Klotterförebyggande

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande klotterförebyggande.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter i Järva, Fastighetsägare i Järva

Inkom mars 2021.
Kategorier: Samverkan, Trygg miljö, Bostadsinbrott, Klotterförebyggande

Ladda ner slutrapporten

Fastighetsägare i Järva arbetar med områdesutveckling i Järvas stadsdelsområden genom brottsförebyggande förvaltning och trygghetsåtgärder. Ett sådant exempel är trygghetsbesiktning av fastigheter, som resulterar i konkreta förslag på fysisk områdesutveckling och förvaltningsrutiner för att förebygga brott. Urban utveckling har utvärderat effekten av de trygghetsbesiktningar i bostadsfastigheter som genomförs av Fastighetsägare i Järva. Vidare analyseras åtgärder som vidtagits samt hur brottsstatistik och upplevd trygghet utvecklats över tid för berörda fastigheter. Utvärderingen visar att fullbordade bostadsinbrott har minskat kraftigt under mätperioden och trygghetsmätningar indikerar att tryggheten har ökat i flera kategorier.

Ladda ner slutrapporten

Helsingborgs stad har utvärderat om tekniska hjälpmedel på otrygga platser kan kombineras med traditionella insatser för att stärka tryggheten och förebygga brott. Utvärderingen fokuserar på om Internet-of-things (IoT) teknik och sensorer gör det möjligt att detektera skadegörelse i form av klotter. Resultatet visar bland annat på en signifikant minskning av antal klotter under mätperioden. Vidare visar studien svårigheter med att automatiskt detektera beteenden som klotter. Utvärderingen är genomförd av Lunds tekniska högskola.

Ladda ner slutrapporten

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat hur akustisk design och musik kan användas som brottsförebyggande åtgärd. Fastighetsägare har använt sig av akustisk design och musik i bostads- och centrumgarage samt skolfastigheter i Sverige. Detta för att motverka bland annat skadegörelse orsakat av ungdomsgäng.

De akustiska metoderna som har utvärderats är högfrekvenslarm, s.k. mosquito, som utgör en signal som inte ska uppfattas av personer över 25 år och högtalare som spelar klassisk eller annan instrumentell musik för att överrösta människoröster och skapa en trivsam och trygg miljö. Resultaten av ljudinstallationerna har varierat beroende på bland annat typ av fall och område. I vissa fall har det också införts andra typer av situationella brottsförebyggande insatser som exempelvis kameraövervakning och skalskydd. Vidare visar utvärderingen att brottsutvecklingen sannolikt påverkas av andra faktorer än miljöns ljudbild, men att akustisk design och musik kan bidra till minskad brottslighet och öka upplevelsen av trygghet under vissa omständigheter.

Ladda ner slutrapporten

Utifrån trygghetsbesiktningar av tågstationerna i Hässleholm och Lund 2016 rekommenderades en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna gällde bland annat områdena information och social kontroll. Arbetet har nu utvärderats för att se om insatserna haft någon effekt på brott och otrygghet. Därutöver har man tittat på om de åtgärder som rekommenderades har genomförts. Resultaten visar att det varierar mellan orterna, där man i Lund genomfört dem i större utsträckning än i Hässleholm. Någon större brottsförebyggande effekt kan inte utläsas även om Lund har förbättrat sitt så kallade trygghetsindex 2018 jämfört med 2016.

Ladda ner slutrapporten

I denna studie kartläggs åtta svenska kommuners klotterförebyggande arbete. Utvärderingen berör olika metoder och förhållningssätt såsom snabb sanering, öppna graffitiväggar och nolltolerans. Underlag till studien har bl.a. hämtats via enkäter med klotter/graffitimålare och tjänstemän på kommunerna. Det klotterförebyggande arbetet i kommunerna visar sig vara relativt lika och samtliga efterfrågar mer samverkan mellan olika aktörer.

