Effektuppföljning av Sluta skjut

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Metoden har bedrivits i form av projektet Sluta skjut i Malmö sedan 2018, och har sedan dess blivit ordinarie verksamhet i Malmö. I denna effektuppföljning utvärderas arbetet med Sluta skjut och om GVI haft effekt på den grova våldsbrottsligheten i Malmö i ett längre perspektiv.

Tidigare process- och effektutvärdering av Sluta skjut visade att det verkar finnas goda förutsättningar att implementera gruppvåldsintervention (GVI) i en svensk kontext. Däremot visade inte effektutvärderingen att den nedgång i skjutningar som skett i Malmö under den studerade perioden enbart kunde kopplas till implementeringen av Sluta skjut. En av rekommendationerna var därför att följa strategin under en längre period för att kunna säga mer om vilka effekter den här typen av insats kan ha på den grova grupprelaterade våldsbrottsligheten.

Denna effektuppföljning syftar till att utvärdera arbetet med Sluta skjut och om den brottsförebyggande strategin GVI haft effekt på den grova våldsbrottsligheten i Malmö i ett längre perspektiv. Mer specifikt undersöks om och hur det grupprelaterade dödliga och grova våldet, i form av skjutningar och sprängningar, förändrats sedan implementeringen av Sluta skjut.

Utvärderingen är genomförd med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.