Request stop i Kalmar, senare kallad Nattstopp

Inkom 2009

| Kalmar kommun,

De senaste trygghetsmätningarna som gjordes i Kalmar visar på en ökning i andelen invånare som avstod från att åka buss på grund av rädsla för att utsättas för brott. Projektet Request stop var en försöksverksamhet som syftade till att pröva möjligheterna att öka tryggheten för ensamåkare och bussförare på vissa kvällsturer.

Det innebar att ensamma resenärer på bussar fick möjlighet att stiga av mellan två hållplatser via de främre dörrarna medan de bakre hölls stängda. Inom projektet har bussförare och ledningspersonal fått utbildning i att hantera och tolka olika situationer. Verksamheten ska permanentas då erfarenheterna av försöket enligt slutrapporten har varit mycket positiva.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.