Skolan

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande skolan.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för lokalt brottsförebyggande arbete. En * efter projektets titel innebär att textavsnittet också ingår i andra kategorier i sammanställningen.

RePulse Grästorp*

RePulse Grästorp - slutrapport
Dnr B3.3-0311/2012
Grästorps kommun har genomfört en utvärdering "Tidigt nå barn och ungdomar med bristande impulskontroll i skolan” och erbjudit kursen RePulse för att hitta andra strategier för sitt beteende. Kommunen ville erbjuda alla elever som har svårt att hantera sin bristande impulskontroll att gå en kurs i RePulse. Skolan utbildade instruktörer bland personer som möter barn/ungdomar i riskmiljö. Utvärdering har skett löpande efter varje avslutad kurs, genom enkäter och intervjuer. En rapport har sammanställts efter ett år av aktiviteter, med utvärdering och sammanställning av data som samlats in. Elevhälsoteamet på skolan har ansvarat för styrning och utvärdering av arbetet. Utvärderingens resultat visar på svårigheter att nå ”rätt” ungdomar med ett förebyggande arbete, något som även lyfts i andra utvärderingar av liknande insatser. Slutrapporterat augusti 2015.

Utvärdering av Utredningscentrum för unga lagöverträdare*
Rapport från FoU
5.1-0275/2013
Värmdö kommun har låtit FoU Södertörn utvärdera sitt projekt Utredningscentrum för unga lagöverträdare. Verksamheten startades 2008 och bestod av ett samarbete mellan socialkontoret i Värmdö kommun, Värmdö närpolis och Åklagarkammaren i City. Syftet var att utveckla en effektiv samverkan kring ungdomar mellan 12-18 år som begått brott och var skrivna i Värmdö kommun. Genom snabb intervention och samverkan ville kommunen minska kriminaliteten bland ungdomarna. Samverkansgruppen vill ge ungdomar som begår brott och deras anhöriga stöd, skapa effektiv samverkan mellan anhöriga, skola m.fl., och öka antalet medlingsärenden. Resultatet visade att samlokaliseringen, som fanns under en tid, hade positiv betydelse för samverkan och resultat. Slutrapporterat januari 2015.

Hemmasittarprojektet*
B3.3-0107/2010.
Syftet med projektet var att skaffa en gemensam problembild mellan myndigheter för att öka möjligheten att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till en bra skolgång. En forumgrupp har bildats i samverkan mellan BUP, Socialtjänsten, lokala brottsförebyggande råd, grundskolan, landstinget m.fl. Slutrapporterat juli 2012.

Kasta inte ut bråkstakarna! - den inkluderande skolan*
B3.3-0362/2009.
Hjo kommun, Barn- och utbildningsenheten har beviljats stöd till projekt Kasta inte ut bråkstakarna. Projektet har genomförts i samverkan mellan skola, socialtjänst, folkhälsoråd och brottsförebyggande rådet i Hjo. Syftet har varit att förebygga och förhindra utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa. Åtgärderna har riktats till elever i årskurs 7-9 med riskfaktorer som hög frånvaro och utåtagerande beteendemönster. Eleverna har erbjudits en personlig mentor för att skapa förutsättningar för att elevens skolarbete ska fungera och elevens utsatthet minska. Mentorerna har regelbundet fått handledning och kompetensutveckling. Slutrapporterat oktober 2011.  

Bekymringssamtal, skolkförebyggande*
B3.3-0314/2010.
Syftet med projektet var att förebygga uppkomsten av skolk. Tanken var att utveckla så kallade bekymringssamtal och genom samverkan med ungdomsenhet, skola, socialtjänst samt polis på bred front ha möjlighet att fånga upp ungdomar som av någon anledning inte sköter sina studier. Till bekymringssamtalen kallas den unge samt den unges vårdnadshavare tillsammans med de aktörer som kan komma att vara aktuella för stödjande insatser för den unge och dennes familj. En utbildning har genomförts av metodens grundare (Björn Övrum) för personal från fritidsverksamheterna, skolan, socialtjänsten och polisen. Arbete pågår för att implementera metoden i den ordinarie verksamheten. Slutrapporterat januari 2012.  

Uppföljande nätverksträff skola, polis, socialtjänst och fritid
B3.3-0147/2011.
Kungsbacka kommun har beviljats utvecklingsstöd för en uppföljande nätverksträff. Tidigare har kommunen fått stöd till en nätverksträff som syftade till att förbättra samarbetet mellan dessa yrkesgrupper samt att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller när brott begås i skolan. Då kontaktpoliser införts på samtliga skolor i kommunen har en uppföljande nätverksträff genomförts för att ytterligare förbättra samarbetet. Träffarna är en del av projektet Våga vittna. Slutrapporterat mars 2012.

Tolerans och demokrati mot rasism och diskriminering
B3.3-0310-2010.
Pedagogiskt centrum i Göteborg har genomfört ett projekt som ska syfta till att förebygga antidemokratiska attityder och värderingar bland elever i Kungsbacka kommun, utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt i skolorna om att bemöta och hantera diskriminering gällande etnisk bakgrund samt att utveckla förebyggande metoder och konkret arbetsmaterial. Projektet har arbetat fram en metodbox med tre olika rollspel samt genomfört pilottester på några skolor och genomfört utbildningsseminarium för pedagoger av dessa spel. Slutrapporterat maj 2012.

Mentorer — en tryggare framtid*
B3.3-0297/2010.
Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö har tidigare fått projektstöd till mentorskap för ungdomar i riskzon i en stadsdel i Malmö. Nu har man också gjort ett likvärdigt projekt i en problemfylld skola. Tanken var att mentorer skulle följa ungdomar både på vissa lektioner och på raster för att stödja eleven för att minska skolk, skadegörelse, droganvändande, mobbning mm. Detta har skett till en del men samarbetet med skolan var inte så förankrat som man hoppats. Projektet har genomfört en mängd aktiviteter såsom föreläsning, gruppsamtal, studiebesök, utflykter mm.  Mellan 40-50 ungdomar har deltagit i projektet och könsfördelningen har varit ca 50/50. Slutrapporterat februari 2012.

Det ska vara lätt att göra rätt — samverkansprojekt gällande ogiltig skolfrånvaro*
B3.3-0377/2009.
Ale kommun, Vård och omsorgsförvaltningen har med projektet haft syfte att finna en kommunövergripande strategi för samtliga högstadieskolor i Ale kommun när det gäller ogiltig frånvaro i skolan. Man har genomfört utbildningar för föräldrar och skolpersonal, idéseminarium, föräldranätverk och mentorskap. Vidare har man använt sig av 1, 2, 3 - modellen för att angripa skolfrånvaro. Syftet är att genom tidiga insatser i samverkan mellan hem, skola och socialtjänst fånga upp ogiltig frånvaro hos barn och ungdomar på ett mycket tidigt stadium. En utvärdering har gjorts av Ale kommun och Pedagogiskt centrum Utbildning. Slutrapporterat mars 2012.

Samordning för arbetet kring normbrytande barn/ungdomar*
B3.3-0103/2010.
Västerås Stad, Skolgemensamt stöd har genomfört projektet Samordning för arbetet kring normbrytande barn/ungdomar. Målet var att minimera antalet hemmasittare (fullständig frånvaro som pågått i minst en månad) och att utveckla samverkansmodell mellan kommunen och landstinget kring barn och ungdomar med normbrytande beteende. Målgruppen var barn och ungdomar åk 1-åk 9, som riskerar att hamna i kriminalitet och utanförskap. För att få en bild av hur många elever som var hemmasittare och hur samverkan fungerar så skickades en enkät till alla femtiosju grundskolor i Västerås Stad. Ett antal samverkansmöten har hållits och det har upprättats en ny överenskommelse om lokal samverkan kring ungdomar i behov av särskilt stöd. Skolor som uppgivit i enkäten att de har hemmasittande elever (16 stycken) har följts upp och erbjudits stöd. Slutrapporterat september 2011.

Du har huvudrollen i ditt liv*
B3.3-0386/2009.
Syftet med projektet har varit att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck genom olika aktiviteter såsom förebyggande arbete i skolor, samhällsinformation till nyanlända och utbildning av personal inom skola, socialtjänst och Arbetsmarknadsenheten (AME). Samverkansmöten har hållits för att ta fram en handlingsplan i frågan mellan skola, socialtjänst och AME och polisen. Frågor om hedersrelaterat våld har inkluderats i kommunens handlingsplan för kvinnofridsfrågor. Projektet har pågått under två år och har utvärderats. Slutrapporterat oktober–november 2011.

Skolkare & skolvägrare — ett riktat stöd i grupp till unga som skolkar*
B3.3-0513/2009.
Projektet har varit ett samarbete mellan skola och socialtjänst i Göteborgs Stad. Målgruppen har varit ungdomar i årskurs 6-9 som skolkar och skolvägrar. Projektet har utvecklat ett riktat stöd i grupp till unga med denna problematik. Utfallet av projektet har varit följande: ett program har utarbetats, en pilotomgång har genomförts och ungdomar och föräldrar uppger att programmet varit till hjälp. Slutrapporterat januari 2011.

Våga vittna*
B3.3-0300/2008.
Syftet med projektet var att implementera en Våga vittna-modell som man arbetat fram i det lokala brottsförebyggande rådet i Eskilstuna. Det skulle ske genom en kartläggning av attityder och uppfattningar för klasser i årskurs åtta på två projektskolor och två referensskolor kring brottslig verksamhet bland elever. Projektet har bland annat genomfört en studiedag för skolpersonal, temadagar med elever, föräldramöten och utbildning av unga vittnesstödjare. En enkätundersökning har genomförts vid projektets början och efter avslutat projekt för att se huruvida elevernas attityder till att ställa upp att vittna har förändrats. Målet med projektet har varit att skapa en gemensam syn bland skolpersonal, elever och föräldrar gällande ansvar att vittna och anmäla brott. Slutrapporterat maj 2010.

Brottsförebyggande arbete i Klockaretorpet*
B3.3-0466/2007.
I Klockaretorpet bedrivs ett bostadsområdesarbete, Agenda Klockaretorpet, och stadsdelen ingår i det så kallade storstadsarbetet. En strategisk stadsdelsplan och en samverkansöverenskommelse om urbant utvecklingsarbete togs fram år 2009. Det utvecklingsarbetet behövde kompletteras med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Projektet införde metoder för trygghetsskapande arbete i skolorna med bland annat utbildning om lag och rätt och uppmuntring av "rastpolarna" som arbetar mobbningsförebyggande. Projektet har även genomfört föreläsningar, nattvandrat, startat en trygghetslinje och påbörjat arbetet med grannsamverkan i flerfamiljshus. Uppföljningen visade att trenden att välja bort skolorna i Klockaretorpet har vänt, elevernas genomsnittliga betyg har ökat, antalet anmälda brott har gått ner och skadegörelsen har sjunkit på skolorna. Slutrapporterat februari 2010.

Trygg skola*
B3.3-0153/2007. Projektet var en uppföljning av en undersökning från 2006 om utsatthet för brott, kränkningar och upplevd otrygghet i två skolor vardera i kommunerna Tyresö, Nacka och Värmdö. Projektet har identifierat förekomsterna av brott, kränkningar och otrygghet. Åtgärder har vidtagits och även en uppföljning har gjorts av dessa. Slutrapporterat mars 2009.

Brottsförebyggande skolarbete i ett vidare perspektivB3.3-0476/2003, var ett samarbetsprojekt mellan Brå och Umeås lokala brottsförebyggande råd, tillsammans med fyra skolor i Umeå. Ambitionen var att stötta skolorna i arbetet med brottsförebyggande och värde-grundande frågor och bygga upp samarbete mellan skola och närsamhälle. Arbetet utgick från Brå:s material Du & jag, Rätt & fel. Slutrapporten från november 2005 innehåller självreflekterande slutsatser.

Värdegrundsarbete nu – för framtiden
B3.3-0423/2005.
Norrevångsskolan i Eslöv, med knappt tusen elever och en integrerad särskola, har fördjupat sitt arbete med värdegrundsfrågor och brottsprevention för att komma tillrätta med skadegörelse, osämja och mobbing, svordomar, könsord, sofistikerad uteslutning och gängtryck och istället försöka förbättra elevernas skolresultat. Slutrapporterat mars 2007.

Antiklotterprojekt vid Utmarksskolan i Göteborg*
B3.3-0225/2004.
Nedsliten och nedklottrad högstadieskola. Projektet syftade till att skapa en positiv trend för att minska skadegörelse och otrivsel. Eleverna förutsattes vara delaktiga. Självkritisk utvärdering. Slutrapporterat december 2006.

