Shanazi hjältar i Gävle kommun

2023

| Gävle kommun,

Arbetet enligt modellen Shanazi hjältar mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) innebär i korthet att stärka unga killar att i ett första skede ta avstånd från hedersförtryck, för att sedan bli positiva förebilder som kan arbeta utåtriktat med framförallt unga, mot HRV. Arbetet har hittills inte utvärderats systematiskt även om metoden har använts lokalt i Sverige sedan 2011.

I Gävle genomförs Shanazi hjältar i samverkan med flera aktörer: Elevhälsan, Enheten Social hållbarhet, Brottsförebyggarna i Gävle, Anhöriganställda, Fältverksamheten och Stickan – en krismottagning för män. Arbetet är en av de prioriterade aktiviteter som ingår kommunkoncernens Sociala hållbarhetsprogram, under delmålet "Gävle – en kommun fri från våld". Syftet med projektet har varit att ta fram och implementera en liknande modell som Shanazi hjältar.

Gävle kommun vill utvärdera metoden och vid behov metodförändra utifrån utvärderingen för att på sikt kunna använda modellen i kommunens ordinarie förebyggande arbete. Syftet är att undersöka och utvärdera det första årets implementering av HRV-metoden Shanazi hjältar för att se huruvida utfallet av de utbildningsinsatser och aktiviteter som har genomförts motsvarar projektets målsättning att förebygga och långsiktigt minska HRV.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.