Barnmisshandel

Under 2016 anmäldes 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldern 0—17 år, varav 4 300 mot barn i åldern 0—6 år. Det är svårt att ta reda på den egentliga omfattningen av barnmisshandel eftersom våldet ofta inte polisanmäls när det gäller små barn.

Anmälda brott

Antal anmälda misshandelsbrott mot barn 2007–2016. Misshandel mot barn i åldern 15-17 särredovisades inte före 2008. Källa: Anmälda brott

År 2016 anmäldes sammantaget 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0–17 år. Det motsvarar 27 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 8 360 (35 %) mot flickor och 15 400 (65 %) mot pojkar. Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 14 procent mellan 2015 och 2016.

Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–17 år ökat med 6 540 brott (+38 %). Ökningen 2016 kan ses för samtliga åldergrupper av barn. Antalet misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år ökade med 26 procent till 8 000 anmälda brott, medan antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år ökade till 11 400 brott, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år.

Misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år anmäls i hög grad av skolan, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år ökade under 2016 med 6 procent till 4 300 anmälda brott.

Uppklarade misshandelsbrott mot barn

Personuppklaringsprocenten² för misshandel mot barn 0-6 år, samt 7-14 år, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2016 handlades¹ 4 209 misshandelsbrott mot barn 0-6 år, samt  11 047 misshandelsbrott mot barn 7–14 år. En utredning inleddes för 94 procent (3 955) av misshandelsbrotten mot barn 0-6 år, medan samma siffra för barn 7–14 år var 77 procent (8 475). Omkring 6 procent (254), av misshandelsbrotten mot barn 0–6 år direktavskrevs, samma siffra för åldersgruppen 7-14 var 23 procent (2 572). Ytterst få av de handlagda misshandelsbrotten mot barn förundersökningsbegränsades.

Personuppklaringsprocenten² var 7 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 8 procent för misshandel mot barn 7–14 år. Lagföringsprocenten² var 8 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 10 procent för misshandel mot barn 7–14 år.

Misstänkta för misshandel mot barn

Antal personer misstänkta misshandel mot barn 0-6 år samt 7-14 år, åren 2006-2015. Källa: Misstänkta personer

En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att närmare 21 procent av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2016). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Ett mycket stort antal brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig.

Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativ hög jämfört med andra brott, över 40 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0 – 6 år är kvinnor (2015). Det är ofta en förälder eller styvförälder som anmälts som misstänkt.

Stort mörkertal

Statistiken visar att bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas.

Var sker våldet?

I Skolundersökningen om brott från 2016 har ungdomar i årskurs nio som utsatts för lindrigare respektive grövre våld fått svara på var den senaste händelsen inträffade. En stor andel av både det lindrigare och grövre våldet uppges ha inträffat i skolan eller på skolgården. Den andra dominerande kategorin är "någon annanstans", till exempel ute på gatan, på disco eller fritidsgård. Bland tjejer är det även relativt vanligt att våldet skett i det egna hemmet. Det är dock ovanligt att ungdomarna uppger att de blivit utsatta för våld i någon annans hem eller i kollektivtrafi

Minskning i det polisanmälda våldets grovhet

Anmälningarna för misshandel av barn 0–6 år har ökat ända sedan senare delen av 1980-talet. Brås kartläggning Den polisanmälda misshandeln (2011) visar att den allra största delen av ökningen under 00-talet beror på förändringar i anmälningsbeteendet hos tre viktiga grupper: föräldrar, personal på förskola och skola samt socialtjänsten.

Kartläggningen visar även att andelen misshandelsanmälningar som beskriver någon form av fysisk skada hos offret har minskat jämfört med 1990-talet. För samtliga anmälargrupper förutom läkarna krävs mindre grovt våld jämfört med tidigare för att en polisanmälan ska bedömas som befogad. Förändringen är särskilt tydlig bland de fall som anmälts av förskola/skola, där andelen anmälningar som beskriver någon form av fysisk skada har minskat från 73 procent under 1990-talet till 28 procent år 2009.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 23 700 anmälda fall av misshandel mot barn i åldern 0–17 år (2016)
  • 11 400 anmälda fall av misshandel mot barn 7–14 år (2016)
  • 4 300 anmälda fall av misshandel mot barn 0–6 år (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-10