"Bry dig!"
B3.3-0240/2004
Ett klotterförebyggande projekt som vände sig till mellanstadieelever och genomfördes av stiftelsen Håll Sverige Rent i Rotebro, Sollentuna. Projektet innehöll temaarbeten och informationsträffar och bl.a. en klotterbarometer. Slutrapporterat juni 2006.
Läs slutrapport från Håll Sverige Rent

CAPisci-metoden. Tre år med insatser på Rosengårdsskolan*B3.3-0151/2006.
CA-Pisci-metoden använd i skolan för barn med de allra sämsta förutsättningarna och för att bryta otrygghetstrenden på Rosengårdsskolan i Malmö. Socialpedagoger på skolan. Efter tre år införlivat i verksamheten. Vetenskapligt utvärderat. Slutrapporterat november 2007.

Film o utbildningspaket om anabola steroider, för bl a skolan*
B3.3-0536/2006.
”Deffad, Rippad… Rappad – en film om anabola androgena steroider” av Kunskapsmedia tillsammans med Dopingjouren och Barrefeldt produktion. Ett diskussionsunderlag och grundkunskap kring anabola steroider för ungdomar och andra i riskzonen. Målgrupper är högstadie- o gymnasieelever, ledare och tränare inom idrottsrörelsen, gym i träningsinstitut, personal inom sjukvård, polis, tull och kriminalvård, anhöriga och närstående till missbrukare, beslutsfattare. Slutrapporterat oktober 2007.

Samarbetsprojekt i EslövB3.3-0089/2007
Projekt för att motverka skadegörelse, stölder och hot. För att utveckla samverkansarbetet mellan socialtjänst, skola och polis samt det kommunala bostadsbolaget EBO samlades representanter till ett tvådagars internat. Målen var att gå igenom förutsättningar och lagstiftning för respektive aktör (skola, socialtjänst, polis och EBO), upprätta årsplan för 2007 samt träffas och umgås tvärsektoriellt för ökad framtida samverkan. Slutrapporterat september 2007.

KIDDS - Konfliktlösning, Inflytande, Delaktighet, Demokrati i Skolmiljö*
B3.3-0188/2006
Projektet genomfördes i Ljusdals kommun läsåret 06/07 och vände sig till högstadiet. Utgångspunkten var en trygghetsmätning bland elever i åk 8 där det framkom att eleverna känt sig otrygga, kränkta och hotade i skolan. Såväl lärare som elever och skolmåltidspersonal engagerades och lärarna utbildades i konflikthantering. Rapporten redovisar såväl en struktur för hur man kan jobba med elevinflytande som med konflikter och förtryck på skolan som ett antal uppsummerade erfarenheter.  Projektet bedöms ha gett en bättre skolmiljö. Slutrapporterat november 2007.

Våga Vittna i MalmöB3.3-0136/2007.
Skolbaserat projekt för åttonde klass som hand-lar om att ungdomar och deras familjer ska få kunskaper som gör att de känner tillit till det svenska rättssystemet istället för att ställa sig utanför det. Enkät, studiebesök, diskussioner och studiedag för lärarna och konfliktlösning på olika nivåer. Representanter från Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten, tingsrätten, polisen, socialtjänsten och medlingsverk-samheten har deltagit. Slutrapporterat januari 2008.

Vändpunkt för elever genom föräldrar*B3.3-0472/2004.
Projekt i Bergsjön i Göteborg som vände sig till barn och ungdomar t.o.m. 16 år som befinner sig i riskzonen, har anmälts eller misstänks för ett första brott samt till föräldrar till ovanstående barn. Genom samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet samt med polisen och genom funktionell familjeterapi ville man bedriva förebyggande vård och behandling av barn och unga med destruktivt beteende. Bekymringssamtal, stöd vid kontakter med rättsvårdande myndigheter. Slutrapporterat juni 2006.

Lyftet*
B3.3-0456/2003.
Ett projekt för ett tiotal ungdomar som inte fick tillträde till gymnasieskolans program. Genom seriösa, praktiska projekt, och så småningom genom viss handledning och undervisning, fick ungdomarna en daglig sysselsättning på en individanpassad nivå. Ungdomsgymnasiet, socialtjänsten och privata arbets- och uppdragsgivare var inblandade. Projektet uppvisade mycket lyckat resultat och införlivades efter första årskullen i ordinarie verksamhet. Slutredovisat november 2005.

Camp Timsbo Teambana*
B3.3-0502/2004.
Ett förebyggande projekt för högstadieelever för att förebygga brotts- och otrygghetsproblem i Ovanåker. Ett sätt att arbeta preventivt för att förhindra segregation i grupperna. Ledare från kommunen och kyrkan. Träning i hur man löser konflikter utan våld eller flykt. Lyckat projekt som permanentats. Slutrapporterat december 2006.

