ECPA 2022

Ansökan till European Crime Prevention Award (ECPA) 2022 är nu stängd. Tävlingsbidragen skulle vara Brå tillhanda 19 augusti.

Årets tema

Brottsförebyggande arbete med sårbara individer och insatser för att de inte upprepat ska utsättas för brott.

Hur definieras sårbara individer?

Sårbara individer kan till exempel vara barn, äldre, människor med funktionsvariationer, eller asylsökande. Det kan också handla om människor som lever i en social kontext där förtroendet för samhällets institutioner är lågt, eller där kontakter med rättsväsendet motarbetas. Exempel på brottstyper som det kan handla om är hedersrelaterade brott, rån, bedrägerier, våld i nära relation och sexualbrott.

Vad kan bidraget innehålla?

Bidragets främsta fokus bör vara inom rättsväsendets och andra myndigheters kontakt med sårbara individer. Det kan handla om att tidigt identifiera brottsoffer, att öka deras anmälningsbenägenhet och/eller motverka sekundär viktimisering (ytterligare kränkning i möte med rättsväsendet).

Det kan vara metoder eller insatser som bland annat förbättrar rättsväsendets, eller andra myndigheters, kommunikation med och/eller bemötande av sårbara individer. Det kan också handla om att öka tillgängligheten till rättsväsendets funktioner för brottsoffer, vittnen och andra människor som anmäler brott.

Målet kan bland annat vara att öka sårbara individers tillit och förtroende för rättsväsendet och/eller att öka en svårnådd grupps medvetenhet om rättsprocessen och deras juridiska rättigheter.

Det här är en översättning av temat som är valt av ordförandelandet i EU. Förändringar och avgränsningar på temat kan komma att göras.

Kontakt

Frågor om tävlingen skickas till ecpa@bra.se.

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Sidan senast uppdaterad:

Läs mer

Gävlemodellen vann första pris i den svenska deltävlingen 2021.

Den europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen.