Våld i nära relation

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld i nära relationer.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för lokalt brottsförebyggande arbete.

Berättar ungdomar på ungdomsmottagningen att de varit utsatta för våld och vilket stöd önskar de för att förhindra reviktimisering

Inkom mars 2019.
Kategorier: Barn, Ungdomar, Våld i nära relationer

Ungdomar som varit utsatta för våld söker ofta sjukvård på grund av andra symtom och många lider av psykisk ohälsa. De har även ökad risk för reviktimisering. Som en del av ett femårigt samarbetsprojekt mellan kvinnokliniken i Kalmar och Linnéuniversitetet undersöks i denna delstudie om ungdomar blivit utsatta för våld samt om de berättar om det på ungdomsmottagningen. Detta i syfte att kunna erbjuda behovsanpassat stöd. Av 500 ungdomar i åldern 15-25 angav 43,2 % att de någon gång under livet varit utsatta för emotionellt, fysiskt och/eller sexuellt våld. Av dessa ungdomar hade 21,8 % berättat om sin våldsutsatthet under besöket på ungdomsmottagningen.

Huskurage: Ett förebyggande projekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde

Slutrapporterad februari 2018
Kategorier: Våld i nära relation

Under våren 2016 påbörjade polisregion Stockholm ett pilotprojekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde vilket omfattar kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. Pilotprojektet innebar att införa en skriftlig policy, Huskurage, i flerbostadshus med målet att fler grannar ska våga anmäla vid misstanke om att någon utsätts för våld i hemmet och öka kunskaperna om våld i nära relation. Brås ekonomiska stöd har använts till en utvärdering för att mäta huruvida införandet av policyn haft några mätbara effekter på målgruppens civilkurage.

Socialtjänst och polis om ärenden i våld i nära relation i Lund

Slutrapporterad november 2016.
Kategorier: Våld i nära relation

Samordning mellan socialtjänst och polis i ärenden med våld i nära relationer (SamO) är en insats i samverkan mellan Kriscentrum mellersta Skåne och familjevåldsenheten vid polismyndigheten i Lund. Insatsens syfte är att komma i kontakt med personer som utövat våld i nära relation och motivera till samtalskontakt och behandling, År 2014 beviljade Brå ett ekonomiskt stöd i syfte att modellen som vuxit fram skulle dokumentaras och effekterna utvärderade.

Kartläggning av möjligheten att utveckla arbetet med "våld i nära relationer" i Gällivare

Slutrapporterat februari 2008.
Kategorier: Våld i nära relation

Ingående kartläggning av problem och arbetsmetoder kring arbetet med våld i nära relationer i en ort med Gällivares befolkningsmässiga och geografiska struktur. Familjevårdsbyrån har inventerat förekommande arbetsmetoder och litteratur och resonerar också kring hur man kan arbeta förebyggande och i samarbete med skolor och arbetsplatser samt hur man arbetar när det inte finns möjlighet till ett omhändertagande av kvinnor och barn i närområdet.

Mansfrid

Slutrapporterat oktober 2006.
Kategorier: Våld i nära relation

Jämförande utvärdering av tre olika projekt (Karlstad, Norrköping och Skövde) kring arbetet med män som dömts till vård till följd av att de brukat våld mot sin partner och ibland gentemot andra familjemedlemmar. Slutrapporterat oktober 2006, Lars Bergström och Annika Rudqvist, Karlstads universitet.

Tjejprojekt i Norra Botkyrka

Inkom september 2006.
Kategorier: Ungdomar, Våld i nära relationer, Information och utbildning

Projektet, drivet av Alby kvinnocenter, syftade till att informera och diskutera skillnader i könsroller mellan olika kulturer och genom seminarier och studiecirklar hjälpa unga kvinnor med annan etnisk bakgrund att identifiera och stå emot olika typer av våld. Kartläggning samt uppsökande verksamhet.

Inte slå igen – att pröva och dokumentera metoder mot våld

Inkom februari 2007.
Kategorier: Ungdomar, Våld i nära relationer, Trygg miljö

Mansmottagningen i Uppsala har utvecklat metoder för att lära och lära om unga män att inte upprepa ett våldsamt beteende. Litet men mycket lyckosamt tvåårigt projekt som har varit såväl individuellt behandlande som spridit metodspridande via seminarier och studiedagar.

Röda tråden

Slutrapporterat mars 2008.
Kategorier: Våld i nära relation

Projekt riktat till kvinnor som har drabbats av mäns våld i en nära relation. Syftet med projektet var att finna rutiner och samverkansformer mellan kyr-kan och övriga aktörer, (olika myndigheter och ideella organisationer) så att de drabbade kvinnorna ska kunna få ett kontinuerligt och långsiktigt stöd.

Tillsammans med muslimer i Botkyrka

Slutrapporterat mars 2007.
Kategorier: Våld i nära relation.

Studie, baserad på sex intervjuer med personer dömda till fängelse för familjerelaterat våld.

Våga fråga

Slutrapporterat februari 2009.
Kategorier: Våld i nära relation

Fastighetsskötare och störningsjour är exempel på yrkesgrupper som traditionellt inte beaktas vid diskussioner om att förebygga våld i nära relationer. Projektet "Våga fråga" i Lundby utgick från idén att det är viktigt att också dessa yrkesgrupper ska ha klara rutiner när de får indikationer på att det förekommer våld i hemmet. Fastighetsskötare och Störningsjouren har därför genomgått utbildning om våld i nära relationer och ett utbildningsmaterial har tagits fram som också kan spridas till andra aktörer. Även en checklista och ett plånbokskort har tagits fram som ett verktyg till yrkesgruppen för vad som ska göras när man misstänker att någon blir utsatt för våld i hemmet. En annan del av projektet har bestått av nätverkstillfällen med bland andra polis, socialtjänst och andra aktörer som arbetar med frågan på lokal nivå.

Bästa samordning i hedersrelaterade ärenden

Slutrapporterat maj 2008.
Kategorier: Våld i nära relation

En kartläggning har gjorts av (D)järva kvinnor i Kista, Stockholm, om hur samordningen mellan myndigheter ser ut när det gäller hedersrelaterat våld. Sammanställningen ligger till grund för förslag till förebyggande arbete och samordningslösningar.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-26

Kategorier