Näringslivet

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande näringslivet.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 353 kB.

Utifrån trygghetsbesiktningar av tågstationerna i Hässleholm och Lund 2016 rekommenderades en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna gällde bland annat områdena information och social kontroll. Arbetet har nu utvärderats för att se om insatserna haft någon effekt på brott och otrygghet. Därutöver har man tittat på om de åtgärder som rekommenderades har genomförts. Resultaten visar att det varierar mellan orterna, där man i Lund genomfört dem i större utsträckning än i Hässleholm. Någon större brottsförebyggande effekt kan inte utläsas även om Lund har förbättrat sitt så kallade trygghetsindex 2018 jämfört med 2016.

Ladda ner slutrapporten
Pdf, 117 kB.
Youth At Risk i Lycksele, Omstart - uppföljning Pdf, 310 kB.

Lycksele kommun och det förebyggande nätverket Navet har genomfört en nedskalad variant av den brottsförebyggande metoden YAR,"Youth AT Risk”, som de kallade Omstart. Genom metoden ville kommunen mobilisera närsamhället med såväl företagare som föreningar att tillsammans samverka för att hjälpa ungdomar i riskzonen. Omstart har bidragit till positiva skillnader för de ungdomar som medverkat.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 37 kB.

Projektet skulle leda till en minskad kontanthantering vilket skulle bidra till minskat antal person- och butiksrån. Information har getts till pensionärsorganisationer, invandrarorganisationer, butiksägare och butikspersonal. En del av projektets resultat har mätts kvantitativt, exempelvis hur stor andel av alla köp görs med kort.

Utvärdering av Nackaprojektet Pdf, 2 MB.

Slutrapporterat juni 2012.
Kategorier: Näringslivet

Ladda ner slutrapporten Pdf, 2 MB.

Nacka kommun beviljades stöd till en utvärdering av Nackaprojektet. Projektet innebar att en modell för upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader togs fram för att förebygga svartarbete.  Med utvärderingen ville man undersöka om projektet stoppat bolag som inte skött sina skyldigheter och se på vilket sätt projektet påverkat byggprocessen i Nacka kommun. Utvärderingen genomfördes med hjälp av enkätintervjuer och jämförelser mellan upphandlingar som gjordes före och efter projektet. Utvärderingen visar att både beställare och entreprenörer är positiva till arbetssättet samt att oseriösa företag upptäcks snabbt.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 111 kB.

Helsingborgs Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, har genomfört projektet i syfte att skapa en tryggare miljö i centrala Helsingborg. Målet var att arbeta både preventivt och operativt mot brottsligheten genom åtgärder som övervakningskameror, nödbelysning, extra poliser och allmän upprustning. Projektet har genomförts i samverkan med lokala BRÅ, fastighetsägare, krögare, polisen och Cityföreningen.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 532 kB.

Projektets syfte var att vetenskapligt utvärdera grannsamverkan mot brott i två bostadsområden med flerfamiljshus och dokumenterad problematik (Sörse i Varberg och Andersberg i Halmstad). Utvärderingsarbetet som har pågått i två år har gjorts i samverkan med polismyndigheten, bostadsbolagen, Länsförsäkringar samt Högskolan i Halmstad. Den brottslighet som undersökts är brott mot egendom (främst inbrottsstöld), brott mot person (misshandel och hot) samt skadegörelse. Förutom gruppens gemensamma informationsinsamling och diskussioner har också antal anmälda brott använts för utvärderingen. Därutöver har en surveyundersökning med 503 respondenter genomförts och man har också gjort 48 intervjuer. Enligt utvärderingen har brottsligheten minskat, mest i Sörse, men också i Andersberg finns det en positiv utveckling. Rapporten beskriver också arbetsprocessen i de bägge områdena och analyserar även problem och framgångsfaktorer. 

Ladda ner slutrapporten Pdf, 877 kB.

Resurscentrum för Brottsprevention och Brottsbekämpning (RBB) på Linköpings universitet avsåg att utveckla ett arbetssätt för att skapa enighet och struktur i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. En handlingsplan för säkerhets- och trygghetsfrågor inom nöjeslivet i Linköping har utformats och enligt slutrapporten har misshandelsfallen minskat i området kring nöjesgatan Ågatan.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 5 MB.

År 2001 bildade kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i tre stadsdelar i Göteborg lokala partnerskap. Det gemensamma intresset att stärka stadsdelarnas attraktivitet motiverade samarbetet som inriktades mot att öka tryggheten och minska brottsligheten i bostadsområdena. De beviljade medlen avsåg en utvärdering av detta samarbete. Utvärderingen har bland annat visat minskad bostadsrelaterad brottslighet och positiv utveckling av den upplevda tryggheten.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 1 MB.

Syftet med projektet var att säkerhetscertifiera butikerna i Söderort i Stockholm enligt 13-punktsprogrammet. I projektet har en kartläggning och analys av butiksrån i stadsdelarna i Söderort genomförts. Vidare har vissa utbildningar genomförts men fokus har legat på att utveckla ett samarbete med butiksägare och säkerhetsansvariga för butikskedjorna.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 34 kB.

Ett samverkansprojekt med Svensk Handel där 300 personer genomgått utbildning i trettonpunktsprogrammet för godkännande av säkerhetscertifiering av butik. Polisen har deltagit genom certifiering. Arbetet har ökat kunskaperna om säkerhetsfrågor samt rån- och andra brottsförebyggande åtgärder i enlighet med 13-punktsprogrammet hos såväl företagare som anställda. Det har även medfört att ett stort antal företag inom handeln i Malmö City vidtagit aktiva åtgärder för att minska risken för rån och andra brott mot person eller egendom.

Ladda ner slutrapporten Pdf, 52 kB.

Näringslivet i Eskilstuna initierade ett projekt mot klotter och skadegörelse och lyckades entusiasmera en rad lokala krafter för att anställa en projektledare och satsade på att kanalisera klottrarnas energi i lagliga aktiviteter. Kampanj för att anmäla skadegörelse och klotter.

Säkrare i butik Pdf, 212 kB.

Slutrapporterat juni 2007.
Kategorier: Näringslivet

Ladda ner slutrapporten Pdf, 212 kB.

Syftet med projektet var att få ett säkrare Mörby centrum med färre butiksrån. Genom utbildning av ordningsvakter i programmet Säker i butik, som sedan i sin tur utbildar all personal i Mörby centrum, skapas ett stöd för butikerna i deras fortsatt trygghetsskapande arbete. Efter utbildningen, ser butikerna själva till att de tretton punkterna i programmet uppfylls och ordningsvakten sköter sedan, i samverkan med närpolisen, certifieringen av butikerna. Projektet har spridits till andra köpcentrum i närområdet.

Sidan senast uppdaterad:

Kategorier