiska planeringen så att man bibehåller och ökar trygghetskänslan samt minskar brottsligheten. Slutrapporten behandlar nätverksträffar med trygghetsvandringar, som en del av projektet.

Kartläggning i Ljungby Pdf, 35 kB.

Slutrapporterat september 2007.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 35 kB.

Kartläggning inom kommunen i syfte att få till stånd en medborgardialog kring brott och trygghet i centrum och i olika tätorter, bedömningar av trygghetsfrågor m.m.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 67 kB.

Mansmottagningen i Uppsala har utvecklat metoder för att lära och lära om unga män att inte upprepa ett våldsamt beteende. Litet men mycket lyckosamt tvåårigt projekt som har varit såväl individuellt behandlande som spridit metodspridande via seminarier och studiedagar.

Trygg i stan Pdf, 55 kB.

Slutrapporterat mars 2008. 
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 55 kB.

Samverkansprojekt i Skövde mellan polis, ordningsvakter, det lokala brottsförebyggande rådet, krognäringen och kommunens drogförebyggare. Projektet syftade till att minska den krogrelaterade brottsligheten på eller i nära anslutning till krogar i centrala Skövde under kvälls- och nattetid samt motverka användning och spridning av narkotika genom samverkan, utbildningsinsatser och ökad polisbevakning.

Trygghetsarbete i Leksandsbygden Pdf, 104 kB.

Slutrapporterat juli 2008.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 104 kB.

Projektet syftade till att försöka engagera kommuninvånarna i Leksand i vad de själva kan göra för att förebygga brott resp. olyckor och i vid bemärkelse skapa trygghet. Rapporten beskriver vilka metoder, (t.ex. en skriftlig trygghetsguide, nattpatrullering med bil, informationsmöten om grannsamverkan) som använts för att informera och försöka involvera allmänheten i trygghetsarbetet.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 62 kB.

Kartläggning av trygghetsproblem genom enkäter till skolor, pensionärsorganisationer, restauranter, affärsinnehavare samt kommunala förvaltningar och bolag. Resultatet av trygghetstundersökningarna kommer att ge det lokala brottsförebyggande rådet underlag för handlingsplaner och prioritering av åtgärder.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 460 kB.

Komparativ studie av de boendes upplevelser av trygghet i två områden i Kävlinge kommun. Redovisningen baseras på enkätsvar där sva-ren från 2006 års enkätundersökning jämförs med svaren i uppföljningen 2008. Kommunen, bostadsbolaget och polisen har under den aktuella tidsperioden vidtagit olika brottsförebyggande åtgärder och den upplevda trygghetsnivån har ökat.

Trygg utan vapen Pdf, 111 kB.

Slutrapporterat mars 2008.
Kategorier: Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 111 kB.

Projektets målsättning var att minska antalet brott mot knivlagen med 75 procent under tre år i Värmland. För att försöka uppnå syftet har ord-ningsvakter, poliser, väktare, fritidsledare, lärare, elevstödjare, föräldrar, fackliga organisatio-ner och restaurantpersonal fått information/utbildning om moderna vapen och gällande lagstiftning.

Carpe Diem Pdf, 60 kB.

Inkom mars 2008.
Kategorier: Ungdomar, Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 60 kB.

Projektet vände sig till ungdomar från 18 år i Göteborg, som har ett kriminellt beteende och missbruksproblem, för att försöka bryta deras destruktiva livsmönster och i stället arbeta för en konstruktiv förändring. Inom projektets ram fick ungdomarna hjälp med utbildning, praktikplatser, arbete, färdighetsträning samt meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheten kommer att följas upp ett år efter projektslutet för att kunna utvärdera effekterna.

Områdes-Brå Mellanstaden Pdf, 51 kB.

Slutrapporterat juni 2008.
Kategorier: Samverkan, Trygg miljö

Ladda ner slutrapporten Pdf, 51 kB.

Representanter från grundskolan, fritidsgård, närpolis, socialförvaltning, flyktingintroduktion, kyrkan, hyresgästförening och bostadsbolag har bildat ett lokalt brottförebyggande råd och tagit fram en åtgärdsplan för att minska kriminalitet och missbruk samt underlätta integration i Mellanstaden.

Trygghetsmätning i Strömsnäsbruk-Traryd (finns ej som pdf)

Slutrapporterat april 2008.
Kategorier: Trygg miljö

Finns inte digitalt

Kartläggningen i Markaryds kommun har bestått av trygghetsmätning, trygghetsvandring och dialogmöten med kommuninvånarna. Resultaten har legat till grund för revidering av kommunens handlingsplan och åtgärder för att i vid bemärkelse öka tryggheten.

Sidan senast uppdaterad:

Kategorier