Sök ekonomiskt stöd

Bedriver ni brottsförebyggande arbete, baserat på en tydlig problembild? Planerar ni att följa upp och utvärdera detta arbete? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå.

Ansökningsperioden för ekonomiskt stöd 2020 är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar under våren 2021.

Brås ekonomiska stöd avser utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete där aktiviteten som längst sträcker sig över två år. I undantagsfall kan medel beviljas för andra typer av aktiviteter som skapar förutsättningar för att generera kunskap om brottsförebyggande arbete. Men inte till löpande verksamhet, driftskostnader, kapitalinvesteringar, större materialinköp eller utrikesresor. Ekonomiskt stöd ges inte heller till enskilda personer.

Projekt som utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola, kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 400 000 kr. Ansökan ska däremot göras av den organisation som utför den brottsförebyggande insatsen efter förankring med aktuell institution eller högskola. För övriga projekt kan stödet högst uppgå till 250 000 kr.

Brå prioriterar utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete som

 • avser utvärdering eller uppföljning av lokala insatser
 • redovisar en tydlig kartläggning av lokala problem
 • bedöms avse en utvärdering eller uppföljning som är av intresse för hela landet
 • bedöms generera resultat som går att sprida vidare
 • anses som rimlig att genomföras enligt tidsramar
 • avser en utvärdering eller uppföljning som genomförs av universitet, högskola, eller annan extern aktör med utvärderingskompetens
 • avser en utvärdering eller uppföljning som genomförs på uppdrag av eller i samarbete med ett lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande samverkansorganisation
 • integrerar ett jämställdhets- och barn- ungdomsperspektiv
 • Berör följande områden
  • Barn och unga som förövare, offer och deltagande i det brottsförebyggande arbetet
  • Våld
  • Brottslighet på internet
  • Brottsförebyggande åtgärder i stadsplanering
  • Avhopparprogram
  • Narkotikarelaterad brottslighet
  • Insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv

Ansökan ska göras med fastställd ansökningsblankett. Av ansökan ska det tydligt framgå hur utvärderingen/uppföljningen ska genomföras. Därtill ska ansökan också omfatta en beskrivning av den ursprungliga problembilden och de brottsförebyggande åtgärder som ska utvärderas/följas upp.

Är den sökande en förening eller organisation ska denna till ansökan bifoga kopia på konstituerande mötesprotokoll eller motsvarande behörighetshandlingar för att styrka sin juridiska person. Sökanden ska även ange sitt organisationsnummer.

Den som skickar ansökan ska intyga sin rätt att företräda den sökande organisationen till exempel såsom firmatecknare eller enligt delegationsordning. Behörigheten ska styrkas genom lämplig dokumentation. Detta gäller även om sökanden är en myndighet eller kommun.

Om sökt belopp överstiger 250 000 och utvärderingen därmed ska genomföras av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola, ska denna persons namn anges i ansökan.

Ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag kommer inte att prövas. Om du söker medel för flera olika utvärderingar/uppföljningar, måste du göra en separat ansökan för var och en av dem.

Handläggningen av ansökningarna beräknas ta 6–8 veckor. Handläggningstiden kan påverkas av antalet inkomna ansökningar, och av om Brå behöver begära in kompletteringar. Brås beslut grundas på ansökan. Beslutet meddelas skriftligen och kan inte överklagas.

De organisationer som beviljas ekonomiskt stöd förväntas ha nära kontakt med en handläggare på Brå, som följer utvärderingen och bistår med synpunkter. De som får ekonomiskt stöd ska redovisa till Brå i en delrapport och slutrapport. Slutrapporten ska utformas utifrån särskilda frågeställningar bilagda kontraktet med tillhörande ekonomisk redovisning. Själva stödet betalas ut efter att en rekvisition och ett underskrivet kontrakt inkommit till Brå.

Dokument

OBS! Innan du börjar fylla i dokumentet - glöm inte att spara ner pdf:en på din dator!

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta
Isabelle Holmstedt
isabelle.holmstedt@bra.se

08-527 585 24