Kroppsburna kameror för att förebygga hot, våld och annan kränkande behandling samt öka tryggheten bland personal i kollektivtrafiken – en studie av tågvärdars upplevelser

Inkom 2018

| Arriva,

Arriva AB har utvärderat ett projekt med kroppsburna kameror på tågvärdar. Syftet med utvärderingen var att sammanställa kunskaperna om vad kroppsburna kameror på Arrivas personal innebär för hot/våld och trygghet i kollektivtrafiken. 

Projektet har genomförts i områdena Järva och Pågatågen i Skåne, och utvärderingen har utförts i samarbete med Malmö högskola. Utvärderingen visar att kroppskamera på tågvärdar har en förebyggande effekt på hot- och våldssituationer och ökar personalens upplevda trygghet. Samtliga av de som deltog i pilotprojektet uppger också att de enbart fått positiva reaktioner och kommentarer från resenärer när de burit kameran.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.