Ekonomiskt stöd och slutrapporter

Sök ekonomiskt stöd senast den 15 september

Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år.

Ansökningstiden har gått ut. Nästa ansökningsperiod är september 2018.

Stöd för utvärdering av brottsförebyggande insatser

Syftet med stödet är att ta vara på kunskap som kan spridas vidare till andra lokala aktörer.

Man kan söka ekonomiska medel för att genomföra utvärderingar/uppföljningar av insatser som utgår från en tydlig kartläggning av lokala problem.

Brå prioriterar utvärderingar/uppföljningar av brottsförebyggande insatser som riktar sig mot ett identifierat problem. Främst avses utvärdering av insatser inom ramen för samverkansöverenskommelser.

Beskrivningen av det brottsförebyggande arbetet i ansökan ska innehålla de tre momenten problembild, insatser och utvärdering.

  1. Problembild: Här beskrivs den problembild som insatsen är riktad mot. Lokala förhållanden beskrivs, till exempel vilka platser som är särskilt brottsutsatta (s.k. hotspot-områden) eller vilka grupper som ligger i riskzonen för att begå brott (t ex livsstilskriminella) eller objekt/personer som riskerar att utsättas för brott.
  2. Insatser: Utifrån kunskap om brottstyper, den lokala problembilden och vad som fungerat i andra sammanhang - vilka insatser har gjorts eller görs för att undanröja eller minska problemet?
  3. Utvärdering/uppföljning: Har projektet/insatserna haft effekt?

Alla momenten ska ingå i arbetet, och beskrivningen av det. Det är dock utvärderingen som man kan söka ekonomiska medel för att genomföra. Brå ser gärna att samarbete sker med universitet,  högskola, eller annan extern aktör med utvärderingskompetens.

Begränsningar i det ekonomiska stödet

Brå beviljar inte ekonomiskt stöd till enskilda personer. Bidrag ges inte heller till projekt eller aktiviteter som kan anses höra till löpande verksamhet eller driftskostnader, kapitalinvesteringar, större materialinköp eller utrikesresor.

Läs om tidigare projekt som beviljats stöd 

Vill du ta del av praktiska erfarenheter från projekt som tidigare har beviljats ekonomiskt stöd? Du hittar såväl projektens slutrapporter som korta beskrivningar av dem på den här sidan under rubriken Tidigare års stöd. Observera att riktlinjerna för det ekonomiska stödet har varierat under åren. Slutrapporterna och beskrivningarna kan därför avse projekt som beviljats ekonomiskt stöd med andra riktlinjer än de som gäller för i år.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05

Tidigare års stöd

Slutrapporter

Projektbeskrivningar