Ladda ner slutrapporten

Huddinge kommun har följt upp om känslan av otrygghet kan påverkas genom att ungdomar bidrar med utsmyckning av den fysiska miljön. I kommundelarna Skogås och Trångsund fanns gång- och cykeltunnlar som upplevdes som otrygga. En orsak till detta kunde vara att platserna också var utsatta för klotter och skadegörelse. För att minska skadegörelsen och på så sätt öka tryggheten engagerades ungdomar för att dekorera tunnlarna. Brås ekonomiska stöd användes för att följa upp om insatsen påverkat trygghetsupplevelsen bland de som brukar tunnlarna samt att granska de egna arbetsprocesserna.

Ladda ner slutrapporten

Den brottsförebyggande effekten av lagliga möjligheter för utövande av graffiti och gatukonst har studerats genom fallstudier i Sigtuna, Botkyrka, Norrköping och Göteborg. I den utsträckning tillgång på statistik över anmälda klotterbrott funnits tillgänglig för respektive fallstudieobjekt har denna samlats in och analyserats. Sammanlagt 279 respondenter har på olika sätt bidragit med sin kunskap. Utredningen har initierats och genomförts av Urban Utveckling.

Ladda ner slutrapporten

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB har utvärderat effekten av konst skapad av barn som lever och verkar på platsen. På ett antal platser runt om i Stockholms län har barn och ungdomar involverats i utsmyckandet av den offentliga miljön. Studien omfattar 13 stycken tunnlar som barn och unga har smyckat ut. Studien omfattar såväl kvantitativa metoder där statistik över skadegörelsefrekvens studerats, som kvalitativa metoder där medborgare intervjuats. Syftet med utvärderingen är att skapa förståelse för hur metoden kan tillämpas på andra platser i brottsförebyggande syfte. Undersökningen visar att den brottsförebyggande effekten är beroende av hur man använder konsten, i vilket sammanhang den sätts upp, hur omgivningen ser ut och hur den underhålls.

Ladda ner slutrapporten

Polisens statistik över anmält klotter i Luleå visade på en kraftig ökning under det senaste året. Denna ökning bedömdes inte kunna förklaras av en ökad anmälningsbenägenhet utan var en faktisk ökning. Luleås lokala brottsförebyggande råd tog därför fram ett förslag till handlingsplan som bygger på en bred samverkan mellan många olika aktörer och som innehåller flera parallella angreppssätt för att förebygga klotter. Handlingsplanen bygger på delområden som att påverka, beivra, sanera/försvåra klotter, möjliggöra graffiti och samordna/följa upp. Detta har man i projektet arbetat med på olika sätt bland annat genom värdegrundsarbete i skolan, information från polisen om klotter, sanering av klotter, uppsättning av flera lagliga väggar och planering av en graffitikurs.

Ladda ner slutrapporten

Långsiktigt projekt med många aktörer i syfte att förändra ungdomars attityd till klotter och skadegörelse. Dokumentation av klotter, 24-timmars sanering, kampanj till färgförsäljare, skolaktiviteter med Brås material. Legal graffitivägg.. Informationskampanj. Positiva resultat.

Ladda ner slutrapporten

Näringslivet i Eskilstuna initierade ett projekt mot klotter och skadegörelse och lyckades entusiasmera en rad lokala krafter för att anställa en projektledare och satsade på att kanalisera klottrarnas energi i lagliga aktiviteter. Kampanj för att anmäla skadegörelse och klotter.

"Bry dig!

Inkom juni 2006.
Kategorier: Skolan, Klotterförebyggande

Ladda ner slutrapporten

Ett klotterförebyggande projekt som vände sig till mellanstadieelever och genomfördes av stiftelsen Håll Sverige Rent i Rotebro, Sollentuna. Projektet innehöll bl.a. temaarbeten, informationsträffar och en klotterbarometer.

Ladda ner slutrapporten

Nedsliten och nedklottrad högstadieskola. Projektet syftade till att skapa en positiv trend för att minska skadegörelse och otrivsel. Eleverna förutsattes vara delaktiga. Självkritisk utvärdering.

Ladda ner slutrapporten

I Viskafors kommundel i Borås upplevde polisen att såväl klotter som skadegörelse ökat. Kommunen, näringslivet, byalaget, kyrkan och olika föreningar samverkade för att fånga upp ungdomarna i meningsfulla aktiviteter.

