Sök ekonomiskt stöd

Bedriver ni brottsförebyggande arbete, baserat på en tydlig problembild? Planerar ni att följa upp och utvärdera detta arbete? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå.

Ansökningsperioden för 2019 är nu stängd.

Så här gör du!
1. Checka av
att du uppfyller kriterier nedan
3. Mejla till ekostod@bra.se senast 15 sep

Brå kan under 2019 bevilja stöd upp till 400 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar i syfte att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete.

    Vad kan beviljas stöd?

Brås ekonomiska stöd avser utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete där aktiviteten som längst sträcker sig över två år. I undantagsfall kan medel beviljas för andra typer av aktiviteter som skapar förutsättningar för att generera kunskap om brottsförebyggande arbete. Men inte till löpande verksamhet, driftskostnader, kapitalinvesteringar, större materialinköp eller utrikesresor. Ekonomiskt stöd ges inte heller till enskilda personer.

Projekt som utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola, kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 400 000 kr. Ansökan ska däremot göras av den organisation som utför den brottsförebyggande insatsen efter förankring med aktuell institution eller högskola. För övriga projekt kan stödet högst uppgå till 250 000 kr.

Brå prioriterar utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete som

  • avser utvärdering eller uppföljning av lokala insatser
  • redovisar en tydlig kartläggning av lokala problem
  • bedöms avse en utvärdering eller uppföljning som är av intresse för hela landet
  • bedöms generera resultat som går att sprida vidare
  • anses som rimlig att genomföras enligt tidsramar
  • avser en utvärdering eller uppföljning som genomförs av universitet, högskola, eller annan extern aktör med utvärderingskompetens
  • avser en utvärdering eller uppföljning som genomförs på uppdrag av eller i samarbete med ett lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande samverkansorganisation
  • integrerar ett jämställdhets- och barn- ungdomsperspektiv
    Krav på ansökan

Ansökan ska göras med fastställt formulär för ansökan. Av ansökan ska det tydligt framgå hur utvärderingen/uppföljningen ska genomföras. Därtill ska ansökan också omfatta en beskrivning av den ursprungliga problembilden och de brottsförebyggande åtgärder som ska utvärderas/följas upp.

Är den sökande en förening eller organisation ska denna till ansökan bifoga kopia på konstituerande mötesprotokoll eller motsvarande behörighetshandlingar för att styrka sin juridiska person. Sökanden ska även ange sitt organisationsnummer.

Vid ansökan ska den sökande intyga sin rätt att företräda organisationen som söker ekonomiskt stöd. Till exempel såsom firmatecknare eller enligt delegationsordning. Behörigheten ska styrkas genom lämplig dokumentation. Detta gäller även om sökanden är en myndighet eller kommun.

Om sökt belopp överstiger 250 000 och utvärderingen därmed ska genomföras av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola, ska denna persons namn anges i ansökan. Tänk på att se över eventuella interna riktlinjer gällande upphandling av utvärderare vid beviljande av ansökan. Ni kan ange flera personer som vidtalats i formuläret om era interna riktlinjer kräver det.

Ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag kommer inte att prövas. Om du söker medel för flera olika utvärderingar/uppföljningar, måste du göra en separat ansökan för var och en av dem.

    Handläggning och beslut

Handläggningen av ansökningarna beräknas ta 6–8 veckor. Handläggningstiden kan påverkas av antalet inkomna ansökningar, och av om Brå behöver begära in kompletteringar. Brås beslut grundas på ansökan. Beslutet meddelas skriftligen och kan inte överklagas.

    När stöd beviljats

De organisationer som beviljas ekonomiskt stöd förväntas ha nära kontakt med en handläggare på Brå, som följer utvärderingen och bistår med synpunkter. De som får ekonomiskt stöd ska redovisa hur de använt medlen. Såväl i en första delrapport som i en slutrapport enligt frågeställningar bilagda kontraktet. Själva stödet betalas ut efter att en rekvisition och ett underskrivet kontrakt inkommit till Brå.