NTU 2021

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet publicerar idag.

Villainbrott

Bild på villaområde med texten -31%

Antalet anmälda inbrott
i villa och radhus minskade med 31 procent under första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Källa: Anmälda brott

  • Omslag till publikationen Nationella trygghetsundersökningen 2021
    Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
  • Omslag till publikationen Nationella trygghetsundersökningen 2021. Teknisk rapport
    I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.
  • Omslag till publikationen Handlagda brott första halvåret 2021
    Här presenteras huvudresultaten för statistiken över handlagda brott under första halvåret 2021. Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

I år genomfördes Almedalsveckan som ett i huvudsak digitalt arrangemang. Här hittar du våra seminarier där vi lyfter lyfter fram frågor om brott, brottslighet och straff.

Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden samarrangerades i år med Karlstads kommun. Här kan du se inspelade sessioner från årets digitala konferens.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.