Arbeta kunskapsbaserat

Det finns begränsat med forskning om effekten av olika brottsförebyggande metoder. När man väljer åtgärder måste man istället göra kunskapsbaserade överväganden. Man får bedöma hur väl åtgärderna kan tänkas påverka brottsligheten och i efterhand följa upp arbetet för att kontrollera resultaten.

Ett kunskapsbaserat arbete är ett arbete som utgår från en lokal lägesbild och utformas utifrån evidens- och erfarenhetsbaserade metoder. Det innebär att arbeta systematiskt och strukturerat mot brottsproblem.

Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

  • Grundar sig på kunskap om brottsproblemets omfattning, struktur och utveckling.
  • Utgår från analys av möjliga bakomliggande orsaker till brottsproblemet.
  • Är riktat mot orsakerna till brottproblemet.
  • Består av insatser som är, så långt det går, beprövade eller utvärderade.
  • Är återkommande reviderat utifrån uppföljning eller utvärdering.

Kunskap som metod

För att kunna göra bedöm­ningar och upp­följningar krävs att man gemensamt skaffar sig kunskap om de problem som ska åtgärdas.

FILM

Se filmen Torget – om att lösa lokala problem

Filmen Torget belyser hur man kan arbeta för att få till ett kunskapsbaserat arbete. I det fiktiva fallet Torget får vi följa polisen och kommunen i Karlköping och deras arbetsprocess för att lösa lokala problem. Vi får se hur de går tillväga för att identifiera problemen och komma till bot med brottsligheten i kommunen.

Om filmen

Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, dåvarande Rikspolisstyrelsen och med hjälp från Motala kommun. Illustrationerna i filmen är gjorda av Anna Björnström och filmen är producerad av Blackbox Videoproduktion AB. Filmen får gärna användas som ett verktyg vid föreläsningar, utbildningar etc. för att belysa ett tillvägagångssätt i ett problemorienterat arbete.

UTBILDNING

Gå Brås utbildning!

Brå ska sprida och förvalta grundläggande utbildning som bidrar till att höja kunskapsnivån om ett kunskapsbaserat brottsföre­byggande arbete i samverkan, lokalt och regionalt.

Våra utbildningar i brottsförebyggande arbete är webbaserade och vänder sig till dig som arbetar inom kommun, polis eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete.

Utbildning

Brottstriangeln beskriver tre förutsättningar för brott: motiverad gärningsperson, lämpligt offer och frånvaro av kontroll

Brottstriangeln, som utgår från rutinaktivitetsteorin, beskriver tre förutsättningar som påverkar om brott kan komma att begås: motiverad gärningsperson, lämpligt offer och frånvaro av kontroll. Den kan vara ett stöd när du ska analysera en brottsproblematik.

Den är ett stöd när du arbetar kunskapsbaserat. Brottsförebyggande åtgärder kan vara av social karaktär, exempelvis minska en gärningsperson motivation att begå brott, men de kan också inriktas mot att förändra de situationer som genererar brott, till exempel genom åtgärder som skyddar brottsobjektet eller förändrar platsen så att det blir mindre attraktivt att begå brott där.