TUTI-projektet

I TUTI-projektet ville Trollhättans Stad utveckla och följa upp brottsförebyggande metoder och arbetssätt för att minska risken för att unga återfaller i brott.

I projektet har bland annat två servicespår utvecklats: ”stöd att låta bli” samt ”en annan
väg”. Även mer snabba och intensiva insatser har utvecklats genom att socialtjänst och polis
infört ”TUTI-beredskap”.

Projektet har utvärderats av två forskare vid Högskolan Väst med hjälp av Brås ekonomiska
stöd. Studien är etikprövad och har genomförts med både kvantitativa och kvalitativa
metoder.

Det kvantitativa materialet är data på tre nivåer: alla orosanmälningar gällande unga 9-17
år; unga som blivit erbjudna TUTI-insatser under 2021-2022 samt alla unga som blivit
erbjudna TUTI-insatser och deltagit i intervjuer under 2021-2022. Variabler såsom
orosanmälning och orsak bakom, ålder, kön för samtliga. För gruppen som intervjuats ingår
även tilläggsvariabler såsom uppgifter om vårdnadshavare, ursprungsland, anledning till
kontakt med socialtjänsten, pågående insatser samt polisens anmälan om lagöverträdelse.
Det kvalitativa materialet består av 41 semistrukturerade intervjuer med 21 ungdomar i
ålder 11–17 år. Intervjuerna innehöll följande teman: Initiala kontakter, Insatsen samt
Insatsens påverkan i vardagslivet.

Resultatet visar att projektet bidragit till att tiden från misstanke eller orosanmälan om
brott eller droganvändning till att den unge erbjuds stöd förkortats från några månader till
några dagar.

Av de ungdomar som intervjuats och som erbjudits en tidig insats i TUTI-projektet uppger
majoriteten att insatsen varit meningsfull och i flera fall bidragit till beslut att inte begå
lagöverträdelse igen.

Utvärderarna föreslår följande utvecklingsområden som en mer tillgänglig socialtjänst; tidig samverkan med skolan; utveckla insatser som inte behöver föregås av orosanmälan samt att anpassa formen på insatserna så de passar de unga bättre.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.