Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur? Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention

Inkom 2016

| Urban Utveckling,

Den brottsförebyggande effekten av lagliga möjligheter för utövande av graffiti och gatukonst har studerats genom fallstudier i Sigtuna, Botkyrka, Norrköping och Göteborg.

I den utsträckning tillgång på statistik över anmälda klotterbrott funnits tillgänglig för respektive fallstudieobjekt har denna samlats in och analyserats. Sammanlagt 279 respondenter har på olika sätt bidragit med sin kunskap. Utredningen har initierats och genomförts av Urban Utveckling.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.