Foto som föreställer polisbil vid avspärrning.

RAPPORT

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Samtidigt är det viktigt att även regionala och nationella aktörer bidrar i arbetet med att motverka brott. Vilket arbete bedrivs idag? Hur ser förutsättningarna ut för arbetet och vad behöver göras framöver? Det beskrivs i Brås årsrapport om det brottsförebyggande arbetet.

Anmälda brott 2022

Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Det visar den preliminära statistiken.

  • Omslag till publikationen Det brottsförebyggande arbetet i Sverige
    All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Samtidigt är det viktigt att även regionala och nationella aktörer bidrar i arbetet med att motverka brott. Vilket brottsförebyggande arbete bedrivs av lokala, regionala och nationella aktörer idag? Hur ser förutsättningarna ut för arbetet och vad behöver göras framöver?
  • Omslag till publikationen Standardiserade nyckeltal i statistiken över brottmålsprocessen
    I denna studie föreslås ett antal nyckeltal som kan användas vid uppföljning av brottmålsprocessens verksamheter, samt vid jämförelser av resultaten över tid.
  • Omslag till publikationen Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2022
    Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken redovisar de hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.
Logotyp för Brå

Jobba hos oss!

Brå får ett större uppdrag och vår enhet för utveckling av det brottsförebyggande arbetet växer. Just nu finns det flera lediga tjänster att söka, och fler kommer.

Bild på omslaget till skriften

Nytt metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Detta metodstöd beskriva hur kartläggningar av bland annat våld i nära relationer kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.