Städ- och klotterprojekt*B3.3-0189/2003. 
Dals-Eds kommun ville förebygga klotter, skadegörelse och nedskräpning med ett projekt som vände sig till eleverna i grundskolan och gymnasiet. Rapporten beskriver kommunens åtgärder såsom föreläsningar, städdagar och belöningar där eleverna fick ta del av pengar som inte gick åt till att reparera skadegörelse. Slutrapporterat november 2005.

Genus - en kartläggning av behov och förutsättningar för ett jämställdhetsprojekt i Örebro kommun*
B3.3-0552/2007. 
Förstudie, genom intervjuer med elever och lärare, för att kartlägga behov och förutsättningar för att kunna genomföra ett pilotprojekt där jämställdhet ska integreras i all undervisning för elever i årskurs åtta. Förstudien initierades efter att ett antal våldtäkter ägt rum i Örebros parker. Slutrapporterat mars 2008.

Byboo - pass shit forward 2*B3.3-0524-2006.
Bakgrunden till projektet är en tidigare genomförd kunskapsöversikt om digital mobbning. Projektet syftade till att prova ett experimenterande angreppssätt genom en lokalt avgränsad "community" för elever, lärare och för-äldrar i klass 3 och 4 i Johannishusskolan i Ronneby kommun. Avsikten var att öka både ungas och vuxnas kunskap kring digital kommunikation samt studera hur de sociala relationerna i pilotstudiens klasser påverkades genom deltagande i nätgemenskapen. Slutrapporterat februari 2008.

ART/rePULSE i skolan
B3.3-0507/2006.
Projekt i Älvkarleby med målet att personalen skulle kunna identifiera riskbeteenden hos elever på ett tidigt stadium genom att träna dem i att hantera situationer på ett icke aggressivt sätt. RePULSE har ART som utgångspunkt och är en träningsmetod för barn som behöver träna impulskontroll, sociala färdigheter samt moralutveckling. Utbildningen var anpassad till att arbeta med enskilda elever. Inom projektet utbildades 24 lärare till ART/rePULSE-instruktörer.  Även en storföreläsning hölls för pedagogisk personal i kommunen. 33 elever hade genomfört rePULSE och fått diplom vid slutredovisningstillfället men flera håller på och målet är att minst 48 stycken elever får gå i rePULSE-kurs inom projektet. Slutrapporterat februari 2009.

Mopedprojektet Täby - En annorlunda skoldag*B3.3-0155/2007.
Trygghetsundersökningar i kommunen har visat på ett växande trafiksäkerhetsproblem när det gäller mopeder. Projektet har genomförts på två högstadieskolor och omfattat eleverna i årskurs 8.  Projektet startade med en föräldrainformation av trafikpolisen och följdes sedan av temadagar för samtliga elever i åk 8 i de två skolorna. Projektet har syftat till att öka tryggheten i trafikmiljön och öka trafiksäkerheten och enligt undersökningar har mopedrelaterade olyckor minskat med närmare 50%. Projektet har drivits av det lokala brottsförebyggande rådet i kommunen tillsammans med polisen. Tanken är att även andra skolor i kommunen som efterfrågar mopedinformation ska få den. Slutrapporterat juli 2008.

Trygghetsråd i skolanB3.3-0525/2006.
Nya Påvelundsskolan i stadsdelen Älvsborg startade det första trygghetsrådet på en skola. Inom projektet skulle man starta upp fler trygghetsråd på skolor i Västra Göteborg och ta fram en skrift/manual som beskriver hur man bygger upp trygghetsråd i skolan och också vad som är grundtanken med trygghetsråd i skolan.  Stadsdelen Styrsö har startat ett trygghetsråd och flera andra är på gång eller har valt att arbeta med frågorna i elevrådet istället. Slutrapporterat juli 2008.

Nätmobbning i Örebro kommun*B3.3-0140/2007.
Örebro Competencia Utbildning har genomfört en kartläggning av nätmobbning i Örebro kommun. En enkätundersökning har gått ut till nior på högstadiet och tvåor på gymnasiet. Syftet har varit att kartlägga ungdomars internetvanor, ungdomars utsatthet på internet och vilka faktorer som påverkar ungdomars utsatthet på nätet. Resultaten ska sedan ligga till grund för att utarbeta en metod för att förebygga nätmobbning. Slutrapporterat september 2008.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05

Kategorier