Aktivt lov

2023

| Lessebo kommun,

Lessebo kommun fick 2020 beviljat ekonomiskt stöd från Brå för att utvärdera insatsen Aktivt lov. Insatsen startades upp mot bakgrund av en ökande problematik med skadegörelse på offentliga platser som kommunen uppmärksammade i samband med skolloven.

Utvärderingen har syftat till att förstå hur och varför insatsen har gett effekt, och om den har påverkat trygghet och brottslighet i kommunen avseende främst skadegörelse, narkotika och trafikbrott. Två coacher ledde arbetet heltid sommaren 2020. De har uppfattningen att brotten har minskat och att tryggheten ökat. Det har även varit minskade kostnader för reparationer.

Inom ramen för utvärderingen har Urban Utveckling besökt Lessebo kommun, gjort inventeringar av de platser som varit utsatta för skadegörelse, genomfört intervjuer med nyckelpersoner, sammanställt relevant statistik, såsom trygghetsmätningar och brottsstatistik, samt utfört en enkätundersökning med elever i årskurs 8 och 9.

Rapporten beaktar åren 2018-2021, trots att insatsen gäller sommaren 2020. Statistik på kostnader för skadegörelser finns endast till och med 2020. Därmed kan resultaten ej säga något om insatsen Aktivt lov under 2020, utan får ses som en bakgrund. Trygghetsmätningarna finns dock till och med 2021 och visar att åldersgruppen 16-19 år upplevde en hög känsla av otrygghet som kraftigt ökat sedan 2018. Däremot har åldersgruppens utsatthet för brott minskat markant under samma tidsperiod. Det är inga skillnader mellan män och kvinnor. De anmälda brotten hos kommunen har ökat markant från 1996 till 2020 med 63 % och efter 2020 ses en markant ökning av anmälda narkotikabrott i Lessebo, medan det minskar i andra kringliggande områden (där Aktivt lov också funnits).

Drygt en tredjedel av eleverna har kännedom om Aktivt lov. 27% har deltagit. De som deltagit är särskilt positiva till var och när aktiviteterna äger rum och positiva till att aktiviteterna är på flera orter. Pandemin nämns kort som möjlig påverkan på deltagandet.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.