Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relation – en uppföljning

2022

| Region Skåne,

Region Skåne har sedan år 2018 ett regionalt vårdprogram mot våld i nära relation som formulerar hur detta arbete ska bedrivas. Föreliggande studie syftade till att undersöka i vilken detta vårdprogram har implementerats, samt vilka eventuella hinder som vårdpersonal kan se.

I rapporten ges ett antal rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas i Region Skåne, men som även kan vara till stöd för andra aktörer.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.