Utvärdering av brottsutvecklingen i Kronogården och Lextorp

Rapporten Renoveringar som brottsförebyggande och trygghetsskapande metod? har haft för avsikt att samla in kunskapsunderlag som beskriver huruvida renoveringar kan vara en brottsförebyggande- samt trygghetsskapande metod.

AB Eidar är ett allmännyttigt bostadsbolag i Trollhättans kommun som vill genomföra en komparativ utvärdering av brottsutvecklingen i Kronogården och Lextorp. Bostadsområdet Lextorp ligger i utkanten av Trollhättan och har ungefär 4 339 invånare. Kronogården är beläget en halv kilometer närmare Trollhättans centrum, och har ungefär 5 622 invånare. AB Eidar har genomfört en renovering i Kronogården, och nu genomför bolaget en omfattande ombyggnation i stadsdelen
Lextorp. Båda stadsdelarna har socioekonomiska utmaningar och förekommer i polisens lägesbild över utsatta områden (riskområden). Den allmänna bilden av tryggheten och brottsligheten i Kronogården upplevs inte ha förändrats, och AB Eidar vill veta vilka lärdomar som kan dras från ombyggnationen, med syfte att skapa ett kunskapsunderlag om stadsdelarnas upplevelse, attraktion, trygghet och brottslighet.

För att ta fram en nulägesbild har Urban Utveckling anlitats för att genomföra en intervjustudie med tjänstepersoner som arbetar på AB Eidar och Trollhättan stad. Brottsstatistik från Polismyndigheten i Trollhättan stad har samlats in och studerats. Man har även genomfört en intervjustudie med invånarna, där både kvantitativa och kvalitativa frågor har ställts med syfte att skapa en förståelse för de boendes upplevelser av stadsdelarna. AB Eidar har även kompletterat studien genom tidigare genomförda trygghetsundersökningar.

De brott som har tagits till hänsyn i rapporten gäller narkotikabrott, ofredande och olaga hot, skadegörelse, trafikrelaterade brott, stöldbrott samt våldsbrott.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.