Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

2024

| Flamman Malmö,

Det utvärderade projektet, Unga Mot Extremism – Skåne och Blekinge, syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge. Projektet, som bedrivs bland
annat med studiecirklar, där unga män boende i kommuner i Skåne och Blekinge kan byta erfarenheter och utveckla verktyg för att hantera förväntningar och normer kring att vara ung man.

Utvärderingen ska undersöka resultat och effekter på såväl individ- som verksamhetsnivå, i första hand på kort sikt. Ambitionen är också att generera långsiktigt användbar kunskap, bland annat för brottsförebyggande aktörer.

Genom en speciellt framtagen studiecirkelserie fick unga män i åldern 13–25 år i Skåne och Blekinge möjlighet att diskutera maskulinitetsnormer, samhällsstrukturer och individuella förutsättningar som forskningen visar kan utgöra riskfaktorer för att unga väljer att sympatisera med eller ansluta sig till våldsbejakande miljöer. Syftet var att de unga män som deltar känner sig stärkta
och tillsammans kan formulera önskemål till beslutsfattare kring det lokala förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och på sätt öka ungas inflytande i arbetet mot våldsbejakande extremism, samt ungas tilltro till demokratiska instanser och processer.

Utvärderingen är baserad på OECD:s utvärderingskriterier, (relevans, koherens, verkan, effektivitet, effekt, hållbarhet) och SRC:s tidigare uppdrag och designades med situationsanalys, som metod.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.