JOBBA HOS OSS

Brås enhet för utveckling av brotts­förebyggande arbete växer. Regeringen föreslår att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar att förebygga brott från 2023. Brå rustar sig därför för att kunna ge ett stöd till kommunerna i deras nya uppdrag. Brå har också fått i uppdrag att sprida arbetssättet Group Violence Intervention för att förebygga dödligt våld till flera svenska orter. Vi söker därför dig som är erfaren brottsförebyggare och som vill vara med och stärka det nationella stödet.

Försäljnings­bedrägerier

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-24 år","25-44 år","45-64 år","65-84 år"],datasets : [{"label": "2019","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["5.9","6.6","5.6","2.0"],"borderColor": "","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.5)"},{"label": "2020","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["5.7","7.0","6.3","2.5"],"borderColor": "","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,1)"}]}

Det är fler som uppger att de under 2020 blivit lurade på pengar då de har köpt eller sålt något, jämfört med året innan. Ökningen är störst bland medelålders och äldre. Källa: NTU

  • Omslag till publikationen Enhetlighet och relevanta hänsyn i dömandet i brottmål
    I den här rapporten har Brå studerat om domare och domstolar dömer brottsfall på ett enhetligt sätt, och hur domarna beaktar olika faktorer som ska, och inte ska, ha betydelse för påföljdsbestämningen. Med rapporten vill Brå öka kunskapen om faktorer som kan påverka likabehandling i domstolarna.
  • Omslag till publikationen Våld i ungas parrelationer
    I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området.
  • Omslag till publikationen Politikernas trygghetsundersökning 2021
    Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2021 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2020. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.
Blå grafisk bild med siluetter av människor, hus och flaggstång

Politikernas trygghetsundersökning

Politikernas trygghetsundersökning beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld. Undersökningen ger en bild av vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

Lila grafisk bild med texten Snacka om brott en podd från BRÅ

Lyssna på poddar från Brå

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. Vi tar bland annat upp ämnen som skjutvapenvåld, hatbrott, unga och brott och mycket annat.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.