Trygg Restad Gård

I den här rapporten presenteras resultaten från en processutvärdering av det samverkansprojekt som genomförts på Migrationsverkets anläggningsboende på Restad Gård i Vänersborg.

Hösten 2016 hade det under en längre period förekommit problem med brottslighet och otrygghet på boendet men det hade inte funnits någon tydlig samordning kring hur dessa problem skulle hanteras. Det var tydligt att detta inte var något som en enskild aktör skulle kunna lösa på egenhand utan problembilden krävde samverkan och insatser från flera olika aktörer. Trygg Restad Gård var och är ett samverkansprojekt inom vilket Polisen, Vänersborgs kommun, Migrationsverket och fastighetsägaren Restad Gård AB tillsammans arbetat utifrån den samverkansmodell som Brottsförebyggande tagit fram tillsammans med Polismyndigheten och Sveriges kommuner och Regioner.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.