Ladda ner slutrapporten

Håbo kommun inrättade en samverkansgrupp mot klotter och skadegörelse i avsikt att skapa nolltolerans mot klotter bland kommuninvånarna samt enas om ett gemensamt förhållningssätt mot klotter och skadegörelse. Arbetet byggde på information till ungdomar, föräldrar, skolpersonal och lokala företag.

Ladda ner slutrapporten

Klotterprojekt i Nacka med Boo Folket Hus som initiativtagare. Initierades utifrån såväl problem med klotter som påtagliga ungdomsproblem med missbruk och skadegörelse, främst bland unga tonåringar. Försök med laglig klottervägg, graffitiutbildning och föräldrakontakter. Grundligt utvärderat. Medföljande ekonomisk analys.

Ladda ner slutrapporten

Se även handlingsplanen från Katarina-Sofia std

Södermalm i Stockholm upplevdes som en mötesplats för klottrare och därför startade Stockholms stad ett projekt i syfte att minska nyrekryteringen av klottrare i stadsdelen. Avsikten var att ta fram en strukturerad handlingsplan för att tydliggöra ansvar och behandlingsvägar.

Ladda ner slutrapporten

Klotterförebyggande projekt som blandade fysiska och sociala aktiviteter, t.ex. klottervägg, tipstelefon, informationsinsatser och dialog med ungdomarna.

Ladda ner slutrapporten

Kartläggning av klottersituationen år 2002 i syfte att under en tvåårsperiod bedriva projektet Tag'a ner för att dels minska nyrekrytering och dels stödja aktiva klottrare att upphöra med sin verksamhet. I första hand ett informationsprojekt.

Ladda ner slutrapporten

Projektets fokus var graffitikulturen i Malmö och museerna hade både ambitionen att dokumentera kulturen som sådan och generera ny graffiti. Graffitimålarnas kompetens har efterfrågats. Kontakter och samtal med sex graffitimålare gav bland annat effekten att de avtog eller slutade klottra olagligt.

Städ- och klotterprojekt

Slutrapporterat november 2005.
Kategorier: Skolan, Klotterförebyggande

Ladda ner slutrapporten

Dals-Eds kommun ville förebygga klotter, skadegörelse och nedskräpning med ett projekt som vände sig till eleverna i grundskolan och gymnasiet. Rapporten beskriver kommunens åtgärder såsom föreläsningar, städdagar och belöningar där eleverna fick ta del av pengar som inte gick åt till att reparera skadegörelse.

Ung konst i Timrå

Inkom december 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

Ladda ner slutrapporten

I Timrå kommuns projekt ingick kartläggning och kontinuerlig uppföljning av klotter.  För att förebygga och minska klottret har ungdomar som målat graffiti fått möjlighet att utsmycka kommunens gångtunnlar i stället för att bli polisanmälda. Projektet kommer att permanentas för att förebygga och minska klotter och skadegörelse.

SCArt

Inkom februari 2009.
Kategorier: Klotterförebyggande

Ladda ner slutrapporten

Projektet var en fortsättning av en tidigare verksamhet kring en laglig graffiti- eller klottervägg. Grundtanken i projektet var att introducera alternativa tekniker och material som lämpar sig för inomhusmåleri för att på så sätt öka klottrande ungdomars intresse för konstnärligt arbete i laglig form och samtidigt minska deras intresse för olagligt klotter. I projektet har 43 ungdomar deltagit, varav 7 flickor. Som en del i ett attitydförändringsarbete mot graffitin har projektet välkomnat beställningar från myndigheter och privatpersoner. Man har fått 9 uppdrag under projekttiden. Dessa beställningar har givit ungdomarna möjlighet att måla lagliga väggmålningar samtidigt som beställningarna kan ha bidragit till att göra graffitimålningen mer accepterad.  Klottret har minskat i kommunen under projekttiden.

Ladda ner slutrapporten

Stadsdelar i Göteborg har genomfört träffar med 15-tal ungdomar i åldern 13–16 år för att pröva nya angreppssätt mot nedskräpning, skadegörelse och klotter. Ungdomarna har lagt fram idéer och förslag på hur man kan minska dessa problem. Vid en av träffarna inbjöds politiker, verksamhetschefer, förvaltningar, polisen, lokala brottsförebyggande råd m.fl. Även en broschyr togs fram.

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-30

Kategorier